Pondělí 22.07. 2024 Praha 18:29New York 12:29Londýn 17:29Frankfurt 18:29Moskva 20:29Hong Kong 00:29Tokio 01:29

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.


ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Založení akciové společnosti
(1) Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „burza“) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne
24. července 1992 v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, a zákonem č. 214/1992 Sb.,
o burze cenných papírů ve znění zákonů pozdějších (dále jen "ZBCP"). Burza vznikla dnem zápisu do
obchodního rejstříku při Obvodním soudu pro Prahu 1 dne 24. listopadu 1992.
(2) Burza je právním nástupcem zájmového sdružení Burza cenných papírů v Praze, které vzniklo
uzavřením společenské smlouvy o zájmovém sdružení ze dne 29. března 1991 a bylo zapsáno do podnikového
rejstříku při Obvodním soudu pro Prahu 1 dne 21. května 1991.
Článek 2
Doba trvání burzy
Burza se zřizuje na dobu neurčitou.
Článek 3
Obchodní firma
Obchodní firma zní: Burza cenných papírů Praha, a. s.
V překladu zní:
a) v anglickém jazyce Prague Stock Exchange
b) v německém jazyce Prager Börse
c) ve francouzském jazyce Bourse de Prague
Článek 4
Sídlo
Sídlo burzy je Rybná 14, číslo popisné 682, 110 05 Praha 1, Česká republika.
Článek 5
Předmět podnikání
(1) Předmětem podnikání burzy je
a) organizovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Burzovním řádem a Burzovními
pravidly na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku
registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů
kapitálového trhu v rozsahu povolení vydaného Komisí pro cenné papíry (dále jen "Komise"),
b) zajišťovat publikování výsledků burzovních obchodů,
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 2
c) poskytování služeb spočívající v poskytování informací, a to i informací týkajících se cenných papírů,
které nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu, za podmínek stanovených ZBCP, v rozsahu povolení
vydaného Komisí a je-li jejich poskytování upraveno v burzovním řádu,
d) poskytování služeb prostřednictvím jiného veřejného, a to i zahraničního, trhu, v rozsahu povolení
vydaného Komisí a v souladu se ZBCP,
e) umožnit organizátorovi veřejného trhu dle písm. d) tohoto odstavce poskytovat služby prostřednictvím
svého trhu, a to v rozsahu povolení vydaného Komisí a v souladu se ZBCP,
f) provádět poradenskou, osvětovou a další činnost související s předmětem podnikání burzy uvedeným
pod písm. a) až e) tohoto odstavce, který se označuje pro účely těchto stanov jako „hlavní předmět podnikání“,
g) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
h) poskytování software,
i) technicko-inženýrská činnost v oblasti informační techniky,
j) školící činnost,
k) zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání,
l) vydavatelství.
(2) Ostatní druhy podnikání uvedené pod písm. f) až l) odstavce 1 burza provozuje pouze v nezbytně
nutném rozsahu jako podporu hlavního předmětu podnikání.
Článek 6
Základní kapitál
(1) Základní kapitál burzy činí 266 316 000,- Kč (slovy dvě stě šedesát šest milionů tři sta šestnáct
tisíc korun českých) a byl plně splacen.
(2) Základní kapitál burzy je rozdělen na 266 316 kmenových akcií , z nichž každá má jmenovitou
hodnotu 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
Článek 7
Zvýšení základního kapitálu
(1) Není-li stanoveno zákonem nebo dále těmito stanovami jinak, o zvýšení základního kapitálu
rozhoduje valná hromada na návrh burzovní komory.
(2) Valná hromada může svým usnesením pověřit burzovní komoru, aby rozhodla o zvýšení
základního kapitálu, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada
burzovní komoru zvýšením základního kapitálu pověřila.
(3) Pověření podle odst. 2 lze udělit nejdéle na dobu pěti let ode dne, kdy se konala valná hromada,
která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál.
(4) Zvýšení základního kapitálu lze provést
a) z vlastních zdrojů burzy,
b) upsáním nových akcií.
(5) Zvýšení základního kapitálu provede burzovní komora v souladu s usnesením valné hromady,
těmito Stanovami a úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.
Článek 8
Snížení základního kapitálu
(1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh burzovní komory, není-li
zákonem nebo těmito stanovami stanoveno jinak.
(2) Snížení základního kapitálu provede burzovní komora v souladu s usnesením valné hromady,
těmito Stanovami a úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.
(3) Snížení základního kapitálu lze provést
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 3
a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů,
b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu,
c) upuštěním od vydání akcií.
(4) Snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování.
(5) Burza je povinna snížit základní kapitál zejména, nastane-li situace podle čl. 10 odst. 2 Stanov.
ČÁST II
AKCIE A PŘEVODY AKCIÍ
Článek 9
Akcie burzy
(1) Akcie burzy znějí na jméno, jsou vydány v listinné podobě a jsou převoditelné rubopisem a
předáním akcie. Ke všem akciím se vztahují stejná práva.
Článek 10
Převod akcií
(1) Akcie burzy mohou být převedeny na jiné osoby jen se souhlasem burzovní komory. K platnosti
vydání tohoto souhlasu se vyžaduje dvoutřetinová většina přítomných členů burzovní komory.
(2) Pokud burzovní komora odmítne udělit souhlas s převodem akcií burzy na jinou osobu, je burza
povinna tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Takto nabyté vlastní akcie je burza povinna do
tří let od nabytí prodat a nejsou-li akcie v této lhůtě prodány, je povinna vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou
hodnotu snížit základní kapitál.
(3) Písemná žádost o převod akcií se podává burzovní komoře, která ji zařadí na pořad svého
následujícího zasedání.
(4) Obsahem žádosti je
a) obchodní firma (název) a sídlo (bydliště) akcionáře - převodce,
b) obchodní firma (název) a sídlo (bydliště) nabyvatele, údaje o osobách podílejících se na vedení
nabyvatele,
c) počet převáděných kusů akcií,
d) údaje o osobách podílejících se na základním kapitálu nabyvatele, zejména jejich (obchodní) firma,
sídlo (bydliště), výše podílu na základním kapitálu nabyvatele a dále údaje o osobách ekonomicky nebo
personálně spojených s nabyvatelem. Za osoby ekonomicky nebo personálně spojené se považují osoby, jež se
podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo kapitálu nabyvatele.
(5) Burzovní komora si pro potřeby rozhodnutí o žádosti může vyžádat další informace o nabyvateli
akcií burzy a osobách uvedených pod písm. d).
(6) K akciím burzy nesmí být zřízeno smluvní zástavní právo.
Článek 11
Zatímní listy
Při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií vydá burza upisovateli po skončení upisování
zatímní list, který vymění za akcie po úplném splacení jmenovité hodnoty akcií, které zatímní list
nahrazuje a po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zatímní list lze převést na jinou
osobu za podmínek stanovených v čl. 10 pro převod akcií.
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 4
Článek 12
Seznam akcionářů
Burza vede seznam akcionářů, do něhož se zapisuje obchodní firma (jméno a příjmení), sídlo
(bydliště) akcionáře, počet jeho akcií a jejich jmenovitá hodnota a změny těchto údajů. Burza je povinna
každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech
akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadovanou část seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od
doručení žádosti.
ČÁST III
Článek 13
Práva a povinnosti akcionářů
(1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a
uplatňovat návrhy.
(2) Akcionář burzy má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých
akcií, nejvýše však 20% z celkového počtu hlasů. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje
jeden hlas.
(3) Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se zúčastnit každý akcionář - právnická osoba
statutárním orgánem, resp. členy statutárního orgánu, a akcionář - fyzická osoba osobně. Tyto osoby se mohou
nechat zastoupit svými zástupci na základě písemného zmocnění. Zmocnění musí být předloženo nejpozději do
zahájení valné hromady a platí jen pro tuto valnou hromadu, s tím, že v případech, kdy tato valná hromada není
usnášeníschopná, platí zmocnění i pro náhradní valnou hromadu.
(4) Každý akcionář má právo s udáním důvodu požádat burzovní komoru, aby zařadila některou
otázku na pořad jednání valné hromady.
(5) Po dobu trvání burzy, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení
svých majetkových vkladů. Po zrušení burzy s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to
v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
(6) Akcionář může žádat do tří měsíců od data valné hromady soud, aby vyslovil neplatnost usnesení
této valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo těmito Stanovami.
(7) Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito Stanovami.
Článek 14
Splácení emisního kurzu akcií
(1) Při zvýšení základního kapitálu je upisovatel povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal,
způsobem a ve lhůtách stanovených valnou hromadou.
(2) Nepeněžité vklady je povinen upisovatel předat burze bez odkladu od upsání akcií, pokud není v
podmínkách upisování uvedeno jinak.
(3) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo její části zaplatí upisovatel úrok z
prodlení ve výší 25% p. a. Burzovní komora dále postupuje obdobně podle § 177 obchodního zákoníku s tím, že
náhradní lhůta k zaplacení činí ve smyslu § 177 odst. 3 cit. zák. 45 dnů od doručení výzvy ke splacení.
ČÁST IV
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Článek 15
Orgány burzy
Orgány burzy jsou
a) valná hromada,
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 5
b) burzovní komora,
c) dozorčí rada,
d) burzovní výbory.
A) VALNÁ HROMADA
Článek 16
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem burzy.
(2) Všichni akcionáři burzy mají právo se zúčastnit jejího jednání, podávat na ní návrhy a požadovat
vysvětlení.
(3) Jednání valné hromady se dále mají právo zúčastnit členové dozorčí rady a s hlasem poradním
generální ředitel burzy, i když není členem burzovní komory, a zástupce ČNB. Jednání se mohou rovněž
zúčastnit členové burzovní komory, pozvaní hosté, jejichž účast na jednání valné hromady akcionáři schválí.
Článek 17
Do působnosti valné hromady náleží
a) schválení a změna Stanov,
b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu burzy,
c) volba a odvolání členů burzovní komory a dozorčí rady
d) schválení řádné nebo mimořádné a konsolidované účetní závěrky, příp. i mezitimní účetní závěrky,
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty burzy a zprávy o podnikatelské činnosti burzy a o stavu jejího
majetku,
e) rozhodování o odměňování členů burzovní komory a dozorčí rady a stanovení tantiém,
f) schválení zásad činnosti burzy a zásad hospodaření burzy na následující účetní období,
g) rozhodnutí o zrušení, fúzi nebo rozdělení burzy,
h) schválení Řádu Burzovního rozhodčího soudu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení,.
i) rozhodnutí o změně podoby akcií burzy,
j) rozhodování o prodeji podniku nebo jeho části,
k) rozhodování o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti
valné hromady.
Článek 18
(1) Řádná valná hromada se svolává jednou ročně tak, aby se konala nejpozději 30. 6. každého roku.
(2) Valnou hromadu svolává burzovní komora. Za podmínek uvedených ve Stanovách nebo
v obchodním zákoníku, může valnou hromadu svolat soud nebo dozorčí rada.
(3) Burzovní komora je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu
a) požádá-li o to akcionář, popř. požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu burzy. Takový návrh musí obsahovat navržený pořad jednání. Návrh
musí být písemný a musí být zaslán burzovní komoře doporučeným dopisem nebo jí předán proti potvrzení.
Burzovní komora musí svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy jí byla doručena žádost o svolání. Pokud burzovní komora takto nesvolá valnou hromadu, mohou tito
akcionáři požádat soud, aby je zmocnil svolat mimořádnou valnou hromadu, jakož i ke všem úkonům s ní
souvisejícím,
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 6
b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí v souladu se zákonem, že ztráta burzy přesáhla hodnotu jedné
poloviny základního kapitálu nebo že se burza dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení burzy a její
vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.
(4) Valná hromada je povinně svolávána dozorčí radou, jestliže to vyžadují zájmy burzy.
Článek 19
(1) Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem všem akcionářům
zapsaným v seznamu akcionářů nejpozději třicet dní před konáním valné hromady. Burzovní komora zvolí
takový způsob doručení pozvánky, aby ji akcionář obdržel nejpozději 20 dnů před termínem konání řádné valné
hromady.
(2) Pozvánka musí obsahovat, pokud obchodní zákoník nebo tyto stanovy nestanoví jinak:
a) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
b) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
c) firmu a sídlo burzy,
d) pořad jednání valné hromady,
e) v případě návrhu na změnu stanov charakteristiku podstaty navrhovaných změn.
(3) Je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí pozvánka
mimo náležitostí uvedených v odstavci 2 tohoto článku obsahovat i další náležitosti stanovené obchodním
zákoníkem.
Článek 20
(1) Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž
jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu burzy.
(2) Nesejde-li se do 1 hodiny po určené době zahájení valné hromady usnášeníschopný počet
akcionářů, popř. jejich zmocněných zástupců, svolá burzovní komora náhradní valnou hromadu tak, aby se
konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolávaná. Náhradní valná hromada
musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. 1.
Článek 21
(1)Je-li valná hromada schopná usnášení, provede nejprve na návrh burzovní komory volbu svého předsedy,
zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů a to většinou hlasů přítomných
akcionářů.
(2) Po předložení dokladu potvrzujícího oprávnění vykonávat akcionářská práva na valné hromadě se akcionář
zapíše do listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu a sídlo nebo jméno a bydliště akcionáře,
popř. jeho zmocněnce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež ho opravňují k hlasování, resp. počet hlasů
spojených s těmito akciemi. Pro případ neveřejného (dále jen "tajného") hlasování se předají akcionáři rovněž
hlasovací lístky s uvedením počtu hlasů.
Článek 22
Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje burzovní komora do 30 dnů od jejího ukončení.
Zápis o valné hromadě podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé. Zápis musí mít
náležitosti a přílohy uvedené v § 188 obchodního zákoníku.. Originál zápisu spolu s pozvánkou na valnou
hromadu a listinou přítomných akcionářů je uchováván v archívu burzy po celou dobu jejího trvání.
Článek 23
(1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo
obchodní zákoník nestanoví jinak.
(2) Rozhodnutí valné hromady o změně Stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního
kapitálu burzovní komorou podle § 210 obch. zákoníku, zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 7
pověření burzovní komory podle § 210 obch. zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči burze
proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle
§ 160 obch. zákoníku anebo o zrušení burzy s likvidací a plánu likvidačního zůstatku, rozhodnutí o fúzi, převodu
kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení burzy vyžadují dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných
akcionářů. Jinak platí pro hlasování na valné hromadě a její rozhodování příslušná ustanovení obchodního
zákoníku.
(3) O rozhodnutích podle odst. 2 musí být pořízen notářský zápis s podrobnostmi v obchodním
zákoníku upravenými.
(4) Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích burzovní komory. V případě, že je podán návrh
nebo protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o návrhu předloženém burzovní komorou a poté o protinávrhu. Jeli
podáno více protinávrhů v téže věci, hlasuje se v pořadí, v jakém byly tyto protinávrhy podány. Hlasuje se
aklamací zvednutím hlasovacího lístku. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů
předsedovi valné hromady a zapisovateli. Návrh je přijat, jakmile je odhlasován potřebnou většinou. V případě,
že je navrženo hlasovat o některé otázce tajným hlasováním, musí s tímto návrhem vyslovit souhlas
nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.
(5) Pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada, hlasuje se nejprve o návrzích dozorčí rady a poté o
podaných protinávrzích obdobně jako v odst. 4 tohoto článku.
(6) Pokud valná hromada rozhoduje o návrhu, který není návrhem burzovní komory dle odst. 4 tohoto
článku ani návrhem dozorčí rady dle odst. 5 tohoto článku, a k návrhu je podán protinávrh, hlasuje se nejprve o
předloženém návrhu a poté o podaných protinávrzích. Jinak platí odst. 4 tohoto článku obdobně.
Článek 24
(1) Je-li na pořadu jednání valné hromady volba kteréhokoliv orgánu burzy nebo jeho doplnění, je
burzovní komora oprávněna předložit valné hromadě svůj návrh kandidátů do těchto orgánů. Jinak je každý
akcionář oprávněn vepsat na začátku jednání valné hromady do vyložených listin pro každý orgán burzy
kandidáta, kterého navrhuje. Předseda valné hromady je povinen informovat přítomné akcionáře na začátku
jednání valné hromady o všech návrzích kandidátů.
(2) O každém kandidátu se hlasuje zvlášť. V případě, že se nepodaří zvolit všechny členy jednotlivých
orgánů, volba se opakuje. Po zvolení stanoveného počtu členů orgánu volby končí. Zvolit je možné i osobu
nepřítomnou, pokud dala předem navrhovateli slib, že funkci v případě zvolení přijme.
(3) Opětovné zvolení do všech orgánů burzy je přípustné.
(4) Burzovní komora předloží valné hromadě ke schválení návrh volebního řádu, který podrobně
upraví procedurální otázky volby orgánů burzy.
B) BURZOVNÍ KOMORA
Článek 25
(1) Burzovní komora je statutárním orgánem burzy a plní funkci představenstva.
(2) Burzovní komora má šest členů. Členové burzovní komory se volí na dobu 5 let. Zvolen je ten, pro
něhož byla odevzdána dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Z rozhodnutí valné hromady mohou
být kdykoliv odvoláni. Odvolán je ten, pro jehož odvolání byla odevzdána dvoutřetinová většina hlasů
přítomných akcionářů. Opětovná volba je možná.
(3) Členové burzovní komory jsou voleni valnou hromadou zejména z řad akcionářů, dále z řad
odborníků na problematiku kapitálového trhu, finančních investorů atd. Členem burzovní komory může být také
generální ředitel burzy s tím, že není-li jejím členem, účastní se jejího zasedání s hlasem poradním.
(4) Členství v burzovní komoře zaniká zejména
a) uplynutím funkčního období,
b) vzdáním se funkce,
c) odvoláním,
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 8
d) úmrtím.
(5) Člen burzovní komory se může vzdát funkce písemným prohlášením adresovaným burzovní
komoře, příp. předsedovi burzovní komory, který o tom informuje ostatní členy burzovní komory na nejbližším
zasedání burzovní komory. Výkon funkce člena burzovní komory zaniká dnem, kdy vzdání se funkce projednala
nebo měla projednat burzovní komora.
(6) V případě zániku členství v burzovní komoře podle odst. 4, je valná hromada povinna do 3 měsíců
zvolit nového člena burzovní komory.V případě, že počet členů burzovní komory zvolených valnou hromadou
neklesl pod polovinu, může burzovní komora jmenovat náhradní členy burzovní komory do příštího zasedání
valné hromady. Při jmenování náhradního člena burzovní komory musí být rozhodnutí schváleno alespoň
dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Jinak platí § 194 odst. 2 obchodního zákoníku.
Článek 26
(1) Burzovní komora volí a odvolává z řad svých členů předsedu a dva místopředsedy.
Místopředsedové burzovní komory zastupují předsedu burzovní komory v době jeho nepřítomnosti.
(2) Předseda a místopředsedové jsou znovu volitelní.
(3) Předseda burzovní komory zejména:
a) řídí činnost burzovní komory a podepisuje její usnesení,
b) předkládá valné hromadě ke schválení návrh Řádu Burzovního rozhodčího soudu a Pravidel o
nákladech rozhodčího řízení a jejich doplňků a změn,
c) předkládá burzovní komoře ke schválení návrh Burzovních pravidel a jejich doplňků a změn.
Článek 27
Do působnosti burzovní komory ve vztahu k předmětu činnosti burzy jako organizátora veřejného trhu
patří zejména
a) dbát, aby při činnosti burzy byla dodržována Burzovní pravidla,
b) předkládat valné hromadě ke schválení Řád Burzovního rozhodčího soudu a Pravidla o nákladech
rozhodčího řízení, které na základě zákona spadají do působnosti valné hromady včetně jejich změn a doplňků,
c) schvalovat Burzovní pravidla a jejich doplňky a změny,
d) zřizovat stálé nebo dočasné burzovní výbory nebo jiné orgány, pozastavovat jejich činnost nebo je
rušit a přenášet na ně části svých pravomocí v rozsahu stanoveném zákonem,
e) schvalovat statuty burzovních výborů a stanovit zaměření a zásady jejich činnosti,
f) jmenovat a odvolávat generálního ředitele burzy, vyhlašovat výběrové řízení pro jeho jmenování a
stanovit kvalifikační požadavky pro výkon této funkce,
g) rozhodovat o přijetí nových členů burzy a o pozastavení, postoupení a zániku členství,
h) stanovit výši zápisného, odměn za služby poskytované burzou a odměn za zprostředkování
burzovního obchodu , stanovit způsob zajištění závazků a rizik z burzovního obchodu a jejich vypořádání,
i) udělovat osobám oprávnění kupovat a prodávat na burze investiční nástroje, které nejsou cennými
papíry, popř. jiné nástroje kapitálového trhu a stanovit další podmínky pro udělování těchto oprávnění v souladu
se z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) , přičemž uvedená oprávnění mohou
být udělena současně,
j) rozhodovat o žádosti o přijetí cenných papírů k obchodování na oficiálním trhu burzy, a o přijetí
investičních nástrojů, které nejsou cennými papíry na speciální trh burzy,
k) stanovit emitentům cenných papírů přijatých k obchodování požadavky na zveřejňování informací o
výsledcích jejich hospodaření,
l) schvalovat burzovní indexy,
m) schvalovat harmonogram burzovních dnů,
n) určovat způsob evidence burzovních obchodů a cenných papírů, investičních nástrojů, které nejsou
cennými papíry, popř. jiných nástrojů kapitálového trhu,
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 9
o) stanovit výši burzovních poplatků,
p) zřizovat Burzovní rozhodčí soud,
q) schvalovat rozpočet Burzovního rozhodčího soudu,
r) schvalovat Sazebník odměn rozhodců Burzovního rozhodčího soudu a jeho změny,
s) ukládat sankce v rozsahu stanoveném zákonem,
t) rozhodovat o zápisu osob do seznamu rozhodců Burzovního rozhodčího soudu a o vyškrtnutí z tohoto
seznamu,
u) vydávat Věstník burzy,
v) provádět ostatní rozhodnutí či opatření a činnosti, které jsou jí uloženy ZPKT a dále jinými zákony,
valnou hromadou nebo nebo Burzovními pravidly.
w) Burzovní komora může zmocnit příslušný burzovní výbor k rozhodování o otázkách uvedených
v písm. j) a n).
Článek 28
Burzovní komora plní další činnosti a funkce představenstva akciové společnosti podle obchodního
zákoníku. V tomto smyslu rozhoduje o obchodním vedení a všech záležitostech burzy, pokud nejsou zákonem
vyhrazeny valné hromadě. V rámci této všeobecné působnosti přísluší burzovní komoře zejména
a) řídit činnost burzy v rozsahu určeném Stanovami a usneseními valné hromady,
b) projednávat a schvalovat rozpočet burzy,
c) zabezpečit vedení řádného účetnictví burzy,
d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, příp. konsolidovanou i mezitimní
účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztráty burzy a dále jedenkrát ročně zprávu o
podnikatelské činnosti burzy a o stavu jejího majetku ve lhůtě do 30. 6. za příslušné účetní období,
e) předkládat valné hromadě ke schválení návrh zásad činnosti burzy, a zásad hospodaření burzy na
následující účetní období,
f) vyhotovit do třiceti dnů od ukončení valné hromady zápis o valné hromadě,
g) udělovat souhlas s prodejem akcií burzy,
h) schvalovat Jednací řád burzovní komory,
i) udělovat souhlasy a pokyny statutárnímu orgánu řízené osoby, pokud burza, jakožto řídící osoba,
uzavřela ovládací smlouvu se řízenou osobou, a to v souladu s ovládací smlouvou a se zákonem.
Článek 29
(1) Burzovní komora zasedá nejméně jednou za 2 měsíce. Svolává ji předseda nebo pověřený člen
burzovní komory. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena burzovní komory je předseda nebo jím pověřený člen
burzovní komory povinen svolat zasedání burzovní komory do 15 dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí
obsahovat odůvodnění a návrh pořadu zasedání.
(2) Písemná pozvánka na zasedání musí obsahovat pořad, termín a místo zasedání a musí být
doručena nejpozději 8 dní před konáním zasedání, pokud pořad a termín nebyly oznámeny na předchozím
zasedání všem členům burzovní komory. V odůvodněných případech lze svolat burzovní komoru bez písemné
pozvánky, telefonicky , faxem, příp. jinými elektronickými prostředky alespoň jeden den před jejím konáním.
Článek 30
(1) Burzovní komora rozhoduje prostou většinou hlasů. Na zasedání musí být přítomna alespoň
polovina členů burzovní komory. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Při volbě a odvolání předsedy a
místopředsedů, při projednávání Burzovních pravidel nebo jejich návrhu, návrhu Řádu burzovního rozhodčího
soudu, Pravidel o nákladech rozhodčího řízení a jejich změn, při jmenování nebo odvolání generálního ředitele
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 10
musí být přítomny alespoň dvě třetiny členů burzovní komory a rozhodnutí musí být schváleno dvoutřetinovou
většinou hlasů přítomných členů.
(2) Členy burzovní komory, nepřítomné na zasedání, je předseda povinen informovat o obsahu a
závěrech zasedání v době co nejkratší, nejpozději však do 2 týdnů od příslušného zasedání. Zaslání protokolu
ze zasedání postačuje k splnění této povinnosti. Člen burzovní komory může vznést kdykoliv požadavek na
pořízení opisu, resp. fotokopie protokolu. Tomuto požadavku je předseda povinen vyhovět nejpozději do 14 dnů,
nelze-li ho zajistit v kratším termínu.
Článek 31
(1) Zasedání burzovní komory řídí její předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory.
(2) O průběhu zasedání burzovní komory a o jejích rozhodnutích se pořizují protokoly podepsané
předsedou burzovní komory a zapisovatelem. Pokud zasedání řídí pověřený člen burzovní komory, podepisuje
také protokol ze zasedání. Měl-li některý člen odlišný názor na projednávanou otázku, musí být jeho odchylné
stanovisko na jeho žádost zaznamenáno do protokolu.
(3) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda (zástupce) rozhodnout o hlasování
mimo zasedání burzovní komory „per rollam“, a to písemným dotazem nebo za použití prostředků sdělovací
techniky. Pro platnost usnesení burzovní komory, o němž se hlasovalo „per rollam“ je nutný souhlas alespoň
prosté většiny hlasů, pokud není třeba k přijetí usnesení kvalifikované většiny obdobně jak je uvedeno v čl. 30
odst. 1 Stanov. Toto usnesení musí být na nejbližším zasedání burzovní komory zapsáno do protokolu.
Článek 32
Odpovědnost členů burzovní komory
(1) Členové burzovní komory jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo
burze způsobit škodu, jakož i o informacích, které získají ve svém postavení a které se týkají skutečností,
majících význam pro vývoj finančního trhu nebo dotýkajících se jeho jednotlivých účastníků, a to i po ukončení
činnosti v burzovní komoře. Ti členové burzovní komory, kteří způsobili burze porušením právních povinností
při výkonu působnosti burzovní komory škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Další důvody
zproštění povinnosti mlčenlivosti stanoví ZPKT (zejména § 117).
(2) Členové burzovní komory, kteří odpovídají burze za škodu, ručí za závazky burzy společně a
nerozdílně, jestliže odpovědný člen burzovní komory škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení
své pohledávky z majetku burzy pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že burza zastavila platby. Rozsah
ručení je omezen rozsahem povinnosti členů burzovní komory k náhradě škody.
(3) V případě, že burza jakožto řídící osoba uzavře ovládací smlouvu s řízenou osobou, jsou členové
burzovní komory, kteří jménem burzy udělují pokyny statutárnímu orgánu řízené osoby, povinni postupovat
s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost poruší, jsou povinni společně a nerozdílně nahradit škodu, která
z toho řízené osobě vznikne. Je-li sporné, zda tito členové burzovní komory postupovali s péčí řádného
hospodáře, nesou důkazní břemeno. Za splnění tohoto závazku z náhrady škody ručí burza jakožto řídící osoba.
(4) Pokud vznikne v důsledku porušení povinností členů burzovní komory dle odst. 3 tohoto článku
škoda i věřitelům řízené osoby, odpovídají členové burzovní komory, kteří tuto povinnost porušili, společně a
nerozdílně za škodu způsobenou věřiteli řízené osoby, pokud nárok věřitele nemůže být uspokojen z majetku
řízené osoby. Burza jakožto řídící osoba ručí za tento závazek členů burzovní komory k náhradě škody.
Článek 33
Zákaz konkurence
(1) Člen burzovní komory nesmí
a) podnikat v oboru , jež je předmětem podnikání burzy nebo obdobném oboru podnikání burzy ani
vstupovat s burzou do obchodních vztahů,
b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody burzy,
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 11
c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající
osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické
osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
(2) Burza je oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch z obchodu,
při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na burzu. Tím není dotčeno
právo na náhradu škody.
(3) Práva burzy podle odst. 2 zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne,
kdy se burza o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody.
C) DOZORČÍ RADA
Článek 34
(1) Dozorčí rada má šest členů volených valnou hromadou na dobu pěti let. Zvolen je ten, pro něhož
byla odevzdána nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.
(2) Má-li burza více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu
týdenní pracovní doby v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí
rady, jsou čtyři členové dozorčí rady voleni valnou hromadou a dva členové zaměstnanci burzy podle volebního
řádu schváleného burzovní komorou.
(3) Má-li burza 50 a méně zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu
týdenní pracovní doby v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí
rady, je všech šest členů dozorčí rady voleno valnou hromadou.
(4) Za člena dozorčí rady nemůže být zvolen člen burzovní komory, prokurista nebo osoba oprávněná
podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem burzy.
(5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání dozorčí rady a její
činnost v období mezi zasedáními dozorčí rady.
(6) Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby. Svolává ji předseda dozorčí rady zpravidla do sídla
burzy. Pozvánka na zasedání musí být doručena nejpozději 8 dnů před dnem zasedání.
(7) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro platnost
usnesení dozorčí rady je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných. Při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedy. O zasedání se vyhotovuje zápis, který podepisuje její předseda. Měl-li některý člen
odlišný názor na projednávanou otázku, musí být jeho odchylné stanovisko na jeho žádost zaznamenáno v zápisu
ze zasedání.
(8) Členství v dozorčí radě zaniká zejména
a) uplynutím funkčního období,
b) vzdáním se funkce,
c) odvoláním,
d) úmrtím.
(9) Člen dozorčí rady se může vzdát funkce písemným prohlášením adresovaným dozorčí radě, příp.
předsedovi dozorčí rady, který o tom informuje ostatní členy dozorčí rady na nejbližším zasedání dozorčí rady.
Výkon funkce člena dozorčí rady zaniká dnem, kdy vzdání se funkce projednala nebo měla projednat dozorčí
rada.
(10) V případě zániku členství v dozorčí radě podle odst. 8 je valná hromada povinna do tří měsíců
zvolit nového člena dozorčí rady nebo v případě, že počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou
neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné
hromady.
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 12
Článek 35
(1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti burzovní komory a uskutečňování činnosti burzy.
V rámci její působnosti podle zákona a těchto Stanov dozorčí radě, resp. jejím členům přísluší zejména
a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti burzy,
b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy burzy,
c) kontrolovat, zda činnost burzy se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito Stanovami a
pokyny valné hromady,
d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh
burzovní komory na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
e) účastnit se valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených těmito Stanovami,
g) zastupovat burzu vůči členům burzovní komory v řízení před soudy nebo jinými orgány.
(2) Dozorčí rada vykonává svou činnost jako kolektivní orgán nebo za ni mohou jednat její jednotliví
členové, není-li v zákoně uvedeno jinak. Burzovní komora a všichni zaměstnanci burzy jsou povinni na žádost
poskytnout dozorčí radě veškerou součinnost při výkonu její působnosti.
(3) Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení čl. 32 a 33.
Článek 36
(1) Burzovní komora může zřídit k výkonu činností burzovní výbory.
(2) Burzovní výbory mohou být stálé nebo dočasné. Pravidla jednání burzovních výborů stanoví
Stanovy.
(3) Burzovní výbory jsou složeny z členů burzovní komory a z řad odborníků na problematiku
kapitálového trhu, finančních investorů a jiných odborníků. Členem burzovních výborů může být také generální
ředitel nebo zaměstnanec burzy. Generální ředitel se účastní zasedání burzovních výborů s hlasem poradním
v případě, že není jejich členem. Předsedu a členy burzovních výborů jmenuje a odvolává burzovní komora.
(4) Burzovní komora může k zabezpečení svých činností zřizovat stálé nebo dočasné komise.
Článek 37
Burzovní výbory
(1) Burzovní komorou jsou zřízeny tyto burzovní výbory
a) burzovní výbor pro členské otázky,
b) burzovní výbor pro kotaci,
c) burzovní výbor pro burzovní obchody.
(2) Burzovní výbory jsou složeny z členů burzovní komory a z řad odborníků na problematiku
kapitálového trhu, finančních investorů, emitentů cenných papírů a jiných odborníků.
(3) Předsedu a členy burzovních výborů jmenuje a odvolává burzovní komora.
(4) Ve své činnosti se burzovní výbory řídí statuty, schválenými burzovní komorou, jednacími řády,
které si schválily a Burzovními pravidly.
(5) Administrativní a správní agendu burzovních výborů zabezpečují jejich tajemníci, kteří jsou
zaměstnanci burzy a současně členové výboru.
(6) Burzovní výbory se scházejí podle potřeby vyplývající z povahy jejich činnosti zpravidla jedenkrát
za měsíc.
(7) Předseda burzovního výboru nebo jím pověřený zástupce je povinen podávat na nejbližším
zasedání burzovní komory informace o činnosti výboru a o jím přijatých rozhodnutích.
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 13
Článek 38
Burzovní výbor pro členské otázky
V rámci burzovní komorou schváleného statutu, burzovní výbor pro členské otázky zejména
a) předkládá burzovní komoře návrhy na rozhodnutí o žádostech o členství na burze a o žádostech o
udělení oprávnění k obchodování s investičními nástroji, které nejsou cennými papíry, popř. jinými nástroji
kapitálového trhu na burze,
b) předkládá burzovní komoře návrhy na pozastavení, postoupení nebo zánik členství na burze a návrhy
na pozastavení nebo odnětí oprávnění k obchodování s investičními nástroji, které nejsou cennými papíry, popř.
jinými nástroji kapitálového trhu na burze,
c) projednává návrhy Burzovních pravidel v části upravující zásady a podmínky členství na burze,
d) spolupracuje s inspekčním odborem burzy a dalšími burzovními orgány při dozoru nad činností členů
burzy.
Článek 39
Burzovní výbor pro kotaci
(1) V rámci burzovní komorou schváleného statutu, burzovní výbor pro kotaci zejména
a) vede řízení o žádosti o přijetí cenného papíru k obchodování a vydává návrh na rozhodnutí. Rozhoduje
o žádosti o přijetí cenného papíru k obchodování, pověří-li ho tím burzovní komora,
b) navrhuje obecnou strategii a z ní vycházející Burzovní pravidla pro přijímání cenných papírů
k obchodování na oficiálním trhu a předkládá je burzovní komoře,
c) kontroluje plnění povinností emitenta cenných papírů přijatých k burzovnímu obchodu ve smyslu
příslušných obecně závazných právních předpisů a Burzovních pravidel a získané informace o emitentech
průběžně zveřejňuje,
d) při porušení povinností emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na oficiálním trhu vyplývajících
z Burzovních pravidel je oprávněn navrhnout burzovní komoře uložení sankcí.
(2) Ustanovení odst. 1 týkající se cenných papírů se přiměřeně použijí i na práva s cennými papíry
spojená.
Článek 40
Burzovní výbor pro burzovní obchody
V rámci burzovní komorou schváleného statutu burzovní výbor pro burzovní obchody zejména
a) se zabývá otázkami souvisejícími s obchodováním na burze a vypořádáním burzovních obchodů,
sleduje funkčnost způsobů obchodování, analyzuje dlouhodobé trendy na burze a navrhuje příslušná opatření a
předkládá je burzovní komoře ke schválení,
b) posuzuje stížnosti a připomínky k obchodování a vypořádání burzovních obchodů a v případech
porušení Burzovních pravidel navrhuje burzovní komoře uložení sankcí,
c) schvaluje časový harmonogram burzovního dne1,
d) projednává otázky spojené s burzovními indexy,
e) schvaluje náležitosti standardizovaných opčních a termínových kontraktů obchodovaných na burze,
f) poskytuje stanoviska k žádostem členů burzy o udělení oprávnění k obchodování s investičními
nástroji, které nejsou cennými papíry, popř. jinými nástroji kapitálového trhu na burze,
g) dbá na zachování práv a povinností členů burzy oprávněných k obchodování s investičními nástroji,
které nejsou cennými papíry, popř. jinými nástroji kapitálového trhu na burze.
1 Pravidla obchodování
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 14
Článek 41
Generální ředitel burzy
(1) Generální ředitel burzy může být členem burzovní komory. Rovněž může být členem burzovních
výborů.
(2) Generální ředitel burzy
a) vykonává usnesení burzovní komory,
b) předkládá burzovní komoře informace, návrhy a podněty k projednání a příp. rozhodnutí,
c) zastupuje burzu v rozsahu stanoveném stanovami a burzovní komorou,
d) podepisuje účetní výkazy burzy,
e) řídí provoz burzy a jejích zaměstnanců, za tímto účelem vydává příkazy a opatření, jimiž jsou
zaměstnanci burzy povinni se řídit při plnění pracovních úkolů,
f) je oprávněn přijímat opatření dle § 68 písm. a) ZPKT, jejichž účelem je zabránit ohrožení činnosti
burzy nebo zájmů jejích akcionářů a účastníků kapitálového trhu, zejména mění burzovní dny a pozastavuje
zčásti nebo zcela burzovní obchod, a to v případech stanovených Burzovními pravidly,
g) účastní se zasedání valné hromady, burzovní komory a burzovních výborů s hlasem poradním, a to i
v případě, není-li členem burzovní komory a burzovních výborů,
h) odpovídá za vydávání Věstníku,
i) schvaluje organizační, pracovní a mzdový řád burzy,
j) schvaluje spisový, skartační a archivní řád,
k) obstarává běžné záležitosti burzy.
(3) Práva a povinnosti generálního ředitele burzy jsou podrobněji upraveny v Burzovních pravidlech.
(4) Generální ředitel burzy je za svou činnost odpovědný burzovní komoře.
(5) Zástupce generálního ředitele je oprávněn přijímat opatření podle § 68 písm. a) ZPKT.
Článek 42
Burzovní rozhodčí soud
(1) Burzovní komora zřizuje v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb.,o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů, Burzovní rozhodčí soud pro rozhodování sporů z burzovních obchodů.
(2) Složení Burzovního rozhodčího soudu a pravidla řízení před ním stanoví Statut a Řád burzovního
rozhodčího soudu, jehož součástí jsou i Pravidla o nákladech rozhodčího řízení včetně Sazebníku nákladů
rozhodčího řízení.
Článek 43
Garanční fond burzy
(1) Účelem sdružení Garanční fond burzy (dále jen „GFB“), je shromáždění finančních prostředků
členů burzy k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z burzovních obchodů a z jejich vypořádání.
(2) Finanční prostředky k výše uvedenému účelu jsou sdruženy v GFB na základě smlouvy o sdružení
podle § 829 a násl. Občanského zákoníku.
(3) Podrobnosti upravují pravidla GFB, Burzovní pravidla a stanoví burzovní komora.
(4) Pro naplnění účelu GFB je člen burzy povinen uhradit a doplňovat peněžní vklad do GFB
v souladu s pravidly GFB.
(5) Poskytnuté peněžní vklady jsou ve spoluvlastnictví všech účastníků GFB v poměru k jejich výši.
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 15
ČLENSTVÍ NA BURZE
Článek 44
Členové burzy
(1) Na burze jsou oprávněni obchodovat pouze její členové a osoby stanovené v ZPKT.
(2) Kdo je členem burzy stanoví Burzovní pravidla.
(3) Práva a povinnosti členů burzy jsou upraveny Burzovními pravidly.
Článek 45
Žádost o přijetí za člena burzy
(1) Přijetí za člena burzy se považuje za udělení oprávnění kupovat a prodávat cenné papíry,
investiční nástroje, které nejsou cennými papíry, popř. jiné nástroje kapitálového trhu na burze ve smyslu
zákona. Účast člena burzy na obchodování může být vázána na splnění náležitostí stanovených Burzovními
pravidly nebo rozhodnutími příslušných burzovních orgánů. O přijetí za člena burzy rozhoduje burzovní komora
na základě doporučení burzovního výboru pro členské otázky.
(2) Žádost o členství na burze se podává písemně. Podmínky pro přijetí za člena burzy, jakož i
náležitosti žádosti a doklady, které k ní musí být přiloženy, jsou stanoveny v Burzovních pravidlech.
(3) Při rozhodování o žádosti přihlédne burzovní komora rovněž k potřebám obchodování na burze a
burzovního trhu.
(4) Na přijetí za člena burzy není právní nárok.
ČÁST V
JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST
Článek 46
(1) Jménem burzy jednají vždy společně alespoň 2 členové burzovní komory.
(2) Podepisování za společnost Burza cenných papírů Praha, a.s. se děje tak, že k vytištěnému nebo
napsanému názvu burzy připojí svůj podpis vždy dva členové burzovní komory, a to předseda a jeden člen
burzovní komory nebo místopředseda a jeden člen burzovní komory.
(3) Kdo je při činnosti burzy pověřen určitou činností v souladu s organizačním řádem burzy, je
zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.
(4) Mimo výše uvedené případy může burzovní komora přenést právo podepisovat za společnost
Burza cenných papírů Praha, a.s. na některého svého člena, generálního ředitele burzy, popřípadě na další
vedoucí pracovníky písemnou plnou mocí. Podmínky udělení takové plné moci a rozsah zmocnění bude upraven
v organizačním řádu burzy.
ČÁST VI
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Článek 47
Účetní období
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 16
Článek 48
Rezervní fond
(1) Výše počátečního rezervního fondu činí 10% základního kapitálu burzy. Tento počáteční rezervní
fond byl vytvořen vyčleněním peněžních prostředků obchodního majetku zájmového sdružení, které přešlo na
burzu v souladu se zakladatelskou smlouvou o založení burzy.
(2) Rezervní fond bude doplňován ročním přídělem ve výši 5% čistého zisku do té doby, než dosáhne
výše 20% základního kapitálu.
(3) O použití rezervního fondu rozhoduje burzovní komora. O každém použití z rezervního fondu je
burzovní komora povinna podat zprávu dozorčí radě a nejbližší valné hromadě.
(4) Podmínky pro vytvoření jiného rezervního fondu na základě zákonné povinnosti se řídí
obchodním zákoníkem.
(5) Valná hromada může rozhodnout o zřízení dalších fondů burzy a zároveň stanovit pravidla jejich
tvorby a čerpání.
Článek 49
Účetní závěrka
Řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitimní účetní závěrku spolu s návrhem na
rozdělení zisku, popř. úhradu ztrát předloží burzovní komora k přezkoumání dozorčí radě a k ověření auditorovi.
Článek 50
Burzovní komora předkládá valné hromadě ke schválení návrh zásad hospodaření burzy na následující
účetní období.
Článek 51
Způsob rozdělení zisku
(1) Čistý zisk, tj. zisk zbylý po odvodech daní, popř. jiných plnění obdobné povahy, se použije podle
rozhodnutí valné hromady k
a) přídělu do rezervního fondu,
b) přídělům do ostatních fondů,
c) jiným účelům stanoveným valnou hromadou,
d) výplatě dividend akcionářům,
e) výplatě tantiém členů burzovní komory a dozorčí rady.
(2) V případě, že burza, jakožto řídící osoba, uzavře ovládací smlouvu s řízenou osobu, může burza
rozdělit zisk dle předchozího odstavce až poté, co uhradí ztrátu řízené osoby nebo její část, pokud burze
povinnost k úhradě ztráty řízené osoby či její části za daný kalendářní rok vznikla.
Článek 52
Způsob úhrady ztráty
(1) Vzniklou ztrátu burza hradí
a) z nerozděleného hospodářského výsledku uplynulých let,
b) z prostředků rezervního fondu,
c) z hospodářského výsledku příštích let,
d) snížením základního kapitálu.
(2) V případě, že burza, jakožto řídící osoba uzavře ovládací smlouvu nebo smlouvu o převodu zisku
s řízenou osobou a hospodaření řízené osoby skončí ztrátou, je burza povinna tuto ztrátu uhradit, pokud nemůže
Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.
14. řádná valná hromada BCPP, a.s. 17
být uhrazena z rezervního fondu nebo z jiných disponibilních zdrojů řízené osoby, a to v souladu s ovládací
smlouvou a obchodním zákoníkem.
ČÁST VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 53
Oznámení
Skutečnosti určené zákonem nebo těmito Stanovami nebo rozhodnutím valné hromady k uveřejnění
burza uveřejňuje zásadně oznámeními v celostátně vydávaném deníku, popřípadě i dalším způsobem podle
rozhodnutí burzovní komory nebo generálního ředitele burzy. Skutečnosti určené zákonem ke zveřejnění v
Obchodním věstníku zveřejňuje burza navíc i v takovém periodiku.
Článek 54
Doplňování a změna Stanov
(1) O doplnění nebo jiné změně těchto Stanov rozhoduje valná hromada.
(2) Návrh na doplnění nebo jinou změnu Stanov může podat akcionář, burzovní komora nebo dozorčí
rada.
Článek 55
Účinnost
Tato změna Stanov byla schválena 14. řádnou valnou hromadou akcionářů burzy dne 14. 6. 2006. Stanovy v
tomto znění nabývají účinnosti dne 14. 6. 2006.

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura