Pondělí 22.07. 2024 Praha 18:51New York 12:51Londýn 17:51Frankfurt 18:51Moskva 20:51Hong Kong 00:51Tokio 01:51

Akciové burzy

Původně nejčastěji forma neziskové obchodní společnosti, běžně jako akciová společnost.Dnes také již obchodované společnosti na burzách. Historicky první veřejná emise akcií v Amsterdamu kolem roku 1620. 1631 taktéž v Amsterdamu první burza cenných papírů.

Způsoby obchodování

 • Prezenční systém  vyjednávání koupí na parketu burzy s burzovním specialistou (NYSE)
 • Elektronický systém - obchody přes počítačový systém (automatické)- Pražská burza

Na burze existuje časové zpoždění mezi sjednáním obchodu a vypořádáním.(způsobeno tech. stránkou vypořádání) Čím je časový rozdíl delší, tím je i větší riziko pro oba partnery obchodu.

Obchodní systémy na akciových burzách

Aukční systém

- nakupující a prodávající se přímo domlouvají na tržní ceně formou „veřejného výkřiku“.(NYSE) Dnes se používá specialista (řídí na burzovním parketu aukci. Realizuje příkazy obchodníků.)

Systém tažený příkazy

- kupní a prodejní příkazy soustředěny u burzy před zahájením
obchodování- na jejich základě se stanoví cena. (aby byl počet uzavřených obchodů maximální)
Tento tzv.dávkový aukční systém- Pražská burza- 2x denně,


Systém tažený cenou

- Tvůrci trhu (obchodnící s CP) zprostředkovávají obchody mezi
investory za individuálně sjednané ceny. Jejich povinností je nepřetržitá oboustranná kotace.

Systém tažený kotacemi

je elektronickou variantou systému řízeného cenou. Prostřednictvím
terminálu mají obchodníci k dispozici aktuální ceny a vkládají vlastní i cizí příkazy do systému.
Tvůrci trhu kótují ceny. (NASDAQ)

Modely vypořádání obchodů

 • Periodické vypořádání- obchody (za několik dní) vypořádány v jeden den
 • Průběžné vypořádání- určitý počet dní po obchodě, vypořádání každý den

 

Burzy v USA

Newyorská akciová burza, NYSE

-tržní kapitalizace podniku alespoň 100 mil USD Obchodování na parketu je postupně nahrazováno elektronickým obchodováním

vyjádřeno indexem Dow-Jones ind.

Obcody na parketu mají na starosti specialisté. Působící jako makléři (broker). Kontinuální obchodování na parketu s „veřejným výkřikem“. Investor platí poplatky makléři i specialistovi. 2007 NYSE oznámila fúzi s AMEX. AMEX je druhá největší americká burza American Stock Exchange. Obchoduje s akciemi malých
a středních podniků. Jakmile podniky dosáhnou větší tržní kapitalizace, přecházejí na NYSE.

NASDAQ (National association of securities dealers automated quotation).

Nevětší elektronický akciový trh na světě. Žádná centrála neexistuje, nemá specialisty. Jen počítačová síť. Počet účastníků je neomezený.
Regionální akciové brzy (Chicago, Philadelphia, Boston)

OTC trhy

Na rozdíl od burz je trhem dealerů, nákup a prodej akcií ze své vlastní zásoby

Významné světové burzy

Japonsko

 • Tokijská akciová burza TSE
 • Index Nikkei 225
 • elektronická.

Velká Británie

 • Londýnská akciová burza = LSE
 • největší akciovou burzou v Evropě
 • index FTSE 100

V roce 1986 došlo na londýnském finančním trhu k velkému třesu Thatcherovské státní reformy - deregulace, burza přešla na elektronický systém obchodu. Význam Londýna se posílil, vznikla nová elita bohatých lidí vzniklých z nižších vrstev.

Frankfurtská akciová burza

 • Index DAX
 • největší v Německu
 • volný regulovaný trhu


NYSE Euronext

 • vznikl v roce 2000 fúzí amsterodamské, bruselské a pařížské burzy
 • cíl - vytvoření panevropské akciové burzy
 • Holding s NYSE


Pražská burza

 • obnovený provoz 1992
 • naázev Burza cenných papírů Praha a.s.
 • Emise z kuponové privatizace
 • pro začínající trh nepřirozené množství akciových společností

Obchodování na pražské burze bylo zpočátku v dávkovém režimu. V roce 1996 zahájil činnosti
KOBOS (kontinuální obchodní systém).

 • 1998 spuštění SPAD (obchodní systém pro prvotřídní akcie)
 • 2004 SEC zařadil Prahu na seznam neamerických trhů pro investice.
 • 2008 se na hlavním trhu obchodovalo s 18-ti tituly, volný trh 14 titulů

České právo neumožňuje emitovat akcie přímo proti úhradě kupní ceny. Investor musí zaplatit,
čeká několik dní či týdnů na zápis do obchodníh rejstříku poté obdrží akcie. (velice rizikové)

Akcie musí být registrovány v centrálním registru CP.

Pražská burza funguje na členském principu. Obchodovat přímo na burze mohou jen členové a akcionáři Člen burzy musí mít povolení k poskytování investičních služeb udělené ČNB. Zahraniční osoba se sídlem v EU, která má povolení udělené dozorovým úřadem domovského státu. Základní jmění činí 10 mil. Kč.

Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada. Na činnost dohlíží dozorčí rada a Burzovní komora. Kótovaný cenný papír je CP přijatý k obchodování, Pražská burza má hlavní trh (nejlikvidnější CP) a volný trh, Pražská burza je plně elektronická. Obchod s akciemi, podílovými listy a dluhopisy. Kontinuální Burzovní Obchodní Systém(KOBOS)-je založen na principu průběžného uzavírání obchodů v závislosti na okamžité S&D po CP. Při párování rozhoduje P a čas vložení objednávky.

Obchodování ve SPADu (Systém pro Podporu trhu Akcí a Dluhopisů) je založeno na tvůrcích trhu, kteří mají za úkol zajišťovat na trhu dostatečnou likviditu. Tvůrce trhu je člen burzy.Akcie obchodují v balíčcích(lotech).S&D je zajištěna tvůrci trhu akcie tak lze obchodovat kdykoli. Evidence CP v ČR vede centrální registr CP- eviduje zakníhované CP.

Vypořádání burzovních obchodů provádí UNIVYC,a.s.(dceřiná spol.burzy) Vypořádání obchodů
sestává ze 2 součástí-vypořádání CP / vypořádání peněžního(v clearingovém centru ČNB).

RM-SYSTÉM
1993, organizátor mimoburzovního obchodování s CP. Zajišťoval kuponovou privatizaci.
Oproti burze je levnější (obchodníci s CP nejsou potřeba) a rychlejší. Na druhou stranu chybí
kotace cen a je zde nižší aktivita investorů. RM-S má svůj index PK 30. Klienty mohou být
domácnosti, podniky, fondy i obchodníci s CP. Nemá členský princip. Obchodování elektronické.
Obchodování v RM-S probíhá formou: a)průběžných aukcí, aukce se organizuje okamžitě se
vstupem nového pokynu b)blokových obchodů- využívají klienti, kteří prodávají velké objemy
CP- forma aukce c)přímých obchodů,
-RM-S provádí (na rozdíl od pražské burzy) důslednou předobchodní validaci každého
obchodního pokynu. (Klient musí mít dostatečný objem peněžních prostředků /dostatek CP)
Ad a) Aukční cena se stanoví tak, aby bylo možné dosáhnout co nejvyššího počtu kusů cenných
papírů převáděných z majetku zákazníků, v jejichž prospěch byly podány jednotlivé P-pokyny,
do majetku zákazníků, v jejichž prospěch byly podány K-pokyny.

V sučasnosti je RM systém vlastněn jedním z obchodníků s cennými papíry

Akciové indexy

- informují o vývoji určitého akciového trhu jako celku či jeho části. Jako měřítko průměrné výnosnosti daného trhu, Existují: a)Indexy souhrnné, obsahují všechny akcie na dané burze (NASDAQ Composite) b)Indexy výběrové, obsahují jen určité akcie (DowJones zahrnuje akcie 30 spol.na NYSE).


Obyčejný průměr cen akcií zahrnutých do indexu (DJIA)/Vážený aritmetický průměr cen
akcií, kde váhami je počet vydaných akcií zahrnutých do indexu (např. NASDAQ Composite)

Burzovní Indexy burz v USA


DJIA - Dow Jones industrial average

 • nejznámější a nejstarší
 • obyčejný aritmetický průměr
 • 30 významných společností
 • obsahuje všechny sektory, kromě odvětví veřejných služeb a dopravy.
 • nebere v potaz dividendy

S&P 500 - Standard and Poors 500

 • obsahuje 500 akcií amerických společností
 • z různá odvětví a je považován za nejpřesnější ukazatel vývoje amerického akciového trhu
 • vážený průměr cen akcií.


NASDAQ Composite

-zahrnuje všech 3000 obchodvaných akciových titulů

Vážený průměr

.
Další burzovní indexy


Nikkei 225 - Japonsko, 225 společností z první sekce tokijské akciové burzy, obyčejný průměr
Dow Jones Stoxx 50 obsahuje 50 akcií velkých evropských společností.

Financial Times Stock Exchange 100(FTSE100)- 100 Britských společností s nejvyšší kapitalizací,vážený průměr.

Index PX - Pražské burzy, původně zaveden PX 50 s výchozí úrovní 1.000. Původně složen z 50 emisí.
Vážený aritmetický průměr. Od roku 2007 pouze 12 emisí.

Vývoj akciových indexů
Americký akciový trh se v posledních letech choval poněkud nestandardně. Vždy, když akciový trh padal, najednou se objevili investoři, kteří prostřednictvím koupě futures na S+P trh podpořili. Existují názory, že americký akciový trh držela nahoře americká vláda. To by znamenalo platnost konspirační teorie. Tehdejší šéf Fedu Alan Greenspan rychle snížil IR, a tím americký akciový trh uchránil před ještě větší katastrofou.
Japonsko zažilo v 80.letech minulého století enormní růst hospodářství, vysokou inflaci, růst cen nemovitostí a obrovskou konjunkturu na akciových trzích. Podniky si zlepšovaly svou ziskovost tím, že investovaly raději do akcií než do svého podnikání. Následoval stabilní dlouhodobý pád – duben2003. Tak japonský akciový trh během 13 let spadl na 19,5 % své výchozí hodnoty. V 80.letech se zdálo, že Japonci ovládnou svět. Avšak japonské strategické myšlení zdegenerovalo do podoby bezhlavého závodu o podíl na trhu.

Výnosnost akciových trhů

Riziková prémie je rozdíl mezi průměrnou roční výnosností akciového indexu a průměrnou roční výnosností bezrizikových dluhových nástrojů (repo míra). Výnosnost investování do akcií je mírně vyšší, než činí výnosnost daného akciového indexu, a to o dividendovou výnosnost. Je evidentní, že investice do akcií není v LR kompenzována adekvátní výší rizikové prémie.

Depozitní poukázka (DR)

je poukázka ve formě CP emitovaného bankovním depozitářem, která představuje nepřímé vlastnictví zahraničních podkladových akcií. Rozmachu v 90.l. poté zájem opadl. DR představuje zprostředkované vlastnictví akcií. Část kmenových akcií domácího emitenta koupí zahraniční banka, na kterou přecházejí vlastnická práva spojená s vlastnictvím těchto akcií. Vlastníci DR mívají právo jejich konverze do původních akcií. Z tohoto důvodu cena DR a cena akcie na sobě navzájem závisí. DR jsou obvykle v USD, ale mohou být i v eurech. Emise DR zvyšuje cenu akcií, neboť se rozšiřuje okruh akcionářů. S vlastnictvím DR je  spojeno právo na dividendu a právo na upsání nových akcií při zvyšování ZK. Vlastníci v porovnání s držením zahr.akcií nemají problémy s konverzí měny- to organizuje depozitní banka.

Dělění depozitních poukázek:

a)nesponzorované-byl běžný v počátcích rozvoje DR, ale nyní je výjimečný

b)sponzorované- aktivní přístup emitenta, který nese všechny náklady

Americká depozitní poukázka (ADR) je DR emitovaná pro americké investory. Obchoduje se
s nimi na americkém akciovém trhu. Populární jsou v USD a podléhají americké legislativě.
Depozitní poukázky na české akcie.DR výrazně usnadňují situaci zahraničním investorům,
kteří mají zájem o koupi akcií domácí instituce. DR řeší některé praktické problémy, se kterými
se setkávají zahraniční investoři.

V ČR je nutné vést veškeré obchodování přes centrální registr (dříve  SCP). Pomocí DR, se tomu lze vyhnout. S DR se obchoduje v hlavních světových měnách.

Odměny vedení akciových společností

Schopnosti a odměny osob ve vedení podniků jsou soustavně nadhodnocovány, akcionáři mají právo znát jejich odměny.

V USA největší odměny(šéf Apple 646mil USD)- odměňování opcemi, odměny určuje výbor ředitelů- pokud zde má vedení velký vliv ztrácí motivaci, protože ví že dostane odměny tak jako tak (co setýče zveřejňování odměny jsou v USA nejotevřenější na světě.

EU - odměny nižší (Renault- 45,5 mil USD) než v USA ale na druhou stranu ne tak otevřené.

ČR- výše odměn se nezveřejňuje (uvádí se jen jako souhrn za všechny orgány), při výběru osob do vedení velkých polostátních podniků rozhodují politické strany, odměny prostřednictvím příspěvku na životní pojistku- nezdaňuje se Akciové opce jako forma odměny-akcionáři odměňují vedení mnohdy nezávisle na HV- aby bylo vedení do fungování podniku více zainteresováno- odměňování akciovými opcemi (dávají
právu koupit určitý počet akcií v budoucnu za stanovenou-realizační cenu), v 90.l v USA- rostla produktivita a ceny akcií, tento systém však dovedl Enron k pádu-vedení šlo jen o růst cen akcií, mohou také motivovat vedení ke krátkodobé manipulaci s cenou akcií, akciové opce nejsou vhodné k motivaci vedení- lepší jsou samotné akci, pravým smyslem opčních odměna e však hlavně skrýt odměny před zraky akcionářů. Dozorčí rada většinou bez vysokých odměn- měla by hájit zájmy akcionářů (pokud dostává i dozorčí rada vysoké odměny- propojení s vedením které mají kontrolovat), výhodou opcí bylo, že bylo dlouho zdánlivě bezplatnou odměnou (nákladem opce byl rozdíl mezi tržní P a realizační P v okamžiku udělení opce), je třeba zachytit opci v okamžik jejího převedení na zaměstnance nikoliv při její realizaci

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura