Pondělí 22.07. 2024 Praha 19:42New York 13:42Londýn 18:42Frankfurt 19:42Moskva 21:42Hong Kong 01:42Tokio 02:42

Burzovní pravidla část 3.


Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na hlavním a vedlejším trhu burzy


Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Na hlavním a vedlejším oficiálním trhu burzy se obchoduje s investičními cennými papíry
(dále jen „cenné papíry“)1, které jsou vydány v souladu s obecně závaznými předpisy a burzou přijaty
k obchodování na tomto trhu. Cenný papír, který je přijat k obchodování na oficiálním hlavním a vedlejším
trhu, je kótovaný cenný papír.
(2) Cenné papíry jsou přijímány podle jednotlivých emisí. Emisí se rozumí vzájemně zastupitelné
cenné papíry. Emise může být vydána jednorázově nebo v tranších. Tranší emise se rozumí cenné papíry
zastupitelné s původní emisí, které se liší od původní emise dnem vydání.
(3) O přijetí na hlavní a vedlejší trh burzy rozhoduje za podmínek stanovených zákonem a
burzovními pravidly po projednání burzovní výbor pro kotaci (dále jen „výbor“).
Článek 2
Žádost o přijetí
(1) Pro přijetí každé emise je třeba zvláštní žádost a prospekt cenného papíru, nestanoví-li tato
pravidla, burzovní komora nebo výbor něco jiného.
(2) O přijetí žádá burzu emitent cenného papíru nebo jím pověřený člen burzy na základě plné
moci (dále jen „předkládající člen“). Žádost musí obsahovat
a) obchodní firmu, název a sídlo emitenta, identifikační číslo,
b) ISIN, druh, celkovou hodnotu emise a podobu cenného papíru, který má být přijat,
c) uvedení tuzemského nebo zahraničního regulovaného trhu, na kterém je emise obchodována
nebo na kterém je požádáno o přijetí k obchodování včetně uvedení data přijetí,
d) v případě zahraničního emitenta prohlášení, že právní postavení emitenta je v souladu s právem
státu, ve kterém má emitent sídlo, a že cenné papíry splňují požadavky práva státu, podle kterého byly
vydány.
(3) Žádost se musí vztahovat na všechny cenné papíry dané emise.
(4) K žádosti musí být přiloženo:
a) doklad o přidělení ISIN,
1 § 3 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 2
b) plná moc emitenta, žádá-li o přijetí jménem emitenta předkládající člen (originál nebo ověřená
kopie),
c) prospekt s uvedením data, způsobu a místa jeho uveřejnění,
d) za poslední tři hospodářské roky před podáním žádosti nekonsolidované řádné účetní závěrky
emitenta vypracované v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, konsoliduje-li
společnost pak také konsolidované řádné účetní závěrky emitenta vypracované v souladu s obecně
závaznými právními předpisy,
e) pokud emitent existuje méně než tři roky v současné právní formě, předloží účetní závěrky
právního předchůdce nebo výkazy od vzniku společnosti,
f) jedná-li se o zahraničního emitenta, který sestavuje své hospodářské výsledky podle účetních
standardů státu OECD, jehož účetní standardy jsou pro výbor z hlediska jejich transparentnosti
akceptovatelné, podle takových účetních standardů s podmínkou, že vždy spolu s takovými výsledky uvede
přehled relevantních rozdílů mezi takovými účetními standardy a mezinárodními účetními standardy,
g) čtyři vzory listinného cenného papíru a popis jeho technického provedení nebo doklad
potvrzující zápis cenných papírů do evidence cenných papírů vedené národním nebo mezinárodním
depozitářem,
h) u sběrných listin potvrzení osoby pověřené vedením evidence majitelů podílu na sběrné listině o
založení evidence majitelů podílu na sběrné listině,
i) potvrzení o tom, že emitent uveřejnil účetní závěrku nejméně za tři po sobě následující roky
předcházející roku, ve kterém je podána žádost, pokud je tak vyžadováno příslušnými právními předpisy
(čestné prohlášení),
j) výpis z obchodního rejstříku emitenta, je-li emitentem osoba, která je v obchodním rejstříku
zapsána, v případě zahraničního emitenta výpis z obdobného rejstříku vedeného v zemi sídla emitenta,
výpis nesmí být starší než 3 měsíce před podáním žádosti (originál nebo ověřená kopie),
k) společenská smlouva nebo stanovy emitenta,
l) v případě emise dluhopisů kompletní znění emisních podmínek a v případě, že za závazky
emitenta ručí třetí osoba, smlouva o ručení.
(5) Žádost musí být zaslána burze v jednom originálním provedení a v elektronické podobě, pokud
tak umožňuje povaha dokumentů.
(6) Burza zkontroluje z formálního hlediska správnost předložené žádosti včetně všech příloh a
potvrdí písemně obdržení žádosti a den, kdy začíná přijímací řízení. Současně tuto skutečnost, jméno
emitenta a jméno člena burzy, žádá-li o přijetí jménem emitenta předkládající člen, uveřejní. Elektronické
verze dokladů (podle toho, co je relevantní) podle odst. 2 a odst.4 rozesílá burza všem členům výboru k
posouzení.
(7) V žádosti o přijetí musí emitent předložit následující prohlášení:
a)emitent přijímá veškeré závazky vyplývající pro něj z přijetí cenného papíru k obchodu na
hlavním nebo vedlejším trhu burzy stanovené burzovními pravidly a obecně závaznými právními
předpisy,
b)emitent prohlašuje, že byly (nebo nejpozději při přijetí emise k burzovnímu obchodu budou)
splněny všechny podmínky vyžadované burzovními pravidly a zákonem2 pro přijetí emise k burzovnímu
obchodu,
c)emitent prohlašuje, že všechny informace, které měly být zařazeny do prospektu podle
burzovních pravidel, byly do prospektu zařazeny, pokud nebyly, budou zařazeny do finální verze
prospektu,
d)emitent prohlašuje, že všechny přílohy, dokumenty a informace, které jsou podle burzovních
pravidel součástí žádosti nebo byly v souladu s burzovními pravidly vyžádány, byly dodány nebo budou
splněny před zahájením obchodování s emisí,
2 zák.č. 256/2004 Sb., v platném znění
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 3
e)emitent souhlasí s uveřejněním všech informací, které předá burze v souvislosti se žádostí nebo
jinak po případném přijetí cenného papíru na hlavní nebo vedlejší trh (s výjimkou takových informací
ohledně kterých se burza s emitentem případně dohodne jinak).
(8) Žádost včetně příloh může být, pokud tak zákon dovoluje, předložena v anglickém jazyce.
Článek 3
Rozhodnutí o přijetí emise na hlavní nebo vedlejší trh burzy
(1) O žádosti rozhodne výbor po projednání do 60 dnů od jejího doručení podle čl.2 odst. 6 těchto
pravidel. V případě dluhopisů, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok (dále jen „krátkodobé
dluhopisy“), jednotlivých emisí dluhopisového programu nebo jednotlivých tranší emise již k obchodování
přijatých, výbor rozhodne do 15 dnů ode dne doručení žádosti o přijetí na burzu.
(2) Výbor si může pro potřeby rozhodnutí vyžádat od emitenta chybějící a další doplňující
informace. Takové vyžádání přerušuje běh lhůty uvedené v odst. 1.
(3) Rozhodnutí výboru musí být emitentovi sděleno písemně. Výbor má právo při rozhodnutí o
žádosti emitenta stanovit informační povinnost odchylně od čl.8 . Současně výbor tuto skutečnost zveřejní.
V rozhodnutí o přijetí stanoví výbor též výši poplatků za přijetí na hlavní nebo vedlejší trh burzy
v souladu se sazebníkem burzovních poplatků.
(4) Rozhodnutí o přijetí nabývá účinnosti dnem doručení, nebyl-li v té době ještě zaplacen
poplatek, pak dnem zaplacení poplatku. Jestliže emitent do 60 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí nezaplatil
stanovené poplatky a neposkytl údaje potřebné k uveřejnění oznámení o přijetí na hlavní nebo vedlejší trh
burzy nebo nesplnil podmínku podle odst. 8 , je rozhodnutí považováno za neplatné.
(5) Po schválení žádosti výborem a nejpozději jeden den před počátkem obchodování je emitent
povinen dodat burze též konečné znění prospektu v tištěné a v elektronické podobě.
(6) Jestliže emise nebo emitent nesplňuje podmínky stanovené obecně závaznými právními
předpisy, těmito pravidly nebo existuje opodstatněná obava, že přijetí takové emise na burzu, by bylo
v rozporu se zásadou ochrany investorů a dalších účastníků burzovního trhu,výbor žádost zamítne a zahájí
řízení o nepřijetí cenného papíru k obchodování. Rozhodnutí o nepřijetí se vydává ve správním řízení.
(7) Emitent může podat opakovanou žádost o přijetí shodné emise na hlavní trh nejdříve za 1 rok,
na vedlejší trh nejdříve za 3 měsíce od účinnosti rozhodnutí o nepřijetí cenného papíru k obchodování.
(8) Výbor může rozhodnout o přijetí emise k obchodování na hlavním trhu nebo vedlejším trhu
ještě před jejím vydáním. V takovém případě se v rozhodnutí uvedou odkládací podmínky účinnosti
takového rozhodnutí (včetně podmínky, že emise bude skutečně vydána) a lhůta, ve které musí být
podmínky splněny.
(9) Emise státních dluhopisů a emise, u kterých tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo
mezinárodní smlouva, jsou přijaty bez žádosti a bez prospektu. Není-li v emisních podmínkách dluhopisů
stanovena lhůta pozdější, zahájí burza obchodování s nimi nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení
emitenta burze.
Článek 4
Podmíněné obchodování
(1)Emitent nebo člen burzy, který požádal nebo žádá o přijetí cenného papíru k obchodování podle
čl. 2, může požádat burzu o přijetí cenného papíru k podmíněnému obchodování za následujících
podmínek:
a) jedná se o nově upsané cenné papíry, které nejsou obchodované na oficiálním trhu ,
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 4
b) výbor rozhodl nebo do doby účinnosti podmíněného obchodování rozhodne o
podmínečném přijetí cenného papíru k obchodování na hlavním nebo vedlejším trhu,
c) prospekt byl schválený příslušným dozorovým úřadem nad kapitálovým trhem (pokud
tak vyžaduje zákon) nebo byl předložen dozorovému úřadu (pokud tak vyžaduje zákon) a předpokládá se,
že bude schválený dozorovým úřadem , a byly splněny další podmínky stanovené výborem a prospekt byl
uveřejněn nejpozději dnem zahájení oficiálního obchodování.
(2) O žádosti rozhoduje generální ředitel burzy. Parametry obchodování stanoví burzovní výbor
pro burzovní obchody.
(3) Podmíněné obchodování může započít nejdříve
i) dnem stanovení závěrečné upisovací ceny a celkového objemu upsané emise,
ii) dnem stanovení parametrů obchodování burzovním výborem pro obchodování,
iii) splněním odkládacích podmínek stanovených výborem nebo deset burzovních dní před
datem začátku oficiálního obchodování podle toho, která skutečnost nastane později.
(4) Podmíněné obchodování končí poslední burzovní den před oficiálním začátkem obchodování.
(5) Obchody podmíněného obchodování jsou burzou garantovány ve smyslu burzovních pravidel
upravujících garanci burzy za burzovní obchody. K vypořádání obchodů podmíněného obchodování dojde
nejdříve dnem zahájení oficiálního obchodování s danou emisí na hlavním nebo vedlejším trhu.
(6) V případě, že nedojde k oficiálnímu zahájení obchodování s danou emisí na hlavním nebo
vedlejším trhu, pozbývají obchody uzavřené v rámci podmíněného obchodování platnosti.
Článek 5
Přijetí tranše emise a dluhopisového programu
(1) Pro jednotlivé tranše emise již obchodované na hlavním nebo vedlejším trhu se vyžaduje
žádost v rozsahu uvedeném v čl. 2 odst. 2 těchto podmínek. Emitent je dále povinen předložit burze
prospekt, pokud to vyžaduje zákon, a v případě tranše emise akcií též výpis z obchodního rejstříku, resp.
obdobného rejstříku vedeného v zemi sídla emitenta, kde je přijímaná tranše zapsána.
(2)Po doručení žádosti podle odst. 1 výbor posoudí, zda jsou splněny předpoklady stanovené
zákonem pro přijetí cenného papíru k obchodování3 a zda objem části emise vydané na základě veřejné
nabídky neklesl pod minimální hranici stanovenou v čl. 6 těchto pravidel a případně rozhodne o přijetí
opatření podle čl. 11 těchto pravidel.
(3)V případě ustavení dluhopisového programu může emitent na základě žádosti v rozsahu
relevantních údajů uvedených v čl. 2 požádat výbor o schválení dluhopisového programu, tj. společných
emisních podmínek, které budou stejné pro předem neurčený počet emisí dluhopisů. Přílohou žádosti je
doklad o schválení dluhopisového programu dozorovým úřadem nad kapitálovým trhem, nevyžaduje se
předložení příloh uvedených v čl. 2 odst. 4 písm. a), g), h) a l). Výbor může rozhodnout o schválení
dluhopisového programu ještě před datem jeho zřízení. V takovém případě se v rozhodnutí uvedou
odkládací podmínky účinnosti takového rozhodnutí a lhůta, ve které musí být podmínky splněny.
(4)V případě, že je přijímána emise, která je vydávaná v rámci dluhopisového programu, vyžaduje
se žádost v rozsahu uvedeném v čl. 2 odst. 2 těchto podmínek. Pokud výbor předtím schválil dluhopisový
program podle odst. 3, emitent předkládá pouze doplněk společných emisních podmínek, který
konkretizuje emisní podmínky pro danou emisi, a prospekt, resp.doplněk prospektu, pokud tak vyžaduje
dozorový úřad. Přílohou žádosti je doklad podle čl. 2 odst. 4 písm. a), g), h) a l).
3 zák. č.256/2004 Sb., v platném znění
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 5
Článek 6
Základní podmínky přijetí
(1) Emise určená k obchodu na hlavním a vedlejším trhu musí být zcela splacená a převoditelná
bez omezení.
(2) Emise určená k obchodu na hlavním a vedlejším trhu musí splňovat podmínky stanovené
zákonem.
(3) Emise na hlavním trhu musí dále splňovat tyto základní podmínky:
i) výše základního kapitálu emitenta podle obchodního zákoníku,
ii) objem části emise vydané na základě veřejné
nabídky
nejméně 200 miliónů Kč,
iii)u akcií část emise, která je rozptýlena mezi
veřejnost v členských státech Evropské unie
alespoň 25%
iv) doba podnikatelské činnosti emitenta nebo doba,
po níž emitent existuje
nejméně 3 roky.
v) u akcií musí být emise dostatečně likvidní, kriteria
likvidity stanoví svým rozhodnutím výbor a toto své
rozhodnutí zveřejní v dostatečném předstihu před jeho
účinností
(4) Emise na vedlejším trhu musí dále splňovat tyto základní podmínky:
i)výše základního kapitálu emitenta podle obchodního zákoníku,
ii)objem části emise vydané na základě veřejné
nabídky
nejméně 100 miliónů Kč,
iii)u akcií část emise, která je rozptýlena mezi
veřejnost v členských státech Evropské unie
alespoň 25%,
iv)doba podnikatelské činnosti emitenta nebo doba, po
níž emitent existuje
nejméně 3 roky.
(5) Výjimky z ustanovení odst. 1, 3 a 4 povoluje výbor.
Článek 7
Prospekt
(1) Prospekt musí být schválený tuzemským dozorovým úřadem nad kapitálovým trhem
(„dozorový úřad“). Pokud má emitent sídlo v jiném členském státu EU, musí být prospekt schválený
dozorovým úřadem státu sídla emitenta a poskytnutý tuzemskému dozorovému úřadu spolu s osvědčením
o vyhotovení v souladu s právem Evropských společenství.
(2) V případě, že jde o emitenta, který má sídlo ve státě, který není členským státem EU, musí být
prospekt schválený tuzemským dozorovým úřadem nebo schválený dozorovým úřadem jiného členského
státu EU a poskytnutý tuzemskému dozorovému úřadu spolu s osvědčením o vyhotovení v souladu
s právem Evropských společenství.
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 6
(3) Prospekt musí být vyhotoven v jazyce, který je vyžadován příslušným zákonem4, a musí být
bezplatně dosažitelný u osob uvedených v čl. 8 odst. 2 těchto pravidel.
(4) V případě, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky, může emitent uveřejnit místo
prospektu souhrnný dokument obsahujících shrnutí prospektu a informace o tom, kde lze získat poslední
prospekt a kde jsou k dispozici finanční údaje uveřejněné emitentem, souhrnný dokument musí být
vyhotoven v českém jazyce.
(5)Minimální náležitosti prospektu stanoví obecně závazný právní předpis5.
Článek 8
Povinnosti emitenta
(1) Výbor posoudí, zda prospekt splňuje veškeré náležitosti stanovené zákonem a těmito pravidly,
a případně vyzve emitenta k doplnění údajů. Výzva, ve které výbor stanoví lhůtu k doplnění požadovaných
údajů, má odkladný účinek ve smyslu čl. 3 odst. 2 těchto pravidel
(2) Vytištěný prospekt musí být investorům dosažitelný nejdříve po vydání rozhodnutí o přijetí,
nejpozději však před zahájením obchodování s cenným papírem na burze a to v sídle burzy nebo v sídle
emitenta a sídlech a provozovnách všech obchodníků s cennými papíry, kteří obstarávají vydávání
takového cenného papíru.
(3) Burza oznámí rozhodnutí o přijetí na hlavní nebo vedlejší trh burzy ve Věstníku burzy před
zahájením obchodování s cenným papírem na hlavním nebo vedlejším trhu.
(4) Pro každou významnou změnu v postavení emitenta, která nastane mezi předložením žádosti
podle čl. 2 těchto pravidel a zahájením obchodování s cenným papírem na hlavním nebo vedlejším trhu
burzy a může mít vliv na jeho kurz, musí emitent vypracovat dodatek k prospektu a předložit jej neprodleně
výboru. Dodatek k prospektu musí být v souladu se zákonem schválený dozorovým úřadem. Pro schválení
dodatku výborem platí přiměřeně ustanovení odst. 1. Po schválení dodatku je emitent povinen neprodleně
jej uveřejnit a zajistit jeho dosažitelnost ve smyslu odst.. 2.
(5) Emitent cenného papíru, který zažádal o přijetí k obchodu na hlavním nebo vedlejším trhu
nebo o jehož žádosti bylo kladně rozhodnuto, nesmí při propagaci vydávání takového cenného papíru
používat nepravdivé nebo zavádějící informace nebo zamlčovat skutečnosti důležité při rozhodování
o nabývání cenných papírů, zejména nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit, nebo uvádět
nesprávné údaje o své hospodářské situaci.
(6) Emitentovi cenného papíru přijatého na hlavní nebo vedlejší trh burzy se doporučuje využívat
pro uplatňování práv spojených s cennými papíry doporučené burzovní standardy.
(7) Emitent cenného papíru přijatého na hlavní nebo vedlejší trh burzy je povinen předložit burze:
a) předběžné hospodářské výsledky v rozsahu vybraných ukazatelů z rozvahy a výkazu zisku a
ztráty nebo v rozsahu kompletní rozvahy a výkazu zisku a ztráty pokud je společnost vyhotovuje, jakmile
budou vyhotoveny,
b) čtvrtletní výsledky svého hospodaření jakmile budou vyhotoveny, maximálně do 2 měsíců po
skončení čtvrtletí hospodářského roku,
- u společností holdingového typu nekonsolidované i konsolidované (s vymezením
konsolidovaného celku a metody konsolidace) min. v rozsahu kompletní rozvahy a výkazu zisku a ztráty,
- u ostatních společností nekonsolidované nebo konsolidované, resp nekonsolidované i
konsolidované podle toho, jaké společnost vyhotovuje, min. v rozsahu kompletní rozvahy a výkazu zisku a
ztráty,
c) účetní závěrku sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ověřenou
auditorem do 15 dnů po ukončení auditu, nejpozději do 6 měsíců po skončení hospodářského roku,
4 zák. č. 256/2004 Sb., v platném znění
5 Nařízení komise ES č.809/2004, kterým se provádí směrnice EP a Rady2003/71 ES,
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 7
- u společností holdingového typu konsolidovanou i nekonsolidovanou a též účetní výkazy
za všechny společnosti, které jsou součástí konsolidovaného celku (u těchto společností není nutný audit),
- u ostatních společností nekonsolidovanou nebo konsolidovanou, resp nekonsolidovanou i
konsolidovanou podle toho, jakou společnost vyhotovuje,
d) výroční zprávu ve lhůtě do 4 měsíců po skončení hospodářského roku v počtu 1 kusů a
v elektronické podobě ve formátu stanoveném burzou,
e) pololetní zprávu ve lhůtě do 2 měsíců po skončení pololetí v počtu 1 kusu a v elektronické
podobě ve formátu stanoveném burzou,
f) během roku též informace o výsledcích svého hospodaření a komentáře o své finanční situaci
podle požadavků burzovní komory nebo výboru.
(8) Emitent cenného papíru je povinen připravit kalendář plnění informačních povinností.
Kalendář předkládá burze vždy před začátkem obchodování a poté vždy do 30 dnů od začátku
hospodářského roku na tento hospodářský rok, minimálně však vždy před zveřejněním první informace
z tohoto kalendáře. Kalendář je emitent povinen udržovat v aktuálním stavu a v souladu s jemu známými
termíny plnění informačních povinností. Tento kalendář obsahuje zejména údaje o zveřejnění předběžných
výsledků hospodaření, auditovaných výsledků hospodaření, čtvrtletních výsledků hospodaření, výroční
zprávy a pololetní zprávy.
(9) Emitent cenného papíru přijatého k obchodu na hlavním nebo vedlejším trhu burzy je dále
povinen burze předkládat ve lhůtách stanovených v harmonogramu:
a) informace o svolání valné hromady, výplatě dividend, vydání nových akcií, výkonu práv
z vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů a výkonu upisovacího práva,
b) zápisy o řádných a mimořádných valných hromadách emitenta,
c) oznámení o rozhodnutí emitenta o vyřazení z obchodování na regulovaném trhu včetně
informace o tom, zda a kdy byl učiněn veřejný návrh smlouvy podle zákona6, úplné znění veřejného
návrhu,
d) návrhy změn společenské smlouvy, stanov nebo zakladatelské listiny emitenta nebo návrh
rozhodnutí o snížení nebo zvýšení základního kapitálu před tím, než o něm rozhodne,
e) změny zápisu v obchodním rejstříku týkajícího se emitenta,
f) veškeré změny v právech vztahujících se k kótovanému cennému papíru,
g) do 6 měsíců od skončení hospodářského roku oznámit strukturu vlastníků nad 5% obchodované
emise akcií7,
h) veškeré informace potřebné k ochraně investorů nebo zajištění hladkého fungovaní trhu.
(10) Emitent akcií přijatých k obchodu na hlavním nebo vedlejším trhu burzy je dále povinen
podat žádost o přijetí k obchodování těch akcií, které nově vydává a které jsou stejného druhu jako jím
vydané akcie na tento trh k obchodování přijaté a to v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 těchto pravidel.
(11)Emitent dluhopisů přijatých k obchodu na hlavním, vedlejším trhu burzy je rovněž povinen:
a) s dostatečným předstihem informovat burzu o svolání schůze majitelů dluhopisů, výkonu práv
z vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, výplatě výnosů a splácení dluhopisů,
b) neprodleně informovat burzu o veškerých přijatých půjčkách nebo úvěrech a zejména zárukách a
jiných zajištění v poskytnutých souvislosti s nimi a o dalších skutečnostech, které mohu podstatně ovlivnit
schopnost emitenta plnit své závazky vyplývající z jím vydaných dluhopisů,
c) v případě vyměnitelných a prioritních dluhopisů neprodleně informovat burzu o jakékoliv
změně v právech vztahujících se k akciím, které mohou být nabyty na základě těchto dluhopisů.
6 §186a zák.č.513/1991 Sb., v platném znění
7 toto ustanovení vstoupí v platnost potom, co bude zahájena činnost centrálního depozitáře
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 8
(12) Emitent cenného papíru přijatého k obchodování na hlavním nebo vedlejším trhu burzy je
povinen nejpozději ve lhůtách stanovených v harmonogramu oznámit burze informace tam uvedené a dále
podstatné změny, které nejsou veřejně známy a které se týkají hospodářské, zejména finanční situace
emitenta, změny v údajích uvedených v prospektu a dále jiné podstatné skutečnosti a informace, které
mohou přímo nebo nepřímo vyvolat změnu kurzu cenného papíru nebo zhoršit schopnost emitenta plnit
závazky z emise cenného papíru a to bez zbytečného prodlení poté, co se o nich emitent dozví. Do doby
jejich oznámení burze nesmí emitent o těchto změnách a skutečnostech informovat třetí osoby s výjimkou
dozorového úřadu nad kapitálovým trhem a osob, které jsou vázány povinností mlčenlivosti.
(13) Za změny a jiné skutečnosti se podle odst. 4 a odst. 12 považují zejména informace uvedené
v časovém harmonogramu. Časový harmonogram je přílohou tohoto předpisu. Burza neručí za obsah a
správnost informací poskytnutých emitentem.
(14) Stanoví-li výbor emitentovi zahraničního cenného papíru nebo zahraničnímu emitentovi
informační povinnost v souladu s čl. 3 odst. 3 odchylně od čl. 8, je tento emitent povinen předložit burze
též všechny dokumenty, údaje a informace ve stejném rozsahu a nejpozději ve stejném okamžiku, kdy tyto
dokumenty, údaje a informace předkládá zahraniční burze. Zahraniční burzou se pro účely těchto pravidel
rozumí burza v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor,
případně též burza schválená výborem, na které v případě akcií byly tyto akcie přijaty k obchodování
nejdříve, v případě dluhopisů burza, na které jsou přijaty k obchodování jiné cenné papíry emitenta,
v případě emise dluhopisů vydávané v rámci emitentova dluhopisového programu burza, na které je
schválen nebo na kterou je tento dluhopisový program přijat.
(15) Emitent může plnit informační povinnost, pokud tak zákon dovoluje, pouze v anglickém
jazyce. Výbor může stanovit, jaké dokumenty, údaje a informace, jež bude předkládat v anglickém jazyce,
mají být burze následně poskytnuty rovněž v českém jazyce. V tomto případě musí být burze předložen
český překlad těchto dokumentů, údajů a informací nejpozději do 1 měsíce.
(16) Informace podle odst. 7,8,9,10,11,12,13 a 14 poskytnuté burze na základě plnění povinností
emitentů, burza zveřejní.
(17) Burza zveřejní, že emitentovi zahraničního cenného papíru byla stanovena v souladu s odst.
14 a 15 informační povinnost odchylně.
(18) Emitenti vytvoří podmínky pro poskytování informací burze podle odst. 7,8,9,10,11,12,13 a
14 v elektronické podobě a ve strukturách stanovených burzou.
Článek 9
Pozastavení a vyloučení cenného papíru z obchodování
(1) Příslušný burzovní orgán zahájí řízení o pozastavení nebo vyloučení obchodování s cenným
papírem na hlavním nebo vedlejším trhu, jestliže:
a)podle příslušných ustanovení burzovních pravidel Pravidla obchodování a Speciální operace
s cennými papíry,
b) došlo ke zrušení společnosti,
c) došlo k prohlášení konkurzu na majetek emitenta nebo bylo povoleno vyrovnání 8,
d) emitent nebo emise přestaly splňovat podmínky stanovené obecně závaznými předpisy a
burzovními pravidly,
e)z jiných mimořádných důvodů.
(2) Ustanovení odst.1 písm b) se nepoužije, jestliže došlo ke zrušení společnosti bez likvidace
v případě emitenta dluhopisů a převzal-li právní nástupce zrušeného emitenta závazky z těchto dluhopisů.
8 zák. č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, v platném znění,
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 9
(3) Obchodování s emisemi cenných papírů bude ukončeno v den stanovený v rozhodnutí o
vyloučení cenného papíru z obchodování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
(4) Rozhodnutí o pozastavení obchodování s cenným papírem nebo o vyloučení cenného papíru
z obchodování na hlavním nebo vedlejším trhu burzy burza neprodleně zveřejní ve Věstníku burzy a
zároveň s ním a jeho odůvodněním písemně seznámí emitenta.
(5) Rozhodnutí o vyloučení cenného papíru z obchodování na hlavním nebo vedlejším trhu burzy
se vydává ve správním řízení.
Článek 10
Vyřazení cenného papíru z obchodování
(1) Burza vyřadí cenný papír z obchodování, jestliže o to emitent požádá a splní povinnosti
uvedené v burzovních pravidlech. Přílohou žádosti jsou
(i) doklad prokazující, že emitent nebo jiná oprávněná osoba rozhodli o vyřazení z obchodování
v souladu s obecně závaznými právními předpisy státu sídla emitenta,
(ii) doklady prokazující, že tuzemský emitent akcií postupoval podle ustanovení § 186a
obchodního zákoníku, zejména že učinil veřejný návrh smlouvy, oznámil a uveřejnil jej a že akcie
skutečně odkoupil,
(iii) doklad prokazující, že emitent zahraničních akcií nemá více než 300 tuzemských
akcionářů.
(2) V případě, že emitent akcií rozhodne o zpřísnění převoditelnosti, o změně formy, druhu nebo o
jakékoliv skutečnosti, která má dopad na bezproblémové obchodování na burze včetně vypořádání
burzovních obchodů, vzniká mu povinnost odložit účinnost rozhodnutí do doby, než doloží burze, že nemá
více než 300 tuzemských akcionářů.
(3) Rozhodnutí o vyřazení cenného papíru z obchodování burza neprodleně zveřejní ve Věstníku
burzy a zároveň s ním a jeho odůvodněním písemně seznámí emitenta.
(4) Obchodování s emisí dluhopisů bude ukončeno dva burzovní dny před rozhodným dnem pro
určení osob, které mají právo na výplatu jmenovité hodnoty dluhopisu nebo její poslední nesplacené části,
není-li zvláštním předpisem, rozhodnutím příslušného burzovního orgánu nebo emisními podmínkami
stanoveno jinak.
(5) Obchodování s ostatními emisemi cenných papírů bude ukončeno v den stanovený v
rozhodnutí o vyřazení cenného papíru z obchodování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
Článek 11
Opatření
(1) Pokud emitent nesplňuje podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo
burzovními pravidly, může mu příslušný burzovní orgán uložit podle § 66 zák.č.256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, i opakovaně, některé z následujících opatření:
a) výtku,
b) zveřejnění skutečnosti, že došlo k porušení informační povinnosti,
c) peněžité opatření až do výše 5 000 000,- Kč,
d) pozastavení obchodování s cenným papírem,
e) vyloučení cenného papíru z obchodování.
(2) Za jedno porušení lze uložit více druhů opatření podle předchozího odstavce.
(3) Rozhodnutí o pozastavení nebo vyloučení cenného papíru z obchodování burza neprodleně
zveřejní ve Věstníku burzy a zároveň s ním a jeho odůvodněním písemně seznámí emitenta.
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 10
(4) Řízení o uložení opatření lze zahájit do šesti měsíců ode dne, kdy se příslušný burzovní orgán
dověděl o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy
nastaly.
(5) Rozhodnutí o vyloučení cenného papíru z obchodování se vydává ve správním řízení. .
(6) Za porušení povinnosti podle čl. 10 odst. 2 této části burzovních pravidel lze uložit maximální
peněžité opatření ve výši 100 milionů Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém emitent neplní
uvedenou povinnost.
(7) Peněžitá opatření jsou příjmem Burzy.
Článek 12
Účinnost
Tato část Burzovních pravidel „Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na hlavním a
vedlejším trhu“ byla schválena dne 18.10.2006 a nabývá účinnosti dnem 1.11.2006.
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 11
Časový harmonogram plnění informačních povinností
A) Hospodářské výsledky a ukazatele
- pro společnosti neholdingového typu
Bližší specifikace Termín oznámení, dodání burze
a)předběžné hospodářské výsledky vybrané ukazatele z rozvahy a výkazu zisku a
ztráty nebo rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném
rozsahu
pokud je společnost vyhotovuje, ihned po jejich
vyhotovení
b)čtvrtletní, pololetní a třičtvrtěletní ukazatele
hospodaření
rozvaha a výkaz zisku a ztráty nejpozději do 2 měsíců po ukončení čtvrtletí,
pololetí a třičtvrtěletí
c)řádná účetní závěrka ověřená auditorem řádná účetní závěrku v plném rozsahu po ukončení auditu do 15 dnů, nejpozději do 6
měsíců po ukončení roku
d) konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem
(pokud společnost konsoliduje)
konsolidovaná účetní závěrka v plném rozsahu po ukončení auditu do 15 dnů, nejpozději do 6
měsíců po ukončení roku
B) Hospodářské výsledky a ukazatele
- pro společnosti holdingového typu
Bližší specifikace Termín oznámení, dodání burze
a) předběžné hospodářské výsledky
- mateřská společnost holdingu
vybrané ukazatele z rozvahy a výkazu zisku a
ztráty, nebo rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném
rozsahu
pokud je společnost vyhotovuje, ihned po jejich
vyhotovení
b)předběžné hospodářské výsledky
- konsolidované za holding
- společností, které jsou součástí
konsolidovaného celku
vybrané ukazatele z rozvahy a výkazu zisku a
ztráty nebo rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném
rozsahu
pokud je společnost vyhotovuje, ihned po jejich
vyhotovení
c)čtvrtletní, pololetní a třičtvrtěletní ukazatele
hospodaření
- mateřská společnost holdingu
rozvaha a výkaz zisku a ztráty , nejpozději do 2 měsíce po ukončení čtvrtletí,
pololetí a třičtvrtěletí
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 12
d)čtvrtletní, pololetní a třičtvrtěletní ukazatele
hospodaření – konsolidované za holding
konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz
zisku a ztráty; vymezení konsolidovaného celku a
metoda konsolidace
nejpozději do 2 měsíců po ukončení čtvrtletí,
pololetí, třičtvrtěletí
e) řádná účetní závěrka ověřená auditorem
-mateřská společnost holdingu
řádná účetní závěrka v plném rozsahu po ukončení auditu do 15 dnů, nejpozději do 6
měsíců po ukončení roku
f)řádná účetní závěrka
- roční účetní výkazy za všechny společnosti, které
jsou součásti konsolidovaného celku (u těchto
společností není nutný audit)
rozvaha a výkaz zisku a ztráty do 15 dnů po jejich vyhotovení, nejpozději do 6
měsíců po ukončení roku
g)konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem konsolidovaná účetní závěrka v plném rozsahu po ukončení auditu do 15 dnů, nejpozději do 6
měsíců po ukončení roku
C) Valné hromady
Bližší specifikace Termín oznámení, dodání burze
a) řádná valná hromada - pozvánka nebo oznámení o konání valné
hromady (místo, datum konání a program,
rozhodný den k uplatnění práva účasti na valné
hromadě)
nejméně 30 dní před konáním valné hromady, ne
později než dojde ke zveřejnění v souladu se
stanovami
b) mimořádná valná hromada Dtto nejméně 15 dnů před konáním mimořádné valné
hromady
c) rozhodnutí valné hromady rozhodnutí o všech skutečnech , zvláště pak: neprodleně po konání valné hromady, vždy však
dříve než budou tyto informace poskytnuty jiné
třetí osobě s výjimkou dozorového úřadu nad
kapitálovým trhem
- volba a odvolání členů představenstva
- volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných
orgánů určených stanovami
-změna stanov, společenské smlouvy, statutu,
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 13
zakladatelské listiny
- zvýšení nebo snížení základního kapitálu- obsah
usnesení podle§ 203 a §211obchod. zák.
- vydání dluhopisů
- změna jmenovité hodnoty cenného papíru
- změna druhu, formy, podoby cenného papíru
-o podání žádosti o vyřazení cenného papíru
z oficiálního trhu
- omezení převoditelnosti akcií
- vyloučení nebo omezení přednostního práva na
získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
nebo upisování nových akcií
- prodej společnosti nebo její části
- zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů
na likvidačním zůstatku
- zrušení společnosti bez likvidace - přeměna,
sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti
- změna podnikatelského záměru
- schválení účetní závěrky, struktura
rozdělení zisku
a) zisk k rozdělení
b) příděly do fondů
c) celková částka na dividendy
d) dividenda před zdaněním na akcii s rozlišením
podle jednotlivých emisí
e) dividenda na akcii po zdanění s rozlišením podle
jednotlivých emisí
f) částka na tantiémy
g) další příděly
h) nerozdělený zisk
i) datum výplaty dividendy
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 14
d) zápis z řádné/mimořádné/náhradní valné
hromady včetně příloh
Notářský zápis o průběhu valné hromady
v případech předepsaných zákonem
Neprodleně po vyhotovení, nejpozději 30 dnů po
valné hromadě
D) Výroční zprávy, Pololetní zprávy
Bližší specifikace Termín oznámení, dodání burze
Výroční zpráva v počtu 1 kusů a elektronická podoba ve formátu
stanoveném burzou
neprodleně po vyhotovení výroční zprávy
ve formě předkládané valné hromadě, nejpozději
do 4 měsíců po skončení roku
Pololetní zpráva v počtu 1kusu a elektronická podoba ve formátu
stanoveném burzou
neprodleně po vyhotovení pololetní zprávy,
nejpozději do 2 měsíce po skončení prvního
pololetí roku
E)Plnění dalších informačních povinností Bližší specifikace Termín oznámení, dodání burze
a) rozhodnutí dozorového úřadu nad kapitálovým trhem
tykající se emitenta nebo jím vydaných cenných papírů
. neprodleně po nabytí právní moci
b) návrhy na změny zápisu v obchodním rejstříku
týkající se emitenta
zásadní návrhy např. zrušení společnosti neprodleně po podání návrhu
c) informace o majetkových účastech emitenta na
podnikání jiných osob
vznik, zánik a změny v majetkových účastech
emitenta
neprodleně po získání (prodeji) majetkové účasti
d) struktura rozhodujících akcionářů emitenta informovat o každé změně ve složení akcionářů
s podílem na hlasovacích právech v rozsahu
jedné desetiny nebo více, v rozsahu jedné
dvacetiny tehdy, jsou-li emitentovi známi, vždy
však po obdržení výpisu z registru akcionářů, s
vyznačením osob jednajících ve shodě
neprodleně po získání oznámení o změně od příslušného
akcionáře, nebo po obdržení výpisu z registru akcionáře
f) nové patenty, licence neprodleně po získání nové licence, patentu
g) uzavření nebo zrušení nových smluv uzavření smluv, které mají zásadní význam pro
podnikání emitenta
neprodleně po uzavření takovéto smlouvy
h) úplné znění veřejného návrhu smlouvy současně s jeho zveřejněním
i) soudní a obchodní spory nové soudní a obchodní spory představující v
celkové výši víc než 5 % vlastního kapitálu
emitenta a každá změna souhrnné hodnoty
neprodleně po vyrozumění o návrhu na zahájení řízení
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 15
přesahující 1 % vlastního kapitálu emitenta
j) přijetí nebo zrušení významných dotací a subvencí dotace a subvence, které mají zásadní význam
pro podnikání společnosti
neprodleně po získání nebo zrušení dotace, subvence
k) personální změny v představenstvu, dozorčí radě,
vrcholném managementu a další skutečnosti, které
mohou přímo nebo nepřímo vyvolat změnu kurzu
cenného papíru
neprodleně poté, co k takovéto změně
l) návrh na změnu stanov nebo zakladatelského
dokumentu nebo návrh rozhodnutí o snížení nebo
zvýšení základního kapitálu
neprodleně jakmile k této skutečnosti dojde
m) oznámení o změně auditora neprodleně jakmile k této skutečnosti dojde
n) další změny ve své finanční situaci, změny v údajích
uvedených v prospektu a jiné skutečnosti, které mohou
přímo nebo nepřímo vyvolat změnu kurzu cenného
papíru nebo zhoršit schopnost emitenta plnit závazky
z emise cenného papíru, zejména:
bez zbytečného prodlení poté, co skutečnosti nastanou
nebo co se co se o nich emitent dozví
-informace o skutečnosti, že na emitenta nebo
jakoukoliv jeho významnou dceřinou společnost byl
podán návrh na prohlášení konkurzu nebo že podání
takového návrhu bezprostředně hrozí
předložit kopii návrhu na prohlášení konkurzu neprodleně poté, co se emitent o podání takového návrhu
nebo o takovéto hrozbě dozví
-informace o skutečnosti, že emitent nesplnil jakýkoliv
svůj splatný peněžitý závazek vůči bance nebo jiné
finanční instituci nebo státu nebo že nesplnil jakýkoliv
svůj jiný peněžitý závazek, pokud tento převyšuje 5%
vlastního kapitálu společnosti
informovat o výši závazku, termínu splatnosti a
o věřiteli včetně uvedení důvodu proč
k takovému nesplnění došlo
neprodleně poté, co k takovému nesplnění došlo
-informace o tom, že jakýkoliv peněžitý závazek vůči
bance nebo jiné finanční instituci nebo státu nebo
jakýkoliv jiný podstatný peněžitý závazek se stal
předčasně splatným na základě rozhodnutí věřitele nebo
automaticky z důvodu porušení závazku z příslušné
smlouvy nebo z důvodu porušení závazku z jiné
smlouvy
informovat o výši závazku, původním termínu
splatnosti a o věřiteli, včetně uvedení důvodu
proč se stal závazek předčasně splatným,
neprodleně poté, co k takové předčasné splatnosti došlo
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 16
-informace o svolání schůze majitelů dluhopisů, výkonu
práv z vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
výplatě výnosů nebo splácení dluhopisů,
-informace o veškerých přijatých půjčkách nebo
úvěrech a zejména zárukách a jiných zajištění
poskytnutých v souvislosti s nimi
-v případě prioritních a vyměnitelných dluhopisů
informace o jakýchkoliv změnách v právech
vztahujících se k akciím , které mohou být nabyty na
základě těchto dluhopisů
s dostatečným předstihem, neprodleně poté, co se emitent
o skutečnosti dozví
-informace o skutečnosti, že byl vytvořen nebo se sešel
nebo jednal výbor věřitelů nebo jiná obdobná formální
či neformální skupina věřitelů za účelem posouzení
schopnosti emitenta dostát svým peněžitým závazkům,
restrukturalizace zadlužení emitenta, odložení splatnosti
závazků emitenta, konverze dluhového kapitálu na
akciový kapitál, vyrovnání,
informace o skutečnosti, že došlo k uzavření smlouvy
zavazující věřitele ke společnému postupu v otázkách
pohledávek vůči emitentovi nebo že se věřitelé
neformálně dohodli na takovém společném postupu
nebo že byla zahájena formální či neformální jednání
mezi věřiteli v tomto směru
informovat o důvodu, účastnících jednání a
výsledcích takové schůze nebo jednání
neprodleně poté, co se emitent o uvedené informaci dozví
Poznámka :
1) Významnými dotacemi, subvencemi, obchodními zakázkami a smlouvami se rozumí takové skutečnosti, o kterých má emitent zájem informovat veřejnost a které
mají zásadní význam pro podnikání společnosti.
2) Rokem je v tomto harmonogramu míněn rok hospodářský. Hospodářským rokem se rozumí účetní období definované zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů.
3) Všechny termíny v harmonogramu jsou stanoveny jako maximální s tím, že tyto informace budou burze poskytnuty dříve než jiné třetí osobě s výjimkou
dozorového úřadu nad kapitálovým .
Burzovní pravidla
Burza cenných papírů Praha, a.s. Strana 17
4) Rozsah a termín plnění informačních povinností u emitenta zahraničního cenného papíru může být stanoven na základě rozhodnutí výboru odchylně od tohoto
harmonogramu.
5)O zařazení mezi společnosti holdingového typu rozhoduje burzovní výbor pro kotaci
6) Počítání lhůt se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura