Pondělí 22.07. 2024 Praha 18:20New York 12:20Londýn 17:20Frankfurt 18:20Moskva 20:20Hong Kong 00:20Tokio 01:20

Finanční

 terminologie

Akcie

Vastnictví akcie představuje právo podíul na majetku akciové společnosti, která určitý cenný papír vydala.

Držitel akcie má především tyto práva:

právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy
právo účastnit se valné hromady akcionářů
hlasovat na valné hromadě
podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě její likvidace

 

AKCIE NA JMÉNO

Akcie s označením "Akcie na jméno" jsou vázány na jméno konkrétního akcionáře. Uplatňovat práva spojená s akciemi může pouze držitel akcie je zapsaný v seznamu akcionářů.

 

AKCIE NA MAJITELE

Akcie na majitele jsou vázány na konkrétního akcionáře. Akcie na majitele se převádí pouhým  předáním novému majiteli, který se automaticky stává majitelem této akcie. Nový majitel akcie nemusí být emitentovi předem znám. Naprostá většina veřejně obchodovaných akcií jsou akcie na majitele, což usnadňuje jejich obchodování.

 

AKCIONÁŘ

Fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem cenného papíru (akcie) dané akciové společnosti.

 

AKCIONÁŘ MAJORITNÍ

Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti.

 

AKCIONÁŘ MINORITNÍ

Akcionář, který nevlastní největší počet akcií společnosti ani nejedná s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení.

 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Forma společnosti, jejíž základní jmění je tvořeno určitým počtem akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

 

Aktiva

souhrnné označení majetku určitého podniku, společnosti

 

Aktivní převod 

Dosud nezaúčtovaný převod nebo převod zaúčtovaný v právě probíhajícím účetním dni 

 

Akumulace

období, kdy je nabídka daného cenného papíru nižší než poptávka po něm

 

AOS 

Automatizovaný Obchodní Systém burzy umožňující uzavírání, registraci a vypořádání burzovních obchodů, elektronické zpracování dat a obsahující další programové vybavení

 

ARBITRÁŽ

Investiční strategie založená na využití cenových diferencí jednotlivých instrumentů. Tyto cenové rozdíly mohou vzniknout například obchodováním totožných kontraktů na různých burzách (tzv. teritoriální arbitráž). V současné době jsou díky velké propojenosti jednotlivých trhů možnosti arbitráží poměrně malé.

 

Audit

podrobné a kritické zhodnocení hospodaření firmy nezávislou osobou. Nejčastěji jde o prověření účetnictví a finančního a daňového hospodaření firmy

 

AUKCE, AUKČNÍ REŽIM

Způsob obchodování v rámci automatických obchodů, který je založen na shromaždování objednávek na nákup a prodej CP. V určitém okamžiku dojde ke stanovení (zafixování) ceny a dochází k párování vložených objednávek.

 

Automatické obchody

Typ burzovních obchodů v rámci promptního trhu, které jsou založeny na automatickém elektronickém zpracování objednávek podle příslušných algoritmů definovaných v AOS (viz. AOS)

 

Banka centrální

je vrcholná instituce ustanovená vládou, která je zodpovědná za  řízení peněžního oběhu v zemi, tj. za vydávání peněz, dozor nad  činností obchodních bank, banka vlády apod.

 

Banky obchodní

zprostředkovávají platební styk, poskytují úvěry a poskytují různé bankovní služby. Jejich cílem je dosažení zisku

 

BÁZE INDEXU

Soubor emisí CP, které jsou dle stanovených pravidel (zejména na základě tržní kapitalizace a likvidity) zařazovány do příslušného indexu.

 

BCPP

Burza cenných papírů Praha, a.s. - hlavní organizátor trhu s cennými papíry v České republice

 

BEZPLATNÉ ROZDĚLENÍ AKCIÍ

Zvýšení počtu akcií jedné emise bezplatným rozdělením nově vydaných akcií mezi dosavadní akcionáře na základě zvýšení základního jmění emitenta z vlastních zdrojů společnosti. Nově vydané akcie jsou rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.

 

BLOKOVÉ OBCHODY

Blokový obchod je obchod s jedním druhem akcií domluvený na ceně za 1 ks akcie nebo na celkovém objemu obchodu, počtu kusů a termínu vypořádání, který je možno zadat v termínu T+0 až T+15. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz akcie na burze. Tyto obchody nejsou na BCPP burzou garantovány.

 

Blokový obchod

Obchod uzavřený mezi členy burzy mimo burzu, kdy předmětem obchodu je jedna emise cenného papíru. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz cenného papíru. Obchod musí splňovat podmínku minimálního objemu a musí být během stanovené časové lhůty registrován na burze

 

BLUE CHIPS

Blue chips představují akcie největších a nejziskovějších společností, s nimiž také probíhá nejvíce obchodů. Oficiální seznam blue chips neexistuje. Samotné sousloví je vypůjčené z pokeru, kde se jím označují nejhodnotnější karty.

 

BOD ZLOMU

Hodnota kurzu, při které investor nerealizuje ani zisk ani ztrátu.

 

Bonita

Schopnost podniku plnit všechny závazky. Je vyjádřením pověsti podniku a kvality jeho platební schopnosti

 

BROKER

Je zprostředkovatel obchodů, který za určitý poplatek sjednává obchody na cizí účet. V případě burzy se jedná o obchodníka s cennými papíry (právnickou osobu), který má oprávnění obchodovat s investičními nástroji.

 

Burza cenných papír

místo, kde se střetává poptávka po cenných papírech s jejich nabídkou. Tím  se vytváří cena obchodovatelného cenného papíru, která se nazývá kurz cenného papíru

 

BURZOVNÍ DEN

Den, kdy se na burze obchoduje.

 

BURZOVNÍ INDEX

Ukazatel vývoje kurzů vybraných cenných papírů obchodovaných na burze.

 

BURZOVNÍ KOMORA

Statutární orgán burzy, který rozhoduje o důležitých změnách v její činnosti (např. předkládá valné hromadě předpisy ke schválení, stanovuje výši burzovních poplatků, zřizuje Burzovní rozhodčí soud, jmenuje generálního ředitele burzy).

 

BURZOVNÍ VÝBORY

Orgány zřizované burzovní komorou. V současné době působí na burze výbor pro členské otázky, výbor pro kotaci a výbor pro burzovní obchody.

 

BUY & SELL TRANSAKCE

Nákup a zpětný prodej (nebo prodej a zpětný nákup) určitého počtu CP uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.

 

BÝČÍ (BULL) STRATEGIE

Spekulace na vzrůst ceny/hodnoty daného instrumentu.

 

Býčí trh (bull market) 

trh s rostoucím trendem

 

CALL (LONG)

Označení pro certifikát, u kterého investor očekává vzestup ceny.

 

CAP

Označení, které se často používá u investičních certifikátů jako odborný pojem pro nejvyšší možnou hranici, které může podkladové aktivum dosáhnout. Pokud certifikát obsahuje cap, je jeho výnos předem omezen touto nejvyšší možnou hranicí, i kdyby hodnota certifikátu byla nad touto hranicí. Tento cap je stanoven emisní bankou, platí po celou dobu trvání a nemůže být změněn.

 

Cash - flow 

přehled o peněžních tocích. Vyjadřuje reálný pohyb peněz v podniku. Je to rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků firmy. Je rozborem položky peněžní prostředky uvedené v rozvaze

 

Celní sazba

zatížení zboží podléhajícího clu při dovozu nebo vývozu. Je stanovena buď jako procento z hodnoty zboží nebo za jednotku hmotnosti zboží

 

Cena 

Peněžní vyjádření hodnoty zboží

 

Cenný papír

je listina, která představuje nějaký právní nárok toho, kdo tuto listinu vlastní, vůči tomu, kdo je z listiny zavázán. Cennými papíry jsou akcie, dluhopisy, směnky, pokladniční poukázky apod.

 

CENNÝ PAPÍR

Investiční nástroj, který zaručuje majiteli právo na výsady, jež plynou z podstaty cenného papíru nebo z ustanovení příslušného zákona. Jednotlivé druhy cenných papírů se od sebe liší především povahou výsad, ale i výší a stabilitou výnosu atd.

 

CENNÝ PAPÍR

Investiční nástroj, který zaručuje majiteli právo na výsady, jež plynou z podstaty cenného papíru nebo z ustanovení příslušného zákona. Jednotlivé druhy cenných papírů se od sebe liší především povahou výsad, ale i výší a stabilitou výnosu atd.

 

CLEARING 

Systém,  pomocí kterého vstupuje burza jako kontaktní partner do vztahu mezi kupujícího a prodávajícího a zajišťuje vypořádání sjednaného obchodu s cennými papíry.

 

CLEARING HOUSE

Centrum, které fyzicky vypořádává sjednané obchody s cennými papíry.

 

Clearing house

Centrum, které fyzicky vypořádává sjednané obchody s cennými papíry

 

Clearingová banka 

Banka, která má clearingový účet v ZC ČNB a přes kterou nebankovní člen burzy provádí peněžní vypořádání

 

Clo

dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici při dovozu nebo vývozu. V praxi však převažují dovozní cla, vývozní nebývají v takové míře stanovována

 

CUSTODIAN

Správce aktiv svěřených mu klientem

 

Custodian

Správce aktiv svěřených klientem

 

CUSTODY TRANSAKCE

Transakce prováděná správcem aktiv daného klienta. Transakce je prováděná jménem správce na účet daného klienta.

 

Custody transakce

Transakce prováděná správcem aktiv daného klienta, prováděná jménem správce na účet daného klienta

 

Cyklická nezaměstnanost

je druh nezaměstnanosti, která vzniká v důsledku poklesu ekonomiky

 

ČEKACÍ DOBA

Ochranná lhůta používaná při obchodování v kontinuálním režimu při zvyšování / snižování povoleného rozpětí. Čekací doba začíná plynout od okamžiku, kdy by bylo dosaženo ceny obchodu mimo povolené rozpětí. Po jejím řádném uplynutí dojde k rozšíření povoleného rozpětí příslušným směrem.

 

Česká národní banka

Orgán státního dozoru nad českým kapitálovým trhem, který dohlíží nad dodržováním pravidel na kapitálovém trhu

 

ČLEN BURZY

Právnická osoba (obchodník s cennými papíry), která je akcionářem burzy nebo byla přijata burzovní komorou za člena burzy v souladu s Burzovními pravidly. Člen burzy je povinen dodržovat podmínky stanovené Burzovním řádem, Burzovními pravidly a rozhodnutími burzovních orgánů.

 

Člen burzy

Obchodník s cennými papíry, který je akcionářem burzy nebo byl přijat burzovní komorou za člena v souladu s Burzovními pravidly. Člen burzy je povinen dodržovat podmínky stanovené Burzovním řádem, Burzovními pravidly a rozhodnutími burzovních orgánů a zároveň i pravidla Univycu

 

Daň

zákonem stanovená povinná a nenávratná platba, kterou stát vymáhá od různých subjektů, tj. podniků, domácností, organizací, jednotlivců

 

Daň dědická a darovací

Platí ji poplatníci v případě, že nastanou rozhodné události (dědictví, přijetí daru)

 

Daň silniční

Platí ji poplatníci, kteří používají motorová vozidla pro výdělečnou činnost (k podnikání)

 

Daň spotřební

Odvádějí ji výrobci vybraných výrobků jejichž spotřebu chce stát omezit (uhlovodíková paliva a maziva, líh a lihoviny, tabákové výrobky, pivo, víno )

 

Daň z nemovitostí

Daň, kterou platí vlastníci pozemků, staveb a budov

 

Daň z přidané hodnoty

Zkráceně DPH. Je to nepřímá daň, která se vybírá při prodeji zboží a služeb a je uvalená na vyrobenou přidanou hodnotu

 

Daň z příjmu

Přímá daň placená fyzickými i právnickými osobami ze závislé činnosti (zaměstnání) a z ostatních příjmů nebo z podnikatelské činnosti

 

Daňové identifikační číslo

DIČ. Číslo, které je přidělené každému plátci daně v ČR

 

Debetování 

Inkaso peněz z účtu nakupujícího

 

Deficit

Schodek. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje)

 

Deflace

Všeobecný pokles celkové cenové hladiny (opak inflace)

 

DENNÍ ZMĚNA

Změna (odchylka v %) aktuální ceny cenného papíru (resp. hodnotyindexu) vůči otevíracímu kurzu cenného papíru (resp. hodnotě indexu) v daném burzovním dni.

 

Depozitář 

Instituce, která provádí hromadnou úschovu právě obchodovaných listinných cenných papírů, v České republice je depozitářem Univycu na smluvním základě Československá obchodní banka, a.s.

 

Depreciace

Znehodnocení. V měnové oblasti znamená znehodnocení měny, tj. snížení jejího kurzu.

 

Deprese

Hluboký dlouhotrvající nepříznivý stav v hospodářství země charakterizovaný stagnací celkové produkce, vysokou nezaměstnaností, sníženou investiční činností, bankroty firem a celkový pokles ekonomické aktivity

 

Derivát

Finanční instrument, který je odvozen (derivován) od    podkladových aktiv (cenných papírů, úrokových sazeb, aj.), využívaný k minimalizování a řízení rizik.

 

DERIVÁTY

Termínová smlouva o budoucím nákupu nebo prodeji daného aktiva (akcie, komodity apod.) za předem sjednaných podmínek. Základním rysem termínových obchodů je časový nesoulad mezi uzavřením obchodu a jeho plněním tj., v době uzavření obchodu jsou sjednány veškeré podmínky a v době splatnosti dochází k dodání aktiv a jejich zaplacení. Deriváty se používají zejména k zajištění možných rizik, především proti pohybu kurzu. Mezi deriváty patří futures, opce, swapy, forvardy

 

DERIVÁTY

Jsou to investiční nástroje, které jsou odvozeny (derivovány) od jednotlivých podkladových aktiv.

 

Devizová politika

 Součást monetární politiky centrální banky, která svými opatřeními reguluje ekonomické vztahy se zahraničím

 

Devizové rezervy

Souhrn prostředků, které drží centrální banka a které slouží jako rezervní fond pro vyrovnávání závazků se zahraničními věřiteli

 

DFP

Bezplatný převod (delivery free of payment) vypořádání transakce provádí Univyc pouze na straně cenných papírů (dodání cenných papírů)

 

DISCOUNT CERTIFIKÁTY

Discount certifikáty nabízejí při koupi slevu, proto discount. Lze je tedy pořídit levněji, než jaká je aktuální hodnota podkladového aktiva. Díky tomuto rozdílu v ceně a hodnotě je možné realizovat zisk i na mírně klesajícím či stagnujícím trhu. Na druhou stranu mají discount certifikáty omezený maximální výnos, který stanovuje emitent. V případě nárůstu ceny podkladového aktiva přesahujícího tento limit tak investor získá pouze limitní cenu.

 

DISKONT

Rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu fondu připadající na jeden cenný papír a kurzem CP na veřejných trzích

 

Diskontní sazba

Úroková sazba, za kterou půjčuje ústřední banka peníze obchodním bankám

 

Distribuce

období, kdy nabídka daného CP převažuje nad poptávkou po něm

 

DIVERZIFIKACE

Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů

 

DIVIDENDA

Výnos plynoucí z vlastnictví příslušné akcie. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.

 

DIVIDENDA

Výnos plynoucí z vlastnictví příslušné akcie. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.

 

Dividenda 

Podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii

 

Dluh

Povinnost jedné osoby (dlužníka) plnit pohledávku vůči osobě druhé Výkladový slovník ekonomických pojmů 4

 

Dluhopis  Cenný papír, kdy jeho majitel má právo požadovat vyplácení dlužné částky včetně úroku a emitent (ten kdo ho vydal) má povinnost tyto závazky splnit
DLUHOPIS Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, splnit veškeré závazky
DLUHOPIS Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, splnit veškeré závazky.
Dlužník Subjekt, kterému byl poskytnut úvěr. Tímto mu vznikl závazek tento úvěr splatit spolu s úroky
Dodací podmínky jsou důležitou součástí smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Upravují náležitosti dodávky zboží
Dořešené obchody  Obchody, původně suspendované z důvodu nedostatku cenných papírů nebo peněžních prostředků, které byly po dodání chybějících cenných papírů nebo peněžních prostředků vypořádány
Dotace Příspěvek ze státního rozpočtu
Dovoz   Nákup výrobků a služeb v zahraničí, které jsou dovážené do mateřské země
Družstvo Společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání. Musí mít nejméně 5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby. Za nesplnění svých závazků ručí celým svým majetkem.
DUÁLNÍ LISTING Jestliže je emise akcií současně obchodovaná na více burzách, hovoříme o duálním listingu.
Důchod Peněžní příjem. Výnos z fungování výrobního faktoru. Z práce je to mzda, z kapitálu zisk (úrok) a z půdy renta
Důchod Peněžní příjem lidí neschopných práce pro invaliditu nebo stáří
DVP Úplatný převod cenných papírů, dodání proti platbě (delivery versus payment), převedení tvoří dvě operace: převod peněžních prostředků a převod cenných papírů
DYNAMICKÝ (AGRESIVNÍ) INVESTOR Dynamický (agresivní) investor hodlá v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit hodnotu svého majetku, ale je si vědom, že vysokého zhodnocení není možné dosáhnout bez vysoké míry rizika.
Ekonomický růst Růst hospodářského potenciálu země. Vyjadřuje se jako přírůstek reálného hrubého domácího produktu
Ekonomie Společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů, a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb
Ekonomika Vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví (např. ekonomika průmyslu)
EMISE Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě,se stejnými právy a které mají stejné označení
EMISE Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě,se stejnými právy a které mají stejné označení.
Emise Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě, se stejnými právy a které mají stejné označení
Emise  Vydání nových peněz, cenných papírů, poštovních známek. Emisi peněz  provádí centrální banka, u ostatních cenných papírů i jiné peněžní ústavy
Emitent Výstavce směnky (dlužník), který se zavazuje, že zaplatí věřiteli stanovenou částku 
EMITENT Společnost, která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků
EMITENT Společnost, která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků (viz. též IPO).
Emitent Společnost, která je oprávněná vydat cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků
Evropská banka pro obnovu a rozvoj Instituce, která je založená s cílem podpořit především soukromé podnikání v zemích střední a východní Evropy. Sídlem banky je Londýn.
Evropská unie Největší evropské integrační seskupení, které vzniklo sloučením: Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii
Export  Vývoz, prodej statků a služeb do zahraničí
Externality Vedlejší účinky ekonomických činností, které se obvykle nezapočítávají ani do nákladů ani do výnosů. Rozlišujeme pozitivní externality a negativní.
Faktura Doklad, v níž dodavatel vyjadřuje svůj peněžní nárok vůči odběrateli za dodané zboží nebo poskytnuté služby
Finální produkt Hotový výrobek nebo služba určená pro konečného uživatele.
FINANČNÍ TRH Souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních prostředků a cenných papírů. Finanční trh dále dělíme na peněžní, kapitálový a devizový
FINANČNÍ TRH Souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních prostředků. Finanční trh dále dělíme na peněžní a kapitálový (viz. Peněžní trh a Kapitálový trh).
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ (CASH SETTLEMENT) Vypořádání kontraktu v době splatnosti spočívající ve finančním vyrovnání rozdílů cen podkladových aktiv (např. u futures na akciový index).
Firma Název, kterým se označuje určitý podnikatelský subjekt, aby se odlišil od jiných organizací
Fiskální politika Fiskální politika je politika zaměřená na ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů. Hlavním nástrojem je státní rozpočet.
FOND Instituce sdružující peněžní prostředky různých investorů. Tyto prostředky fond následně investuje do nejrůznějších aktiv. Příslušný investor obdrží za své prostředky akcie nebo v případě podílových fondů podílové listy.
Fond garancí pro AO Fond, součást GFB, ve kterém jsou shromážděny finanční příspěvky účastníků ke garantování automatických obchodů
Fond garancí pro SPAD Fond, součást GFB, ve kterém jsou shromážděny finanční příspěvky účastníků ke garantování obchodů uzavřených v systému SPAD
Franko převod  Převod cenných papírů bez převodu peněz prováděný v případě:
Frikční nezaměstnanost  Druh nezaměstnanosti, který vzniká v důsledku přirozeného pohybu lidí. Bývá krátkodobého charakteru.
FTRD Elektronická služba, kterou obchodník zajistí doplnění nebo změnu identifikace účtu majitele cenných papírů, modifikaci převodu, popř. potvrdí souhlas s dodatečným vypořádáním suspendovaného obchodu
FUTURES Futures kontrakty představují závazek prodat či koupit určitá podkladová aktiva (např.: akcie, komodity, akciové indexy, měny atd.) ve sjednaném množství v předem určený čas a za předem stanovenou cenu.
Futures  Standardizovaný forward obchodovaný na burze, který je dohodou o koupi nebo prodeji určitého podkladového aktiva za předem stanovenou cenu k určitému datu v budoucnosti. 
Fúze Spojení společností s cílem zvýšit efektivnost podnikání, obvykle u akciových společností.
FYZICKÉ PLNĚNÍ (PHYSICAL SETTLEMENT) Vypořádání kontraktu v době splatnosti spočívající ve fyzickém dodání podkladových aktiv (např.cenných papírů u opčních kontraktů na akcie).
GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CP Právnická osoba s cílem poskytnout ochranu investorům v situaci, kdy OCP není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům spočívající ve vydání hodnot, které od zákazníků převzal za účelem poskytnutí investiční služby (zákaznický majetek) a nejsou vyhlídky, že bude schopen tak učinit.( náhradea ve výši 90% chybějícího majetku max. 20 000 EUR).
GDR Global Depository Receipts. GDR (globální depozitní certifikáty) představují obchodní podíl na běžných, tzv. podkladových akciích emitenta, které jsou uloženy u depozitáře. To znamená, že část kmenových akcií domácího emitenta je nahrazena těmito depozitními certifikáty, přičemž práva spojená s vlastnictvím původních akcií – především právo na dividendu či právo na upsání nových akcií při zvyšování základního jmění – přecházejí na vlastníky GDR, kromě práva hlasovacího. Každý majitel GDR má možnost je přeměnit na skutečné akcie.
GFB  Garanční fond burzy je peněžní fond založený na příspěvcích obchodníků, slouží ke garantování finančního vypořádání automatických obchodů a obchodů uzavřených ve SPADu
Goodwill Dobrá pověst firmy nebo zboží na trhu. Zakládá důvěru zákazníků k firmě a ochotu při uzavírání smluv. Je formou nehmotného kapitálu a zvyšuje tržní cenu firmy. Výkladový slovník ekonomických pojmů 6
Harmonogram vypořádání Časový rozvrh vypořádání v Univycu v rámci jednoho burzovního dne
HLAVNÍ TRH Prestižní trh burzy, na němž jsou obchodovány emise, které splňují podmínku likvidity stanovenou burzovním výborem pro kotaci. O přijetí cenných papírů na tento trh rozhoduje právě burzovní výbor pro kotaci. Emitent má povinnost poskytovat burze ekonomické informace a průběžně informace, které mohou ovlivnit kurz cenného papíru.
Hlavní trh Prestižní trh burzy, na němž jsou obchodovány emise, které splňují podmínku likvidity stanovenou burzovním výborem pro kotaci. O přijetí cenných papírů na tento trh rozhoduje burzovní výbor pro kotaci. Emitent má povinnost poskytovat burze ekonomické informace a průběžně informace, které mohou ovlivnit kurz cenného papíru
Hospodářská politika Politika vlády v rámci celého hospodářství. Konkrétní pravidla a opatření, kterými vláda řídí, reguluje nebo usměrňuje vývoj hospodářství.
Hotové peníze Peníze ve formě papírových peněz a mincí
Hrubý domácí produkt je základním měřítkem ekonomické aktivity země. Je to celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období na území daného státu ať již tuzemskými občany nebo podniky nebo zahraničními (výrobními faktory bez ohledu na jejich národní příslušnost).
Hrubý národní produkt je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období domácími výrobními faktory (občany dané země v tuzemsku i v zahraničí). Je to součet peněžní hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů statků a služeb, a čistých vývozů.
Hypotéka Zástavní právo na nemovitost při poskytnutí půjčky. Je to forma zajištění úvěru
Identifikační číslo majitele cenných papírů  IDMACP - rodné číslo nebo IČ majitele cenných papírů, popř. náhradní identifikační číslo (převážně pro zahraniční klienty)
Identifikační číslo obchodníka  IDOBCP - IČ obchodníka s cennými papíry
Identifikační číslo organizace Přiděluje ho živnostenský úřad nebo rejstříkový soud podnikatelským subjektům 
Identifikační číslo žadatele o služby  IDZASB - IČ žadatele o službu v SCP (Univycu)
Import Nákup statků, služeb a nehmotných práv v zahraničí pro potřebu vlastní země
INDEX Index přináší základní informaci o stavu a vývoji trhu. Indexy nejsou ve své podstatě nic jiného než do jednoho čísla koncentrované ceny několika (zpravidla nejlikvidnějších) akcií. Umožňují tak snadné srovnání vývoje s ostatními trhy.
INDEXOVÉ CERTIFIKÁTY Podkladovými aktivy indexových certifikátů jsou burzovní indexy. Jejich cena přesně kopíruje vývoj podkladového indexu. Důležitý je tzv. poměr odběru, určující vztah ceny k hodnotě indexu. Zpravidla se uvádí desetinným zlomkem – např. 1 : 10. V takovém případě, kdyby měl index hodnotu například 1500 bodů, by cena certifikátu byla 150 Kč (pokud by se certifikát obchodoval v Kč).
Inflace  jeden ze základních makroekonomických ukazatelů. Je projevem nerovnováhy v ekonomice a znamená vzestup celkové cenové hladiny
Informace o provedených platbách v ZC ČNB  Informace o platbách zaslaných do ZC ČNB k danému dni
INSTRUKCE Adresné zadání příkazu k nákupu nebo prodeji cenného papíru do obchodního systému burzy na základě sjednaného obchodu dvou protistran nebo bez předchozího sjednání proti tvůrci trhu.
Intervenční nákup Náhradní dodání cenných papírů organizované Univycem v případě, že prodávající strana není schopna dodržet své závazky vyplývající z automatického obchodu
INTERVENČNÍ NÁKUPY Obchody organizované Univyc v případě, kdy selže jeden z účastníků vypořádání automatických obchodů.
Intervenční prodej Náhradní dodání peněz organizované Univycem v případě, že kupující strana není schopna dodržet své závazky vyplývající z automatického obchodu
Investice Tok výdajů, jehož cílem je zvýšit nebo udržet kapitálovou zásobu.
INVESTICE Činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby ) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby).
Investiční certifikát Investiční instrument, který se svou formou podobá dlužnímu úpisu.  Investiční certifikát je buď bez pákového efektu nebo s pákovým efektem.
Investiční certifikát bez pákového efektu Investiční cenný papír, jehož cena kopíruje cenu podkladového aktiva.
Investiční certifikát s pákovým efektem Investiční cenný papír derivátového typu, jehož zisk nebo ztráta je násoben(a) pákovým koeficientem. U pákových certifikátů může emitent stanovit strike (knock-out) cenu, což je cena podkladového aktiva, při jejímž dosažení je ukončeno obchodování s danou emisí certifikátů.
INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY Jde o instrumenty, které se svým charakterem nejvíce podobají dlužním úpisům. Emitentovi dává certifikát právo disponovat po určitou dobu s investovanými prostředky investorů. Hodnotu certifikátů stanovuje emitent v závislosti na vývoji hodnot podkladových aktiv, kterými mohou být například burzovní indexy, akcie, měny, nerostné suroviny, plodiny a mnoho dalších.
INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ Výsledek zpracování analýzy dané emise. 
INVESTIČNÍ DOTAZNÍK „test“, kterým zákazník sděluje své zkušenosti, znalosti, představy a očekávání spojené s poskytnutím investiční služby. Představuje hlavní primární zdroj informací o klientovi.
Investiční fond Je subjektem kolektivního investování. Má vždy formu akciové společnosti.Vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Shromažďuje peněžní prostředky vydáváním akcií
INVESTIČNÍ FOND Obchodní společnost, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Investiční fond má formu akciové společnosti.
INVESTIČNÍ HORIZONT Doba na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak. Doporučený  minimální investiční horizont je doba investování pro daný typ, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací inv. strategie a předpokládané délky investice – investorovi se v žádném případě neříká, že právě po doporučené minimální době bude jeho investice zisková.
INVESTIČNÍ INSTRUMENT Pod pojmem investiční instrument se rozumí jak veřejně obchodovatelný cenný papír, tak jiný cenný papír vydávaný k uplatnění práv spojených s veřejně obchodovatelným cenným papírem a také deriváty
INVESTIČNÍ INSTRUMENT Pod pojmem investiční instrument se rozumí jak veřejně obchodovatelný cenný papír, tak jiný cenný papír vydávaný k uplatnění práv spojených s veřejně obchodovatelným cenným papírem a také deriváty.
INVESTIČNÍ PORTFOLIO Představuje obvykle soubor investičních možností. Při vytváření individuálního investičního portfolia je nutné zvažovat míru rizika každé investice, její likviditu a očekávanou výši výnosu.
INVESTIČNÍ RIZIKO Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice
IPO IPO (Initial Public Offering) je vžitý termín pro primární veřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem společnosti na burzu. Díky tomu se začnou akcie firmy veřejně obchodovat na trhu cenných papírů. Cílem provedení IPO může být buď navýšení kapitálu, prodej části akcií v držení původních vlastníků nebo – dokonce nejčastěji – kombinace obou uvedených procesů. Investoři zase získají záruku likvidity vložených prostředků, jelikož veřejně obchodovatelné cenné papíry jsou na burze rychle a snadno zpeněžitelné.
IPO IPO (Initial Public Offering) je vžitý termín pro primární veřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem společnosti na burzu. Díky tomu se začnou akcie firmy veřejně obchodovat na trhu cenných papírů. Cílem provedení IPO může být buď navýšení kapitálu, prodej části akcií v držení původních vlastníků nebo – dokonce nejčastěji – kombinace obou uvedených procesů. Investoři zase získají záruku likvidity vložených prostředků, jelikož veřejně obchodovatelné cenné papíry jsou na burze rychle a snadno zpeněžitelné.
ISIN International Securities Identification Number. Kód pro jednoznačné označení emise cenných papírů složený z písmen a čísel (12 pozic). Každá emise má přidělen ISIN, jehož podoba se řídí určitými pravidly (např. podle typu CP a okruhu činnosti emitenta).
ISIN International Securities Identification Number. Kód pro jednoznačné označení emise cenných papírů. Každá emise má přidělen ISIN, jehož podoba se řídí určitými pravidly (např. podle typu CP a obchodovatelnosti).
Jistina Dlužní částka, která se musí splatit
JMENOVITÁ HODNOTA Peněžní částka cenného papíru, která je vyznačena na cenném papíru. U akciové společnosti představuje základní jmění celkový součet všech jmenovitých hodnot všech akcií společnosti.
Kalkulace Obecně znamená jakýkoli výpočet. V hospodářské praxi se jí rozumí zjištění nákladů na jednotku výroby, tzv. kalkulační jednici Výkladový slovník ekonomických pojmů 7
Kapitál  Jeden ze základních výrobních činitelů
KAPITÁLOVÝ TRH Část finančního trhu, místo, kde dochází ke směně finančních instrumentů, u nichž je doba splatnosti delší než jeden rok, resp. s těmi, které žádný termín splatnosti nemají (akcie) nebo ho mají velmi dlouhý (dluhopisy). Na kapitálový trh vstupují emitenti (státní a veřejné instituce, podniky a finanční instituce), aby formou emise, to jest vydáním cenných papírů, získali zdroje pro financování vlastní činnosti či rozvoje. Vedle toho sem vstupují investoři (fyzické osoby, banky, podílové a penzijní fondy a pojišťovny), aby zde zhodnotili své volné peněžní prostředky. Kapitálový trh tak zabezpečuje pohyb kapitálu mezi přebytkovými a deficitními subjekty.
KAPITÁLOVÝ TRH Místo, kde dochází ke směně střednědobého a dlouhodobého kapitálu prostřednictvím cenných papírů. Na kapitálový trh vstupují emitenti (státní a veřejné instituce, podniky a finanční instituce), aby formou emise, to jest vydáním cenných papírů, získali zdroje pro financování vlastní činnosti či rozvoje. Vedle toho sem vstupují investoři (fyzické osoby, banky, podílové a penzijní fondy a pojišťovny), aby zde zhodnotili své volné peněžní prostředky. Kapitálový trh tak zabezpečuje pohyb kapitálu mezi přebytkovými a deficitními subjekty.
KMENOVÉ AKCIE Nejčastější podoba akcií jsou kmenové akcie (základní) reprezentující běžná práva jejich držitele: účastnit se valné hromady, využívat hlasovací právo nebo pobírat dividendu.
KNOCK-OUT CERTIFIKÁTY Knock-out certifikáty obsahují moment páky, jejíž velikost stanovuje emitent certifikátu. Moment páky umožňuje dosahovat několikanásobných zisků oproti pohybu podkladového aktiva. Samozřejmě také hrozí několikanásobné ztráty, a proto je využívají zejména agresivní investoři. Knock-out certifikáty je možné koupit jak při očekávání vzestupu kurzu podkladového aktiva (v tom případě jde o call certifikát), tak i v případě očekávaného poklesu kurzu podkladového aktiva (pak jde o put certifikát).
KÓD TRHU Indikátor stavu trhu v rámci automatických obchodů na dané emisi.
KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA Komisionář (OCP) zařizuje N/P cenných papírů svým jménem ve prospěch komitenta (klienta).
Komplement Výrobek, který není nahraditelný jiným výrobkem. Jsou to takové výrobky, které je nutné pro uspokojení potřeby užívat v určité kombinaci (lyže a vázání)
Konkurence Hospodářská soutěž mezi výrobci zboží nebo mezi spotřebiteli
Konsolidačni oblast  postranní pohyb ceny, kterým je dočasně přerušen cenový růst či pokles
KONTINUÁLNÍ REŽIM Kontinuální režim v rámci harmonogramu burzovního dne na BCPP navazuje na aukční režim. V rámci kontinuálního režimu je možné průběžně vkládat objednávky na nákup či na prodej. Při párování objednávek je uplatňován princip cenové a následně časové priority. Obchody lze uzavírat pouze v rámci povoleného rozpětí, které je dáno maximální odchylkou ceny obchodu od otevírací ceny (což je cena stanovená v rámci aukčního režimu).
KONZERVATIVNÍ INVESTOR Konzervativní investor hledá investice s co nejnižším rizikem. Hledá zhodnocení, které ochrání jeho majetek před inflací. Stačí mu proto takový zisk, který dosáhne úrovně inflace či ji pouze lehce přesáhne.
Korekce trendu  dočasný pohyb cen ve směru opačném k dosavadnímu trendu, tj. dočasný růst v klesajícím trendu nebo dočasný pokles v rostoucím trendu 
KOTACE Zveřejněná cena na nákup a cena na prodej daného CP.
KRÁTKÝ PRODEJ (SHORT SELLING) Prodej cenných papírů, které prodávající v okamžiku prodeje nevlastní. Cenné papíry si vypůjčí a obratem je prodá – spekuluje tak na budoucí pokles ceny akcií, které tak bude moci v budoucnu koupit za nižší cenu a vrátit je zpět.
Kreditní karta Platební karta, která umožňuje klientovi, aby převáděl svůj účet do minusového zůstatku a tím čerpal od peněžního ústavu úvěr
Kreditování účtu Příjem platby na účet obchodníka, který prodal cenný papír
KURZ Cena cenného papíru, která je na regulovaném trhu stanovována na základě nabídky a poptávky určené předem neurčenému okruhu osob v souladu s příslušnými zákony
KURZ Cena cenného papíru, která je na regulovaném trhu stanovována na základě nabídky a poptávky určené předem neurčenému okruhu osob v souladu s příslušnými zákony.
Kurz cenného papíru Cena, za kterou se cenný papír (zejména akcie) prodává a kupuje na burze
Kurz měnový  Cena měnové jednotky země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země
KURZOTVORNÝ SEGMENT Způsob obchodování (obchodní segment), ve kterém dochází pro daný CP ke stanovení kurzu (automatické obchody a SPAD).
KURZOVNÍ LÍSTEK Soubor výsledků obchodování, který burza zveřejňuje v elektronické i tištěné podobě. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírů, objemy obchodů atd.
KURZOVNÍ LÍSTEK Soubor výsledků obchodování, který burza zveřejňuje v elektronické i tištěné podobě. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírů, objemy obchodů atd.
Leasing Forma pronájmu za pevně sjednané měsíční nájemné a úrok s pevně stanovenou lhůtou.
Licence Právo k využívání nehmotného vlastnictví. Předmětem tohoto práva bývají patenty, vynálezy, ochranné známky.
Likvidace 1.Vyřízení, vyrovnání, vyúčtování např. dluhu nebo pojistné události 2. Zrušení firmy
LIKVIDITA Ukazatel, který vyjadřuje schopnost přeměnit cenný papír (nebo rychlost této přeměny) zpět na finanční hotovost bez většího poklesu jeho ceny. Tento pojem lze použít i ve spojitosti s výší objemu obchodů cenného papíru.
LIKVIDITA Ukazatel, který vyjadřuje schopnost přeměnit cenný papír (nebo rychlost této přeměny) zpět na finanční hotovost bez většího poklesu jeho ceny. Tento pojem lze použít i ve spojitosti s výší objemu obchodů cenného papíru.
Likvidita  Schopnost podniku nebo dlužníka okamžitě hradit závazky z peněžních prostředků nebo jiných aktiv
LIMITNÍ CENA Maximální cena v případě nákupu a minimální cena v případě prodeje, za kterou je investor ochoten obchodovat.
LIMITNÍ CENA Maximální cena v případě nákupu a minimální cena v případě prodeje, za kterou je investor ochoten obchodovat.
LISTINNÝ CP Materializovaná podoba cenného papíru. Evidenci převodu majitelů obvykle vede společnost, která tento cenný papír vydala.
Lombardní úvěr Úvěr zajištěný zástavou movité věci, zpravidla cenných papírů, někdy též drahých kovů nebo zboží
LONG (DLOUHÁ) POZICE Nákup CP do portfolia investora.
Long (dlouhá) pozice Pozice na trhu, která vzniká koupí jednoho nebo více instrumentů.
LONG POZICE Je pozice kupujícího při futures kontraktu. Jde o investora, který se domnívá, že hodnota podkladového aktiva poroste, a proto futures kontrakt koupí.
LOT Lot je jednotka minimálního obchodovatelného množství cenných papírů v rámci obchodování ve SPAD.
MAKLÉŘ Fyzická osoba, která jedná jménem obchodníka s cennými papíry a má pro tuto činnost oprávnění od České národní banky.
Makléř Fyzická osoba, která jedná jménem obchodníka s cennými papíry a má pro tuto činnost oprávnění od České národní banky
Makroekonomická rovnováha taková úroveň v ekonomice, kdy agregátní nabídka se rovná agregátní poptávce
Makroekonomie Ekonomická teorie, která zkoumá ekonomiku jako celek. Zajímá se o hospodářskou rovnováhu a růst, inflaci a nezaměstnanost, měnový kurz apod. Výkladový slovník ekonomických pojmů 8
Management Teorie a praxe řízení podniku
MARKET MAKER Viz. tvůrce trhu.
Market maker Tvůrce trhu. Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru v rámci obchodování
Marketing Koncepce řízení podniku směřující k dosažení podnikových cílů (obvykle zisku)
MARŽOVÝ VKLAD Záloha, která je jako forma zajištění uložena v Clearingovém domě při otevření pozice na trhu.
Medvědí trh (bear market) trh s klesajícím trendem 
Měna Peněžní soustava určitého státu
Meziprodukt Produkt, který je výsledkem činnosti jednoho podniku a jako vstup vchází do produkce jiného podniku
Mikroekonomie Ekonomická teorie, která se zabývá chováním jednotlivých subjektů
Mimoborzovní obchod Obchod, uzavřený mimo burzovní trh (v RMS, Univycu,  SCP)
MIMOBURZOVNÍ OBCHOD Obchod, uzavřený mimo burzovní trh.
MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ Stanovený minimální počet cenných papírů (tzv. lot), při kterém může být objednávka, resp. její část spárována s jinou objednávkou. Určeno pro obchodování v kontinuálním režimu.
Minimální mzda Nejnižší zákonem stanovená peněžní částka, která přísluší pracovníkovi za vykonanou práci
Minimální povinné rezervy je částka, kterou musí obchodní banky složit u centrální banky. Jsou stanoveny zákonem jako procento z depozit
MÍRA ALOKACE Vyjadřuje procentuální poměr mezi počtem uspokojených ks na straně převisu a celkovým počtem ks na straně převisu pro danou emisi v rámci aukčního režimu automatických obchodů.
Míra inflace Makroekonomický ukazatel. Udává vzestup celkové cenové hladiny v procentech. Měří se za rok, čtvrtletí, měsíc, ale i kratší dobu
Míra nezaměstnanosti Procento, které vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkovém počtu pracovních sil.
Monetární politika  Peněžní neboli měnová politika. Provádí ji centrální banka prostřednictvím ovlivňování množství peněz v ekonomice.
Monopol Tržní struktura, kde na trhu existuje jediný výrobce, který plně ovládá dané odvětví. Monopol stanoví cenu a množství zboží, které dodává na trh
Monopolistická konkurence Tržní struktura, kdy existuje mnoho prodávajících, kteří nabízejí výrobky a služby, jež jsou blízkými substituty, ale ne dokonalými. Vstup a opuštění odvětví jsou pro firmy volné
Mzda Odměna za práci
Nabídka Nabízené množství výrobků a služeb na trhu, které jsou prodávající ochotni prodat. Je závislé na cenách Výkladový slovník ekonomických pojmů 9
Náhradní obchod Náhradní dodání buď cenných papírů nebo peněz organizované Univycem v případě, že některá ze smluvních stran není schopna dodržet své závazky vyplývající z obchodu uzavřeného v systému SPAD
Náklady Vyjadřují v penězích hodnotu všech vstupů
Národní důchod Makroekonomický ukazatel. Vypočítá se jako HNP zmenšený o obnovovací investice a nepřímé daně
Nekalá soutěž Konkurenční činnost v podnikání, která odporuje poctivým zvyklostem. Jde o jakékoliv jednání, které může způsobit záměnu výrobku nebo služby či firmy, nebo o falešné údaje poškozující pověst některé firmy nebo výrobku. Za nekalou soutěž se považuje napodobování cizích výrobků, obalů, podplácení apod.
Nezaměstnanost Makroekonomický ukazatel. Existence skupiny práceschopného obyvatelstva, která nemá práci
Nezaviněný suspendovaný převod  Převod, který nebyl vypořádán bez zavinění obchodníka
Nominální hodnota Jmenovitá hodnota veličiny. Cena dokumentu na něm vyznačená
NOMINÁLNÍ HODNOTA Částka, která je uvedena na akcii nebo obligaci. Představuje částku, kterou se majitel cenného papíru podílí na podniku popř. je věřitelem podniku. Nominální hodnota se může podstatně lišit od burzovního kurzu.
Nominální mzda Skutečná mzda. Vyplacená odměna za práci. Kupní sílu nominální mzdy snižuje inflace.
Obchod s odloženým vypořádáním Typ mimoburzovního obchodu, termín vypořádání je v rozmezí T+16 až T+99, kde T je den uzavření obchodu
Obchodní jméno Název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti
Obchodní rejstřík Veřejný seznam podnikatelských subjektů. Zapisují se do něho zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, např. obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, právní forma ad.
Obchodní společnost  Sdružení dvou nebo více podnikatelů k provozování podnikatelské činnosti pod společným obchodním názvem.
Obchodní zákoník Zákon, který upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy i ostatní vztahy související s podnikáním \
OBLIGACE viz. Dluhopis
Obrat  suma prodejů za určité období
Obstaravatel  Účastník Univycu, který byl emitentem pověřen k zajištění všech požadavků nezbytných pro vydání emise cenných papírů
ODBORNÁ PÉČE Kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání při poskytování investiční služby zákazníkům.
Odpis  peněžní vyjádření opotřebení investičního majetku za určité období. Jsou zdrojem financování. Vyjadřují snížení hodnoty investičního majetku.Výkladový slovník ekonomických pojmů 10
Opce  Zvláštní druh burzovních obchodů. Jde o nákup práva koupit nebo prodat předmět obchodu v určitém termínu za předem dohodnutou cenu
OTC Over The Counter trh. Obchodování s cennými papíry mimo oficiální organizátory kapitálového trhu. Trh není regulován.
OTC Over The Counter - obchodování s cennými papíry mimo oficiální organizátory kapitálového trhu, tento trh není regulován
Otevřená ekonomika  Ekonomika zapojená do mezinárodních ekonomických vztahů, tj. do mezinárodního obchodu
P/E RATIO Koeficient, který je dán poměrem mezi kurzem akcie a čistým ziskem na akcii.
PÁKOVÝ EFEKT Pákový efekt ve finanční terminologii znamená princip použití malého obnosu peněz na několikanásobně větší investici nebo-li vztah mezi procentní změnou  investice a procentní změnou tržní ceny podkladového aktiva
PÁKOVÝ EFEKT Pákový efekt ve finanční terminologii znamená princip použití malého obnosu peněz na několikanásobně větší investici.
Pasivum Závazek, který má ekonomický subjekt uhradit. Porovnání aktiv a pasiv se provádí ve formě rozvahy
PENĚŽNÍ TRH Trh, na kterém jsou obchodovány zahraniční měny a finanční instrumenty se splatností do 1 roku nebo instrumenty od nich odvozené.
PENĚŽNÍ TRH Trh, na kterém jsou obchodovány zahraniční měny a finanční instrumenty se splatností do 1 roku nebo instrumenty od nich odvozené.
Peníze Cokoliv, co slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny nebo placení
Platební bilance Souhrn všech peněžních transakcí dané země ve styku se zahraničím za určité období (zpravidla 1 rok). Má 3 základní části: běžný účet, kapitálový účet a finanční účet
Platební karta Produkt bezhotovostního platebního styku určený k výběru peněz v bankomatech a k úhradě zakoupeného zboží
PLATNOST OBJEDNÁVKY / INSTRUKCE Doba (omezená datem), do které je objednávka / instrukce na nákup nebo prodej cenného papíru platná v AOS.
PODÍLOVÝ FOND OTEVŘENÝ Fond, který nemá počet vydávaných podílových listů limitován a podílník má právo na to, aby jeho podílový list odkoupila investiční společnost, která je povinna tento podílový list odkoupit. Investiční společnost stanovuje cenu, za kterou se podílový list prodává a zpět vykupuje. Podílníci nemají přímý vliv na činnost fondu.
PODÍLOVÝ FOND UZAVŘENÝ Fond, jehož vydané podílové listy nemá investiční společnost povinnost odkupovat zpět. Uzavřený podílový fond musí mít v povolení k vydání podílových listů stanoven minimální počet podílových listů a dobu, po kterou budou podílové listy vydávány. Podílové listy jsou předmětem obchodů mezi obchodníky na veřejných trzích.
PODÍLOVÝ LIST Cenný papír, jehož majitel vlastní určitý podíl na majetku v podílovém fondu a má právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, pokud tak stanoví statut podílového fondu.
PODKLADOVÉ AKTIVUM Instrument, od kterého se odvíjí cena futures kontraktu nebo investičního certifikátu (indexy, akcie, měny, komodity nebo například úrokové sazby). 
PODKLADOVÉ AKTIVUM Instrument, od kterého se odvíjí cena futures kontraktu nebo investičního certifikátu (indexy, akcie, měny, komodity nebo například úrokové sazby).
Podnikání  Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
Pohledávka Právo jedné osoby na plnění určitého závazku druhou osobou (dlužníkem).
Pojištění Přenesení rizika, které hrozí jednotlivým subjektům (podniku, občanům, podnikatelům) v důsledku působení určitých nahodilých událostí na specializovanou instituci - pojišťovnu
Pokladniční poukázka  Krátkodobý cenný papír vydávaný státem nebo institucemi veřejné správy k pokrytí přechodného nedostatku peněz
POMĚR ODBĚRU (PODÍL NA HODNOTĚ PODKLADOVÉHO AKTIVA) udává v jaké relaci zobrazuje příslušný certifikát hodnotový (kurzovní) vývoj podkladového aktiva. U certifikátů, jejichž podkladovým aktivem jsou jednotlivé akcie činí poměr odběru zpravidla 1 : 1. Certifikáty jejichž podkladovým aktivem jsou akciové indexy mají poměr směny většinou 1 : 10 nebo 1 : 100.
Poplatník Fyzická nebo právnická osoba, která podléhá daním podle příslušných předpisů. Jde o osobu, která hradí příslušnou daň ze svých prostředků
Poptávka Množství statků a služeb, které si kupující při daných cenách chtějí koupit. Vývoj poptávky závisí především na ceně zboží. Výkladový slovník ekonomických pojmů 11
PORTFOLIO CENNÝCH PAPÍRŮ Soubor cenných papírů ve vlastnictví fyzické osoby nebo společnosti (případně jí svěřené finanční prostředky).
PORTFOLIO CENNÝCH PAPÍRŮ Soubor cenných papírů ve vlastnictví společnosti (případně jí svěřené finanční prostředky).
Postranní trh  trh s postranním trendem, je charakteristický malými a častými výkyvy cen; nabídka a poptávka po daném CP jsou stále  přibližně v rovnováze 
POVOLENÉ ROZPĚTÍ Pásmo, v rámci kterého je možné uzavírat obchody. Toto pásmo je stanoveno pro jednotlivé způsoby obchodování odlišně.
Pozastavení práva nakládat (PPN) Registrace pozastavení práva nakládat s cennými papíry ve prospěch obchodníka (vyhrazení cenných papírů pro jejich následné zobchodování prostřednictvím daného obchodníka) v SCP
PRIBOR Prague Interbank Offered Rate. Pražská mezibankovní úroková sazba.
PRIMÁRNÍ EMISE Viz. IPO.
Primární emise (IPO) Úpis nových cenných papírů prvonabyvatelům. Jedná se o způsob získání kapitálu pro společnost
Primární sektor  Soubor odvětví v hospodářství vyrábějících základní suroviny pro další zpracování a potraviny pro obyvatelstvo. Nazývá se též zemědělství
PRIMÁRNÍ TRH Místo prvotního prodeje cenného papíru, část kapitálového trhu na níž se umisťují nově emitované cenné papíry. Nejdůležitějším partnerem emitenta na primárním trhu CP jsou finanční instituce a investiční společnosti, které trvale shromažďují dlouhodobé investiční prostředky ve větším rozsahu.
PRIMÁRNÍ TRH Místo prvotního prodeje cenného papíru.
PRINCIP POMĚRNÉHO KRÁCENÍ Princip párování objednávek, při kterém může dojít k částečnému uspokojení objednávek na straně převisu dle stanovené míry alokace. Toto krácení se používá v rámci automatických obchodů a je stanoveno pro jednotlivé kódy trhu odlišně.
PRIORITA CENOVÁ Princip párování objednávek, podle něhož je uspokojena prioritně objednávka, která obsahuje nejvyšší cenový limit v případě nákupu a nejnižší cenový limit v případě prodeje.
Produkt  Výsledek výroby. Může mít formu výrobku nebo služby
Produktivita práce  Vyjadřuje účinnost lidské práce. Mírou produktivity práce je obvykle množství výrobků vyrobené jedním pracovníkem za jednotku času
PROGRESIVNÍ INVESTOR Progresivní investor chce ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zhodnotit svůj majetek, a proto připouští střední míru rizika.
Prokura  Téměř neomezená plná moc. Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku
Prokurista Zmocněnec, jemuž byla udělena prokura
PROSPEKT CP Listina, kterou emitent CP, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluji investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném CP. Může existovat i užší prospekt, který je jednodušší a používá se pro CP, které mají být veřejně nabízeny, ale nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.
PROVIZE Odměna za obstarání obchodu, příp. služby.
Prvonabyvatel, primární upisovatel Právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje cenné papíry od emitenta/ vedoucího manažera emise. Není-li upisovatel účastníkem Univycu, musí pro účely vypořádání primární emise použít služeb některého z účastníků Univycu
Přebytek Kladný zůstatek. Představuje nerovnováhu v bilanci pozitivního charakteru. Vzniká tehdy, jsou-li příjmy vyšší než výdaje nebo zdroje vyšší než potřeby. Opakem je schodek
PŘEDÁNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Situace, kdy vypořádání obchodu / transakce člena (burzy nebo Univyc) zajišťuje společnost (člen burzy nebo Univyc), která obchod neregistrovala.
Předběžná informace o platbách  obsahuje informace o budoucích platbách v ZC ČNB a informace o stavech prostředků účastníka v záručních fondech, o poplatcích a sankcích
PŘEDNOSTNÍ (PRIORITNÍ) AKCIE Akcie přednostní (prioritní) umožňují přednostní výplatu dividendy a podílu na likvidačním zůstatku před akcionáři držícími kmenové akcie. Práva držitelů přednostních akcií však mohou být stanovami akciové společnosti omezeny – např. nemožností hlasovat na valné hromadě.
Překoupený trh  stav trhu po delším období převahy poptávky, kdy růst ceny nelze déle udržet a očekává se do budoucna stagnace nebo pokles cen 
Přeprodaný trh  stav trhu po delším období převahy nabídky, kdy pokles ceny nelze déle udržet a očekává se do budoucna stagnace nebo růst cen
PŘEVIS Stav při obchodování v rámci automatických obchodů, kdy poptávka (počet ks cenných papírů na nákup) převažuje nad nabídkou (počet ks cenných papírů na prodej) nebo obráceně.
Příjmy Zvýšení majetku podniku v určitém období. Nejčastěji jde o přírůstek peněz.
Půjčování cenných papírů  Systém rezervovaného půjčování cenných papírů organizovaný Univycem
PUT (SHORT) Označení pro certifikát, u kterého investor očekává pokles ceny.
Rabat  Sleva z kupní ceny poskytnutá zákazníkovi
Reálná hodnota  Hodnota ukazatele vyjádřeného v peněžních jednotkách snížená o míru inflace. Vypočítá se jako podíl nominální hodnoty a míry inflace
Reálná mzda Nominální mzda snížená o míru inflace. Vyjadřuje kupní sílu mzdy, tj. množství zboží, které lze nakoupit za nominální mzdu
Registrační číslo majitele cenných papírů  RCMACP – registrační číslo účtu majitele cenných papírů v SCP (12místné)
Registrační číslo obchodníka  RCOBCP – registrační číslo obchodníka s cennými papíry v SCP (7místné)
Registrační číslo žadatele o službu  RCZASB – registrační číslo žadatele o službu v SCP (Univycu)
REGISTROVANÝ CP Cenný papír přijatý k obchodování na veřejném trhu.
REGULOVANÝ TRH Trh s investičními nástroji, který má určena pravidla obchodování. V České republice jsou dva regulované trhy – Burza cenných papírů Praha, a.s., a RM-Systém, a.s.
Rentabilita  Výnosnost, ziskovost. Ukazatel hospodaření podniku
REPO OPERACE Převod CP určených k zajištění úvěru nebo půjčky CP poskytnuté mezi členy burzy.
REPO operace Smlouva o poskytnutí úvěru zajištěná převodem cenných papírů
Rovnovážná cena Cena zboží, při které je dílčí trh v rovnováze
Rovnovážné množství Množství zboží, při kterém je dílčí trh v rovnováze
Rovnovážný bod  Průsečík poptávkové křivky a nabídkové křivky na trhu
Rubopis Způsob písemného převodu cenného papíru, který se vyznačuje zpravidla na rubu tohoto papíru. Tímto písemným projevem majitele cenného papíru se převádějí práva tohoto cenného papíru na jinou, uvedenou osobu.
Ručení  Jedna z forem zajištění úvěrového obchodu. Do vztahu věřitele a dlužníka vstupuje další osoba - ručitel, která se písemně zaváže, že v případě nesplnění závazku dlužníkem splní tento závazek za něj
SBĚRNÝ ÚČET Účet u OCP, na kterém jsou vedeny finanční prostředky nebo cenné papíry více klientů současně.
SCP Středisko cenných papírů - státem zřízená instituce, která zajišťuje evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedení majetkových účtů jednotlivých majitelů cenných papírů a která poskytuje informační servis občanům
SEKUNDÁRNÍ TRH Trh, kde se uskutečňují obchody s již vydanými cennými papíry.
SHORT (KRÁTKÁ) POZICE Pozice na trhu, která vzniká prodejem jednoho nebo více instrumentů, které prodávající nevlastní (půjčené CP)
Short (krátká) pozice  Pozice na trhu, která vzniká prodejem jednoho nebo více instrumentů.
SHORT POZICE Je pozice prodávajícího při futures kontraktu. Investor kontrakt prodá, neboť se domnívá, že hodnota podkladového aktiva bude v den splatnosti pod hodnotou současnou.
Schodek Deficit. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje)
Skonto  Sleva, kterou poskytuje dodavatel při okamžitém placení nebo placení předem
Smart money  dobře informovaní investoři; otevírají, resp. uzavírají pozice jako první, neboť těží z přednostní znalostí informace
Směnka Cenný papír. Poskytuje majiteli směnky právo vyžadovat zaplacení stanovené peněžní částky ve stanoveném čase a zavazuje dlužníka zaplatit.
Solventnost Platební schopnost. Je součástí finanční charakteristiky podniku
Soubor převodů  Přehled aktivních převodů, tj. dosud nezaúčtovaných nebo zaúčtovaných v právě probíhajícím účetním dni, v nichž je obchodník zaangažován na kreditní nebo debetní straně
Soubor sald  Přehled zůstatků na majetkových účtech obchodníků v Univycu, každý řádek (věta) obsahuje data vztahující se k jednomu účtu 
SPAD Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) zajišťuje funkčnost burzovního trhu na BCPP. Jeho výhodou je skutečnost, že kdykoliv se rozhodnete nakoupit či prodat akcie, nemusíte čekat na okamžik, kdy se najde kupec či prodejce. Tento systém totiž v době od 9:15 do 16:00 hod., v tzv. otevřené fázi SPAD, umožňuje po celou dobu akcie koupit či prodat.
SPAD Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů. Způsob obchodování využívající činnosti tzv. tvůrců trhu, tj.společností, které na trhu udržují své kotace.
SPECIÁLNÍ OPERACE S CENNÝMI PAPÍRY Opatření vyvolaná jednáním emitenta nebo jiné oprávněné osoby, která jsou prováděna např. při změně ISIN a při štěpení CP. Podrobný výčet a popis speciálních operací je uveden v části Burzovních pravidel „Speciální operace s cennými papíry“.
Speciální operace s cennými papíry Opatření vyvolaná jednáním emitenta cenného papíru nebo jiné oprávněné osoby, která jsou prováděna např. při změně ISIN a při štěpení CP. Podrobný výčet a popis speciálních operací je uveden v části Burzovních pravidel "Speciální operace s cennými papíry".
SPLYNUTÍ CENNÉHO PAPÍRU Spojení dvou či více emisí cenných papírů do jedné emise. Tohoto kroku se využívá k posílení likvidity cenného papíru.
Společenská smlouva Písemná dohoda mezi dvěma či více společníky při zakládání obchodní společnosti
Spotřební koš Suma výdajů za statky a služby, kterou vynaloží za určité období průměrná domácnost
SPREAD Rozpětí (v Kč) mezi cenou na nákup a cenou na prodej.
SPRED Rozpětí mezi cenou na nákup a cenou na prodej nebo rozpětí mezi nabídky a cenou poptávky.
STANDARDNÍ MNOŽSTVÍ Stanovený počet cenných papírů, který je předmětem obchodů s povinností pro tvůrce trhu ve SPAD. Tento počet může být stanoven pro každou emisi jednotlivě.
Substituty  Takové výrobky, které jsou díky svým podobným vlastnostem schopny uspokojit tutéž potřebu
Suspendovaný převod  Převod, který nebyl vypořádán, ačkoliv datum vypořádání již uplynulo
Šek Cenný papír. Je to písemný příkaz výstavce šeku peněžnímu ústavu zaplatit osobě uvedené na šeku určitou peněžní částku.
ŠTĚPENÍ CP Zvýšení počtu cenných papírů při současné změně jejich jmenovité hodnoty, ale při nezměněné výši objemu emise.
Termín Význam
TERMÍN VYPOŘÁDÁNÍ Datum, kdy dojde k převodu cenných papírů z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet nakupujícího při současném převodu finančních prostředků z účtu nakupujícího na účet prodávajícího. V rámci automatických obchodů je termín vypořádání T+3, kde T je den uzavření obchodu), pro obchody ve SPAD a blokové obchody je možno využít T+1 až T+15.
Termínovaný vklad Vklad na pevnou předem stanovenou částku s předem stanovenou dobou trvání. Za předčasné ukončení vkladu si peněžní instituce účtuje sankční poplatek 
Transfer  Jednostranná platba. Jedná se o různé podpory, např. podpory v nezaměstnanosti, sociální podpory, důchody apod. Výkladový slovník ekonomických pojmů 13
TRANŠE Umístění emise cenných papírů na kapitálovém trhu po částech, v tranších.
Tržba  Celkový příjem firmy z prodeje výrobků a poskytnutých služeb
TRŽNÍ HODNOTA (CENA) Hodnota / cena, za kterou se cenný papír obchoduje na trhu.
TRŽNÍ KAPITALIZACE Tržní kapitalizací emise akcií nebo podílových listů se rozumí součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi a platného kurzu. U dluhopisů je tržní kapitalizace emise definována jako součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi, nominální hodnoty a platného kurzu (v procentech) děleného 100. 
TRŽNÍ KAPITALIZACE Tržní kapitalizací emise akcií nebo podílových listů se rozumí součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi a platného kurzu. U dluhopisů je tržní kapitalizace emise definována jako součin počtu cenných papírů registrovaných v emisi, nominální hodnoty a platného kurzu (v procentech) děleného 100. Tržní kapitalizace skupiny emisí (např. akcií z hlavního trhu) je rovna součtu tržních kapitalizací emisí vytvářejících skupinu.
TRŽNÍ RIZIKO Všeobecné riziko trhu akcie je riziko změny cen, které odrážejí celkovou tendenci na akciovém trhu a nemají přímou souvislost s hospodářskou situací emitenta. 
Tržní rovnováha Situace na trhu, kdy jsou kupující ochotní nakoupit a prodávající nabídnout stejné množství zboží za cenu přijatelnou pro obě strany (rovnovážná cena)
TVŮRCE TRHU Tvůrci trhu (nazývaní též market makers nebo tvůrci trhu) mají povinnost po celou dobu otevřené fáze udržovat cenové nabídky na nákup a prodej u příslušných akcií.
Univyc, a.s. Dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., která zajišťuje vypořádání obchodů / převodů pro své účastníky, tj. členy burzy a ostatní neburzovní účastníky Univycu
Úrok Částka, kterou dlužník platí věřiteli za poskytnutí úvěru
Úvěr Půjčka
ÚVĚR OCP Poskytnutí finančních prostředků OCP pro účely nákupu CP. Úvěr je kryt nakoupenými CP.
Úvěrová karta Kreditní karta. Umožňuje svému majiteli nákupy výrobků a služeb na úvěr
Uzavřená ekonomika Ekonomika izolovaná od ostatního světa. Ekonomika, která není zapojená do mezinárodních ekonomických vztahů
Valuta Zahraniční peníze v hotovosti ve formě papírových peněz nebo mincí
Variabilní náklady Jsou druhem nákladů, které se mění s objemem výroby. Pokud roste produkce podniku, tato část nákladů se také zvyšuje
Vedlejší trh Prestižní trh burzy (spolu s hlavním trhem). O přijetí cenných papírů na tento trh rozhoduje burzovní výbor pro kotaci. Emitent má povinnost poskytovat burze ekonomické informace a průběžně informace, které mohou ovlivnit kurz cenného papíru.
VOLATILITA Kolísavost, resp. výše a frekvence změn ceny/hodnoty finančního instrumentu.
VOLATILITA Kolísavost, resp. výše a frekvence změn ceny/hodnoty finančního instrumentu.
Volný trh Trh burzy. O registraci cenných papírů na tento trh rozhoduje generální tajemník burzy. Pro emitenta neplynou z registrace na tomto trhu žádné informační povinnosti. Burza však nepřebírá žádné závazky ani neručí za škody vzniklé v důsledku neposkytnutí informací.
VÝNOSNOST Rozdíl mezi hodnotou původně investované částky a současnou hodnotou investice po započtení všech poplatků a nákladů snižující tuto hodnotu. Většinou se uvádí v procentech za kalendářní rok.
Výnosy Peněžní vyjádření provedených výkonů (výrobků, prací a služeb) v podniku
VYPOŘÁDÁNÍ KONTRAKTU Zúčtování a vypořádání jednotlivých obchodů > denní vypořádání zisků a ztrát (Mark to Market Settlement) denní vyčíslení výše zisků či ztrát pro jednotlivé pozice na základě rozdílu cen vyplývajícího z uzavřených obchodů > konečné vypořádání v den splatnosti kontraktu – fyzické dodání bazického instrumentu (např. akcie, dluhopisy) nebo peněžní plnění, kdy jsou rozdíly mezi sjednanou hodnotou a skutečnou hodnotou vyrovnány finančně (např. akciový index).
VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODU/PŘEVODU Převod cenných papírů z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet nakupujícího a zároveň převod finančních prostředků z účtu nakupujícího na účet prodávajícího, ke kterým dochází na základě uzavřeného obchodu/převodu.
Vypůjčovatel cenných papírů  Účastník Univycu, jemuž byl udělen status vypůjčovatele a jenž smí realizovat výpůjčky cenných papírů v systému půjčování
Výrobní faktory  Výrobní vstupy. Ekonomická teorie uvažuje 3 základní výrobní faktory: práce, půda, kapitál
Vývoz Prodej výrobků a služeb do zahraničí
Warrant Investiční cenný papír nebo jiný cenný papír derivátového typu opravňující k nabytí akcií, dluhopisů nebo jiných investičních nástrojů.
ZAJIŠTĚNÍ (HEDGING) Činnost, jejímž cílem je ochrana proti kurzovému či úrokovému riziku.
ZAJIŠŤOVACÍ OBCHODY, TZV. HEDGING Princip hedgingu spočívá v tom, že pomocí futures (nebo ostatních derivátů) si investor může zafixovat cenu/hodnotu určitého podkladového aktiva. Jinak řečeno to znamená, že k dané pozici uzavřené na trhu podkladových aktiv (ať již současné, či budoucí) sjednáme takovou pozici futures, jejíž zisky či ztráty se budou vyvíjet zrcadlově.
ZAKNIHOVANÉ AKCIE V minulosti byly všechny akcie v listinné podobě (často v nádherné grafické podobě), dnes je většina akcií virtuální. Hovoří se o tzv. zaknihovaných cenných papírech, o jejichž existenci svědčí pouze výpis z registru cenných papírů. Virtualizace akcií umožnila jejich jednodušší, a tedy rychlejší a levnější převody.
Zapůjčovatel cenných papírů Právnická osoba, která vložila cenné papíry do systému půjčování organizovaného Univycem
Závazek Vyjadřuje povinnost firmy uhradit dlužnou částku věřiteli
Zaviněný suspendovaný převod  Převod, který nebyl vypořádán vinou obchodníka (nesprávné zadání identifikace klienta v SCP, nedostatek cenných papírů nebo peněžních prostředků)
Zboží  Výrobky a služby vyrobené pro trh
ZC ČNB  Zúčtovací centrum České národní banky 
Zisk Důchod podnikatele plynoucí z provozování podniku. Zjišťuje se jako rozdíl mezi výnosy a náklady
Ztráta Rozdíl mezi celkovým příjmem a náklady firmy, kdy převažují náklady Výkladový slovník ekonomických pojmů 14
Životní minimum Částka stanovená vládou jako součet nezbytných výdajů jednotlivce na osobní potřeby a nákladů na domácnost. Je závislá na počtu členů v rodině
Opční obchod option typ obchodu, ve kterém jen jeden z partnerů má povinnost na požádání sjednaný obchod splnit
Kupní opce call option právo koupit bazický instrument, označujeme také jako long pozice
Prodejní opce put option právo prodat bazický instrument, označujeme také jako short pozice
Velikost kontraktu contract určité, pevně sjednané množství bazického instrumentu
Realizační cena exercise price předem pevně dohodnutá cena  bazického instrumentu
Den splatnosti expiration day předem pevně stanovený den  vypořádání kontraktu
Lhůta splatnosti expiration period období do předem stanoveného dne, kdy lze požadovat vypořádání kontraktu
Evropská opce european style opci lze využít pouze v jeden přesně určený den splatnosti opce
Americká opce american style opci lze využít kdykoliv během časové lhůty do splatnosti opce
Krytá short posice covered short position majitel pozice deponuje bazické instrumenty nebo peníze ve výši 100% pozice
Nekrytá short pozice naked short position majitel pozice nemá pozici v plné výši krytou deponováním bazických instrumentů nebou penězi
Záloha margin zajištění nekryté pozice opce
Premium margin   odvozuje se od aktuální výše opční prémie dané opce
Additional margin   k pokrytí rizika vyplývajícího z vývoje na trhu v následujícícm dni
Margin call   výzva k doplnění výše záloh
Opční list warrant ztělesňuje právo na koupi nebo prodej určitého množství cenného papíru za předem danou cenu v určitém opčním poměru
Cap interest rate cap, ceiling překročí-li ve stanovených dnech tržní úroková sazba dohodnutou cap sazbu, uhradí prodávající cap kupujícícmu úrokový rozdíl
Floor   bude-li ve stanovených dnech sjednaná referenční úroková sazba pod floor sazbou, uhradí prodávající kupujícímu úrokový rozdíl
Collar interest rate agreement kombinace caps a floors
Collar kupujícíc   je v pozici kupujícícho cap a současně prodávajícícho floor
Collar prodávající   je současně v pozici kupujícího floor a prodávajícího cap
Aktivní swap asset swap swap, při kterém dochází ke směně úrokových plateb
Bond   pevně úročená obligace
LIBOR London interbank offeret rate uroková sazba za kterou si vedoucí Londýnské banky navzájem poskytují krátkodobé úvěry
Limitovaný příkaz Limit order příkaz k provedení  obchodu s uvedením limitní cenny
Market maker   člen burzy, který je povinen kdykoliv kotovat příslušný finanční instrument
omezený příkaz   příkaz k provedení k obchodu s uvedením omezení doby platnosti, kdy může být realizován
příkaz order pokyn k nákupu nebo prodeji investičního instrumentu
rendita (yeld)   skutečné, efektivní zhodnoceni kapitálu investovaného do investičních instrumentu, vyjadřuje se v % na roční bázi
plnění  settlement likvidace burzovního obchodu
zero bond   obligace s nulovým úrokovým kupónem 
zlomový bod break even point bod (cena,kurz), při kterém přechází zisk do ztráty či naopak
ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura