Pondělí 22.07. 2024 Praha 19:06New York 13:06Londýn 18:06Frankfurt 19:06Moskva 21:06Hong Kong 01:06Tokio 02:06

Burzovní pravidla část 4.


Podmínky přijetí a obchodování investičních certifikátů a warrantů na oficiálním volném trhu burzy


Část I – Podmínky přijetí a informační povinnost


Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Investiční certifikáty bez pákového efektu (dále jen „certifikáty“) jsou investiční cenné papíry.
Investiční certifikáty s pákovým efektem jsou investiční cenné papíry derivátového typu (dále též „certifikáty“).
Warranty jsou investiční cenné papíry nebo jiné cenné papíry derivátového typu opravňující k nabytí akcií,
dluhopisů nebo jiných investičních nástrojů. Tato pravidla upravují podmínky pro přijetí a obchodování
certifikátů a warantů na oficiálním volném trhu burzy.
(2) Certifikáty a warranty jsou přijímány k obchodování na oficiálním volném trhu burzy za podmínek
stanovených zákonem a těmito pravidly .
(3) O přijetí k obchodování rozhoduje burzovní výbor pro kotaci (dále jen „výbor“) . Na přijetí není
právní nárok.
Článek 2
Žádost o přijetí
(1) Pro přijetí je třeba žádost a prospekt.,
(2) O přijetí žádá burzu emitent nebo jím pověřený člen burzy na základě plné moci.
(3) Žádost obsahuje
a) údaje o emitentovi:
i) obchodní firma, název, sídlo emitenta,
ii) identifikační číslo emitenta (bylo-li přiděleno),
iii) u certifikátů, resp. warrantů ohodnocení kvality emitenta nebo jeho garanta provedené
ratingovou agenturou schválenou výborem (rating),
b) údaje o certifikátech , resp. warrantech:
i) ISIN nebo jiný identifikační kód,
ii) popis cenného papírů, doba vydání a označení podkladového aktiva,
iii) počet kusů,
iv) emisní kurz,,
v)uvedení tuzemského nebo zahraničního veřejného trhu, na kterém je emise obchodována nebo
na které je požádáno o přijetí k obchodování včetně uvedení data přijetí,
vi) návrh středu povoleného rozpětí,
vii) datum splatnosti, je-li stanoveno,
viii) u certifikátů určení kategorie rizikovosti v souladu s vydanou metodikou burzy.
(4) K žádosti musí být přiloženo
i) plná moc emitenta, žádá -li o přijetí jménem emitenta předkládající člen (originál nebo ověřená
kopie),
ii) prospekt, resp. souhrnný dokument cenného papíru,
iii) doklad o vydaní sběrné listiny zastupující cenné papíry nebo doklad potvrzující jejich zápis do
evidence cenných papírů vedené národním nebo mezinárodním depozitářem, součástí takového dokladu musí
být informace o přidělení ISIN nebo jiného identifikačního kódu,
(5) Žádost včetně příloh musí být zaslána burze v jednom originálním provedení a v elektronické
podobě, pokud tak umožňuje povaha dokumentů.
(6) Žádost včetně příloh, pokud tak dovoluje zákon, může být předložena v anglickém jazyce.
Článek 3
Rozhodnutí o přijetí
(1) O žádosti rozhodne výbor do 30 dnů ode dne jejího doručení na burzu.
(2) Burza si může pro potřeby rozhodnutí vyžádat od emitenta chybějící a další doplňující informace.
Takové vyžádání přerušuje běh lhůty uvedené v odst. 1.
(3) Rozhodnutí výboru musí být emitentovi sděleno písemně. V rozhodnutí o přijetí se stanoví výše
poplatků za přijetí v souladu se sazebníkem burzovních poplatků.
(4) Rozhodnutí o přijetí nabývá účinnosti dnem doručení, nebyl-li v té době ještě zaplacen poplatek, pak
dnem zaplacení poplatku. Jestliže emitent nesplnil ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o přijetí podmínku podle
odst. 7 nebo do 60 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí nezaplatil stanovené poplatky, je rozhodnutí považováno
za neplatné. Při přijímání certifikátů, resp.warrantů vydávaných v rámci nabídkového programu jsou
zpoplatňovány jednotlivé emise. Poplatek musí být zaplacen před začátkem obchodování.
(5) Před začátkem obchodování je emitent povinen dodat burze prospekt v tištěné a v elektronické
podobě.
(6) Jestliže přijímané cenné papíry nebo emitent nesplňují podmínky stanovené obecně závaznými
právními předpisy, těmito pravidly nebo existuje opodstatněná obava, že jejich přijetí na burzu by bylo v rozporu
se zásadou ochrany investorů a dalších účastníků burzovního trhu, výbor žádost zamítne a zahájí řízení o
nepřijetí cenných papírů k obchodování. Na řízení o nepřijetí se použijí příslušná ustanovení burzovních
pravidel,1 pokud tato pravidla nestanoví jinak.
1 Pravidla správního řízení
(7) Odkládací podmínka rozhodnutí podle odst. 4 může spočívat zejména ve skutečném vydání
cenného papíru, rozhodnutí příslušného dozorového úřadu o schválení prospektu nebo předložení dalších
dokladů. Přesná specifikace odkládací podmínky a lhůta, ve které má být odkládací podmínka splněna, musí být
součástí rozhodnutí o přijetí.
(8) Podmínkou obchodování s certifikáty a warranty je uzavření smlouvy mezi emitentem a specialistou
v případě, že specialista není zároveň emitentem, a smlouvy mezi burzou a specialistou o vykonávání
činnosti specialisty. Emitent se zavazuje zajistit obchodování prostřednictvím specialisty po celou dobu
obchodování jím vydaného a přijatého certifikátu a warrantu k obchodování.
Článek 4
Přijetí certifikátů, resp. warrantů vydávaných v rámci nabídkového programu
(1) V případě ustavení nabídkového programu certifikátů, resp.warrantů může emitent v rozsahu
relevantních údajů uvedených v čl. 2 požádat výbor o přijetí certifikátů, resp.warrantů vydaných v rámci tohoto
programu. Přílohou žádosti je základní prospekt, který nemusí obsahovat konečné podmínky vztahující se
k jednotlivým emisím (zejména ISIN, emisní kurz, konečnou cenu a počet cenných papírů). Pokud dojde
v průběhu nabídkového programu nebo v průběhu průběžného či opakovaného vydávání cenných papírů
k podstatným změnám uvedeným v základním prospektu, je nutné přeložit burze dodatek k prospektu.
(2) Jednotlivé emise vydávané v průběhu nabídkového programu jsou přijímány na burzu na základě
oznámení emitenta. Oznámení musí obsahovat zejména údaje uvedené v čl. 2 odst. 3 písm. b), přílohou žádosti
jsou konečné podmínky nabídky, pokud nebyly zahrnuty v základním prospektu nebo dodatku prospektu.
Článek 5
Prospekt
(1) Prospekt, resp. základní prospekt nebo dodatek k prospektu („prospekt“) musí být schválený
tuzemským dozorovým úřadem nad kapitálovým trhem („dozorový úřad“). Pokud má emitent sídlo v jiném
členském státu EU, musí být prospekt schválený dozorovým úřadem státu sídla emitenta a poskytnutý
tuzemskému dozorovému úřadu spolu s osvědčením o vyhotovení v souladu s právem Evropských společenství.
(2) V případě, že jde o emitenta, který má sídlo ve státě, který není členským státem EU, musí být
prospekt schválený tuzemským dozorovým úřadem nebo schválený dozorovým úřadem jiného členského státu
EU a poskytnutý tuzemskému dozorovému úřadu spolu s osvědčením o vyhotovení v souladu s právem
Evropských společenství.
(3) Prospekt musí být vyhotoven v jazyce, který je vyžadován příslušným zákonem2, a musí být
investorům dostupný nejpozději před zahájením obchodování s cenným papírem a to u emitenta a na burze.
Shrnutí prospektu musí být vyhotoveno vždy v českém jazyce.
(4) Prospekt musí být uveřejněn v souladu se zákonem.
(5) Minimální náležitosti prospektu stanoví obecně závazný právní předpis3.
Článek 6
Informační povinnost
(1) Emitent certifikátu, resp. warrantu přijatého na oficiální volný trh je povinen předložit burze:
a) výroční zprávu ve lhůtě stanovené zákonem,4
b) pololetní zprávu ve lhůtě stanovené zákonem, 5
2 §36g zák.č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
3 Nařízení komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2003/71 ES
4§118 zák. č. 256/Sb., o podnikání na kapitálovém trh v platném znění
c) v případě certifikátu změny v ratingu emitenta nebo v osobě jeho garanta,
d) návrh změny stanov, návrh rozhodnutí o snížení nebo zvýšení základního kapitálu pouze v
případě, že navrhovaná změna má vliv na právo vlastníka certifikátu, resp. warrantu,
e) neprodleně informace o každé změně práva týkající se certifikátu, resp. warrantu,
f) neprodleně informace o každé skutečnosti významné pro ochranu investorů nebo pro řádné
fungování trhu.
(2) Emitent certifikátu, resp. warrantu přijatého k obchodování na oficiálním volném trhu je povinen
během roku oznámit burze každou vnitřní informaci, která se ho týká. Rozsah vnitřních informací stanoví
zákon.6
(3) Informace, které burza obdrží od emitenta na základě této části burzovních pravidel, poskytne
zájemcům na požádání ve svém sídle. Důležité informace burza uveřejní. Burza neručí za obsah a správnost
informací poskytnutých emitentem.
(4) Jestliže jsou certifikáty, resp. warranty přijaty k obchodování na několika oficiálních trzích, včetně
zahraničních, emitent uveřejní na všech těchto trzích stejné informace ve stejném okamžiku.
(5) Emitent může plnit informační povinnost v anglickém jazyce, jestliže to umožňují právní předpisy
nebo povolení regulátora, pokud burza nerozhodne jinak.
.
Článek 7
Vyloučení a vyřazení z obchodování
(1) Burza je oprávněna zahájit řízení o vyloučení certifikátu, resp. warrantu z obchodování na
oficiálním volném trhu, a to zejména došlo-li ke zrušení emitenta, k prohlášení konkurzu na majetek emitenta,
bylo-li povoleno vyrovnání na majetek emitenta, došlo-li k neplněním povinností stanovených v zákoně nebo
burzovních pravidlech.
(2) Rozhodnutí o vyloučení z obchodování se vydává ve správním řízení.
(3) Burza vyřadí cenný papír z obchodování, jestliže o to emitent požádá a splní povinnosti uvedené
v burzovních pravidlech. Přílohou žádosti jsou
(i) doklad prokazující, že emitent nebo jiná oprávněná osoba rozhodli o vyřazení z obchodování
v souladu s obecně závaznými právními předpisy státu sídla emitenta a
(ii) v případě certifikátů doklad prokazující, že emitent certifikátů nemá více než 100 investorů.
(4) V případě, že emitent certifikátu rozhodne o zpřísnění převoditelnosti, o změně formy, druhu nebo
o jakékoliv skutečnosti, která má dopad na bezproblémové obchodování na burze včetně vypořádání burzovních
obchodů, vzniká mu povinnost odložit účinnost rozhodnutí do doby, než doloží burze, že nemá více než 100
investorů.
(5) Obchodování s certifikáty, resp. warranty bude ukončeno v den stanovený v rozhodnutí o vyřazení z
obchodování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
Článek 8
Opatření
(1) Pokud emitent nesplňuje podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo
burzovními pravidly, může mu příslušný burzovní orgán uložit podle § 66 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, i opakovaně, některé z následujících opatření:
a) výtku,
b) zveřejnění skutečnosti, že došlo k porušení informační povinnosti,
c) peněžité opatření až do výše 5 000 000,- Kč,
d) pozastavení obchodování s cenným papírem,
5 §119 zák.č. 256/Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
6 §124 zák.č.256/Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
e) vyloučení cenného papíru z obchodování
(2) Za jedno porušení lze uložit více druhů opatření podle předchozího odstavce.
(3) Rozhodnutí o pozastavení nebo vyloučení z obchodování burza neprodleně zveřejní ve Věstníku
burzy a zároveň s ním a jeho odůvodněním písemně seznámí emitenta.
(4) Řízení o uložení opatření lze zahájit do šesti měsíců ode dne, kdy se příslušný burzovní orgán
dověděl o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy nastaly.
(5) Rozhodnutí o vyloučení z obchodování se vydává ve správním řízení.
(6) Za porušení povinnosti podle čl. 6 odst. 3 a 4 této části burzovních pravidel lze uložit maximální
peněžité opatření ve výši 100 milionů Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém emitent neplní
uvedenou povinnost.
(7) Peněžitá opatření jsou příjmem Burzy
Část II. – Pravidla obchodování
Článek 9
Definice pojmů
Pro účely této části Burzovních pravidel se rozumí:
a) „systémem pro obchodování s jedním specialistou“ je systém založený na povinné kotaci
specialisty sloužící k podpoře uzavírání obchodů a jejich vypořádání a k šíření informací o stavu trhu, jehož
základem je Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů,
b) „kotací“ stanovení cen nabídky a poptávky specialistou pro příslušný certifikát, resp. warrant za
standardních podmínek,
c) „vyhlášením kotace“ oznámení kotace specialisty ostatním členům Burzy cenných papírů Praha,
a.s. (dále jen „burza“) prostřednictvím AOS za podmínek stanovených burzovním výborem pro burzovní
obchody (dále jen „výbor“),
d) „maximálním dovoleným rozpětím kotace“ největší povolený rozdíl mezi cenou nabídky a
poptávky stanovené specialistou pro příslušný certifikát, resp. warrant,
e) „povoleným rozpětím“ cenové pásmo vymezené nejlepší kotací rozšířenou na stranu nabídky
a poptávky o hodnotu vyjádřenou v procentech, kterou může výbor pro jednotlivé fáze stanovit odlišně.
Cenové pásmo pro uzavřenou fázi vychází z poslední stanovené nejlepší kotace,
f) „otevřenou fází “ obchodování v době, kdy je specialista povinen průběžně kotovat,
g) „uzavřenou fází “ obchodování v době, kdy specialista nemá povinnost průběžně kotovat,
h) „vložením instrukce“ vložení údajů o podmínkách obchodu do AOS7,
i) „specialistou8“ člen burzy, který má platné oprávnění k činnosti specialisty, uzavřenu s burzou
platnou smlouvu o vykonávání činnosti specialisty, a který v otevřené fázi průběžně kotuje,
j) „standardními podmínkami“ podmínky (množství certifikátů, resp. warrantů, termín a typ
vypořádání) stanovené výborem.
7 Pravidla obchodování
8 Pravidla udělování oprávnění k činnosti specialisty
k) „Knock-out cena“ je cena, při které dochází k ukončení obchodování s předmětnou emisí
certifikátů, stanovuje se pouze u emisí pákových certifikátů.
l) „Realizační (strike) cena warrantu“ je cena uplatnění (konečného vypořádání) předmětné emise
warrantů.
m) „Rizikovost“ označuje stupeň rizika investice do certifikátu, resp. warrantu. Stupeň rizikovosti
oznamuje specialista v souladu s vydanou metodikou burzy o výpočtu hodnoty rizika (Value at Risk).
Článek 10
Úvodní ustanovení
(1) Obchodování v systému s jedním specialistou je rozděleno do následujících fází:
a) otevřená fáze,
b) uzavřená fáze.
(2) Délku a posloupnost jednotlivých fází obchodování stanoví výbor.
(3) Obchody je možno uzavírat v průběhu obou fází obchodování.
(4) Obchody uzavřené v souladu s touto částí Burzovních pravidel jsou burzovními obchody.
(5) Člen burzy je povinen mít povolení obchodovat s certifikáty a warranty derivátového typu, pokud na
tyto typy investičních instrumentů uzavírá obchody.
Článek 11
Způsob obchodování s certifikáty
(1) Obchodování s certifikáty je formou obchodování za účasti jednoho specialisty.
(2) V průběhu otevřené i uzavřené fáze mohou členové burzy uzavírat obchody s certifikáty pouze
v rozsahu povoleného rozpětí platného v daném okamžiku.
(3) Kotace specialisty jsou v otevřené fázi neprodleně poskytovány členům burzy prostřednictvím AOS,
a to s uvedením identifikace specialisty.
Článek 12
Způsob obchodování s warranty
(1) Způsob obchodování warrantů stanoví výbor.
(2) V průběhu otevřené i uzavřené fáze mohou členové burzy uzavírat obchody s warranty pouze
v rozsahu povoleného rozpětí platného v daném okamžiku
(3) Kotace specialisty jsou v otevřené fázi neprodleně poskytovány členům burzy prostřednictvím
AOS, a to s uvedením identifikace specialisty.
Článek 13
Specialista
(1) Specialista je člen burzy, který získal oprávnění k činnosti specialisty na určitý certifikát, resp.
warrant na základě rozhodnutí generálního ředitele burzy. V případě udělování oprávnění k činnosti specialisty
bude postupováno obdobně podle části burzovních pravidel části XII. Pravidla udělování k oprávnění k činnosti
tvůrce trhu ve SPAD.
(2) Člen burzy vykonává činnost specialisty na základě uzavřené smlouvy o vykonávání činnosti
specialisty na daném certifikátu, resp. warrantu, která podrobně upravuje jeho práva a povinnosti.
(3) Člena burzy při výkonu činnosti specialisty zastupuje makléř s příslušným povolením ČNB.
(4) Člen burzy je povinen zajistit, aby povinnosti specialisty byly plněny výhradně osobami uvedenými
v odst. 3, zejména aby kotace byly stanovovány výhradně těmito osobami.
(5) Burza spravuje registr specialistů.
(6) Specialista je oprávněn si vyžádat rozšířené informace o uzavřených obchodech s přiděleným
certifikátem.
Článek 14
Žádost o získání oprávnění k činnosti specialisty
(1) Žádost o získání oprávnění k činnosti specialisty (dále jen „žádost“) musí obsahovat:
a) obchodní firmu, sídlo a IČ člena burzy, který žádost předkládá (dále jen „žadatel“),
b) ISIN a název certifikátu, resp. warrantu, u kterého chce žadatel vykonávat činnost specialisty,
c) doklad o výši vlastního kapitálu, (ne starší než jeden měsíc),
d) jména a příjmení osob, které budou jménem člena burzy vykonávat činnost specialisty,
e) osvědčení ČNB o vykonání makléřské zkoušky u osob, které budou jménem člena burzy
vykonávat činnost specialisty,
f) prohlášení člena burzy, že osoba podle písm. d) je oprávněna nakupovat a prodávat investiční
nástroje pro člena burzy,
(2) Specialista je povinen neprodleně písemně informovat burzu o změně údajů uvedených v žádosti
podle odst. 1.
Článek 15
Udělení oprávnění
(1) O udělení oprávnění žadateli rozhoduje s přihlédnutím ke stanovisku výboru generální ředitel burzy.
Žádost je podávána v písemné formě a je adresována generálnímu řediteli burzy.
(2) Generální ředitel burzy rozhodne o žádosti do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena.
(3) Generální ředitel burzy je oprávněn si od žadatele vyžádat chybějící a doplňující informace. V tomto
případě lhůta podle odst. 2 začíná běžet znovu dnem doručení vyžádaných informací burze. Pokud tak
žadatel neučiní, považuje se žádost za zamítnutou.
(4) Rozhodnutí generálního ředitele musí být žadateli sděleno písemně.
(5) Rozhodnutí o udělení oprávnění nabývá účinnosti zápisem do registru specialistů, který je proveden
ke dni podpisu smlouvy.
(6) Oprávnění se uděluje na dobu neurčitou.
(7) Na udělení oprávnění ani na uzavření smlouvy není právní nárok.
Článek 16
Pozastavení a ukončení činnosti specialisty
(1) Generální ředitel burzy je oprávněn na návrh výboru nebo i bez tohoto návrhu bez zbytečného
odkladu pozastavit nebo odejmout oprávnění k činnosti specialisty, jestliže:
a) hodnota vlastního kapitálu klesne pod stanovenou hodnotu (čl. 14 odst. 1 písm. c),
b) specialista neuhradí řádně a včas příspěvek do Garančního fondu burzy 9,
c) oprávněná fyzická osoba, zastupující při obchodování specialistu, nemůže plnit povinnosti
specialisty vyplývající z burzovních předpisů a smlouvy,
d) specialista nesplňuje jiné podmínky stanovené smlouvou, tímto předpisem nebo výborem,
e) specialista neplní opakovaně povinnosti stanovené smlouvou, tímto nebo zvláštní částí
burzovních pravidel10,
f) existují jiné důvody, které by mohly vést k ohrožení kontinuity, stability a likvidity trhu,
zejména dojde-li k zavedení nucené správy.
(2) Pozastavením nebo odejmutí členství na burze11, dochází automaticky k pozastavení nebo ukončení
činnosti specialisty.
(3) Pokud došlo k pozastavení činnosti specialisty, je specialista oprávněn pokračovat v činnosti v
souladu s tímto oprávněním na základě rozhodnutí generálního ředitele burzy.
(4) Pozastavení nebo ukončení činnosti specialisty se neprodleně oznámí prostřednictvím AOS a ve
Věstníku burzy.
(5) Pokud dojde k ukončení činnosti specialisty z výše uvedených důvodů, je emitent povinen zajistit
nového specialistu na certifikát, resp. warrant, který byl přijat k obchodování.
Článek 17
Náležitosti instrukce
(1) Člen burzy vkládá instrukci do systému AOS prostřednictvím komunikačního systému burzy12
v souladu s časovým harmonogramem burzovního dne.
(2) Instrukce obsahuje následující údaje:
a) identifikaci certifikátu, resp. warrantu,
b) identifikační číslo člena burzy (protistrany obchodu),
c) počet kusů certifikátu, resp. warrantu,
d) cenu za jeden kus certifikátu, resp. warrantu nebo objem obchodu,
e) směr instrukce (nákup nebo prodej),
f) datum vypořádání,
g) typ vypořádání,
h) kód účtu ve vypořádacím systému,
i) identifikační číslo člena burzy, jenž podal instrukci,
j) číslo účtu, na který/z kterého mají být certifikáty, resp. warranty převedeny,
k) identifikační číslo záznamu o pokynu nebo identifikační číslo záznamu o obchodu na vlastní účet
člena burzy uvedené v evidenci člena burzy13,
l) identifikační číslo majitele účtu na který/z kterého mají být certifikáty, resp. warranty převedeny.
(3) Instrukce může dále obsahovat:
a) externí číslo instrukce,
b) číslo pobočky člena burzy,
c) kód pro určení způsobu spárování instrukcí,
d) identifikaci zákazníka
e) identifikátor zákazníka pro ČNB.
(4) Obchod je uzavřen pouze za předpokladu, že se údaje obsažené v instrukcích vztahujících se ke
stejnému obchodu shodují v údajích uvedených v odst. 2 písm. a), c), d), f), g), a týkají se opačného směru
instrukce podle odst. 2 písm. e) a dále se údaj v odst. 2 písm. b) shoduje s údajem v odst. 2 písm. i) v instrukci
protistrany.
10 Pravidla obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů
11 Pravidla členství
12 Komunikační napojení členů burzy na AOS
13 Pravidla vedení evidence pokynů, transakcí a cenných papírů
(5) Zadáním kódu pro určení způsobu spárování instrukcí (odst. 3 písm. c) může člen burzy zajistit, že
instrukce budou spárovány, pokud se budou shodovat v údajích podle odst. 4 a v uvedeném kódu podle odst. 3
písm. c).
Článek 18
Zpracování instrukce
(1) Člen burzy vkládá instrukci do AOS v souladu s časovým harmonogramem burzovního dne14.
(2) Zpracování instrukcí v AOS probíhá v souladu s příslušnými algoritmy AOS pro obchodování ve
SPAD.
(3) Pokud v instrukci není uveden kód pro určení způsobu spárování instrukcí (čl. 17 odst. 3 písm. c)),
jsou instrukce párovány podle časové priority s ohledem na čas vložení instrukce do AOS.
Článek 19
Změna a zrušení instrukce
(1) Nespárovanou instrukci lze změnit nebo zrušit na základě nové instrukce člena burzy ke změně nebo
zrušení instrukce kdykoliv do doby jejího spárování s instrukcí protistrany s výjimkou podle odst. 7.
(2) Ve spárované instrukci lze změnit pouze tyto náležitosti:
a) externí číslo instrukce,
b) číslo pobočky,
c) identifikaci zákazníka,
d) identifikační číslo majitele certifikátu, resp. warrantu na jehož účet bude obchod vypořádán,
e) číslo účtu, na který/z kterého mají být certifikáty, resp. warranty převedeny,
f) identifikační číslo záznamu o pokynu nebo identifikační číslo záznamu o obchodu na vlastní účet
člena burzy uvedené v evidenci člena burzy,
g) identifikátor zákazníka pro regulátora trhu,
h) výše provize obchodníka,
i) identifikace osoby zajišťující vypořádání,
j) kód účtu ve vypořádacím systému.
(3) Pokud člen burzy v souladu s předchozím ustanovením nahrazuje údaje týkající se vlastního účtu
údaji o účtu zákazníka nebo naopak, je povinen o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do konce daného
burzovního dne, informovat (faxem nebo e-mailem) ředitele odboru inspekce, a to včetně zdůvodnění, a toto do
tří dnů písemně potvrdit.
(4) Zneužití oprávnění podle odst. 2, písm.d) za účelem upřednostňování obchodů na vlastní účet nebo
upřednostňování obchodů na účet některých zákazníků na úkor jiných zákazníků, je považováno za závažné
porušení Burzovních pravidel.
(5) Identifikační číslo záznamu o pokynu nebo identifikační číslo záznamu o obchodu na vlastní účet
člena burzy uvedené v evidenci člena burzy5 musí být do instrukce doplněno nejpozději do okamžiku vypořádání
obchodu.
(6) Numerický kód v údaji o typu vypořádání v instrukci je možné změnit nejpozději do okamžiku
vypořádání. Tuto změnu musejí provést oba členové burzy ve stejný den.
(7) Závažným porušením povinností člena burzy je též provedení změny případně zrušení instrukce,
která je vložena do AOS jako reakce na kotaci specialisty, před uplynutím lhůty pro spárování specialistou podle
čl. 21, odst. 5.
(8) Instrukci lze zrušit pouze instrukcí ke zrušení vložené instrukce zaslanou před spárováním instrukce.
Zrušení spárované instrukce není možné.
14 Pravidla obchodování
Článek 20
Podmínky uzavření obchodu s certifikáty, resp. warranty
(1) V otevřené fázi musí být instrukce vloženy do AOS ve lhůtě stanovené výborem. Pokud doba do
ukončení otevřené fáze je kratší než lhůta stanovená výborem, musí být instrukce vloženy do AOS do ukončení
otevřené fáze. Nejsou-li instrukce ve stanovené lhůtě vloženy do AOS, pozbývají platnosti a k uzavření obchodu
nedojde.
(2) V uzavřené fázi musí být instrukce týkající se sjednaného obchodu vloženy do AOS nejpozději do
zahájení následující otevřené fáze. Nejsou-li instrukce ve stanovené lhůtě vloženy do AOS, pozbývají platnosti a
k uzavření obchodu nedojde.
(3) Porušení povinnosti člena burzy vložit instrukce sjednaného obchodu do AOS ve stanovených
lhůtách se považuje za závažné porušení povinností člena burzy.
(4) Obchod je uzavřen okamžikem spárování příslušných instrukcí v AOS
(5) Uzavřený obchod je zařazen do evidence uzavřených obchodů15.
Článek 21
Činnost specialisty
(1) Specialista je povinen v průběhu otevřené fáze průběžně kotovat certifikát, resp. warrant, pro který
vykonává činnost specialisty. Specialista je povinen nastavit první kotaci do zahájení otevřené fáze. Pokud bylo
specialistovi podle čl. 16 pozastaveno oprávnění k činnosti specialisty, specialista nekotuje.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, nesmí rozdíl mezi cenou nabídky a poptávky specialista překročit o
maximální dovolené rozpětí kotace, které je pro daný certifikát, resp. warrant stanoveno výborem.
(3) Výbor je oprávněn stanovit pro otevřenou fázi maximální pásmo, ve kterém by se měl pohybovat
aktuální střed povoleného rozpětí. Toto pásmo je vymezeno tak, že výbor určí procento, o které se střed
povoleného rozpětí může odchýlit od středu povoleného rozpětí platného k okamžiku zahájení otevřené fáze.
(4) Specialista kotuje za standardních podmínek.
(5) Není-li dále stanoveno jinak, je kotace specialisty závazná a specialista, je povinen neprodleně,
nejpozději však ve lhůtě stanovené výborem, vložit protiinstrukci ve vztahu k členovi burzy, který vložil
instrukci v reakci na jeho kotaci. Oprávnění specialisty vložit protiinstrukci ve vztahu k ostatním instrukcím
není dotčeno.
(6) Kotace specialisty jsou závazné po celou dobu otevřené fáze.
(7) Povinnosti specialisty související s vypořádáním uzavřeného obchodu s certifikáty, resp. warranty,
který ze stanovených důvodů nemohl být vypořádán v řádném termínu, jsou upraveny v Pravidlech
vypořádacího systému16.
(8) Vedoucí burzovního dne (dále jen „VBD“) je oprávněn na základě odůvodněné žádosti specialisty
pozastavit jeho kotaci pro příslušný certifikát, resp. warrant nebo dočasně rozšířit maximální dovolené rozpětí
kotace. VBD je oprávněn na žádost specialisty pro daný certifikát, resp. warrant zrušit pozastavení kotace nebo
dočasné rozšíření maximálního dovoleného rozpětí kotace.
(9) Výbor je oprávněn pro otevřenou fázi stanovit maximální možnou hodnotu odchylky bezprostředně
následujících středů povoleného rozpětí. AOS neumožní vložit kotaci, která by způsobila změnu středu
povoleného rozpětí o více, než je stanovena maximální hodnota odchylky. Na základě žádosti specialisty na dané
emisi VBD toto omezení dočasně zruší.
(10) V případě zahraniční emise investičních certifikátů není specialista povinen průběžně kotovat
přidělený investiční certifikát v případě, že je investiční certifikát primárně obchodovaný na domovské burze ve
státě sídla emitenta a na takové burze je vyhlášen neburzovní den, případně není možno stanovit cenu
podkladového aktiva.
15 Pravidla obchodování
16 Pravidla vypořádacího systému UNIVYC, a.s.
Článek 22
Změna a přerušení kotace
(1) Specialista je oprávněn v průběhu otevřené fáze kdykoli změnit kotaci.
(2) Dobou přerušení kotace specialisty se rozumí doba, kdy specialista nekotuje z důvodu uzavírání
obchodů na základě instrukcí s povinností reagovat podle čl. 21 odst. 5. K obnovení kotace dochází v okamžiku,
kdy specialista, který má přerušenou kotaci, vloží novou kotaci. Specialista je povinen obnovit kotaci ve lhůtě
stanovené výborem.
(3) V době, kdy má specialista pro daný certifikát, resp. warrant přerušenou kotaci v souladu s odst. 2,
jsou členové burzy oprávněni uzavírat obchody s daným certifikátem, resp. warrantem pouze v rozsahu
povoleného rozpětí platného k okamžiku, kdy přerušil kotaci daného certifikátu, resp. warrantu v souladu s odst.
2 poslední specialista.
(4) Pokud specialista v otevřené fázi přeruší kotaci nebo dojde k pozastavení kotace a neobnoví ji ani po
výzvě burzy a v době jí stanovené, může pokračovat v kotaci až na základě výslovného souhlasu burzy.
Článek 23
Pozastavení kotace z technických důvodů
(1) V případě technické závady na straně specialisty v průběhu otevřené fáze, která znemožňuje
datovou komunikaci17 mezi ním a burzou, dochází k pozastavení kotace tohoto specialisty z technických důvodů.
Specialista je povinen tuto skutečnost neprodleně telefonicky oznámit VBD, který o pozastavení kotace
specialisty informuje ostatní členy burzy prostřednictvím AOS. Telefonické oznámení je specialista povinen
neprodleně potvrdit faxem.
(2) Oznámení specialisty podle odst. 1 je burza oprávněna prověřit. Zjistí-li burza, že k pozastavení
kotace z technických důvodů nedošlo oprávněně, považuje se takové jednání specialisty za porušení povinností
stanovených touto částí Burzovních pravidel.
Článek 24
Kontrola činnosti specialisty
Burza průběžně sleduje a vyhodnocuje činnost specialisty. V případě porušení této části Burzovních
pravidel, popř. smlouvy, jej upozorní na zjištěné nedostatky a uloží mu okamžité zjednání nápravy. Nedojde-li ze
strany specialisty ke zjednání nápravy, postupuje se podle uzavřené smlouvy.
Článek 25
Podmínky pro obchodování certifikátů, resp. warrantů
(1) Certifikát, resp. warrant může být obchodován v systému pro obchodování s jedním specialistou
pouze v případě, že k jeho kotaci bude stanoven jeden specialista. Pokud počet zájemců o vykonávání činnosti
specialisty bude vyšší nebo roven minimálnímu počtu tvůrců trhu ve SPAD18, dojde k zařazení certifikátu, resp.
warrantu do obchodování ve SPAD19. V případě, že počet specialistů klesne pod minimální počet tvůrců trhu ve
SPAD, bude certifikát, resp. warrant zařazen do systému pro obchodování s jedním specialistou. V takovém
případě specialistou zůstává člen burzy, který požádal o činnost specialisty jako první.
(2) Pokud v průběhu otevřené fáze dosáhne cena certifikátu knock-out ceny, obchodování
s předmětnou emisí certifikátu se ukončí a emise certifikátů zaniká v souladu s emisními podmínkami. Doposud
uzavřené obchody budou vypořádány v souladu s příslušnými předpisy vypořádacího systému.
Článek 26
Vypořádání obchodu s certifikáty
(1) Vypořádání uzavřených obchodů s certifikáty provádí vypořádací systém.
17 Komunikační napojení členů burzy na AOS
18 Pravidla obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů
19 Pravidla obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů
(2) Vypořádání obchodů s certifikáty probíhá nezávisle na vypořádání ostatních burzovních obchodů.
(3) Není-li stanoveno jinak, je příkaz k vypořádání obchodu v den uzavření obchodu předán
vypořádacímu systému.
(4) Obchod je vypořádán v termínu stanoveném v údaji podle čl. 17 odst. 2 písm. f). Parametry pro
termín vypořádání stanoví burzovní výbor pro burzovní obchody v rámci číselníku vypořádání.
Není-li stanoveno jinak, na vypořádání obchodů s certifikáty se vztahují záruky Garančního fondu burzy
odpovídající podmínkám části III -Garanční fond pro SPAD v Pravidlech Garančního fondu burzy.
Článek 27
Vypořádání obchodu s warranty
(1) Vypořádání uzavřených obchodů s warranty provádí vypořádací systém.
(2) Vypořádání obchodů s warranty probíhá nezávisle na vypořádání ostatních burzovních obchodů.
(3) Není-li stanoveno jinak, je příkaz k vypořádání obchodu v den uzavření obchodu předán
vypořádacímu systému.
(4) Obchod je vypořádán v termínu stanoveném v údaji podle čl. 17 odst. 2 písm. f). Parametry pro
termín vypořádání stanoví burzovní výbor pro burzovní obchody v rámci číselníku vypořádání.
(5) Není-li stanoveno jinak, na vypořádání obchodů s warranty se vztahují záruky Garančního fondu
burzy odpovídající podmínkám části III -Garanční fond pro SPAD v Pravidlech Garančního fondu burzy.
(6) Uplatnit warrant je možné pouze v souladu s vydanými emisními podmínkami příslušné emise.
(7) Uplatnění warrantu provádí vypořádací systém na žádost obchodníka podanou prostřednictvím
AOS. Realizační cena uplatnění warrantu je zavírací cena podkladového aktiva, pokud v emisních podmínkách
není stanoveno jinak. Uplatnění warrantu není burzovním obchodem.
Článek 28
Zveřejňování informací
(1) Výsledky obchodování jsou poskytovány prostřednictvím komunikačního systému burzy.
(2) Hodnoty kotace a výsledky obchodování jsou poskytovány členům burzy průběžně a neprodleně v
rámci souborů obsahujících informace o výsledcích obchodování.
(3) Výbor ve Věstníku burzy neprodleně oznamuje informace o zařazení certifikátů, resp. warrantů,
vyřazení certifikátů, resp. warrantů, stanovení specialistů, pozastavení nebo ukončení jejich činnosti.
Článek 29
Stanovení kurzu
Postup při stanovení kurzu je upraven příslušnou částí Burzovních pravidel20
Článek 30
Vztah k jiným druhům burzovních obchodů
(1) S certifikáty nemohou členové burzy uzavírat blokové obchody21 ani automatické obchody22.
(2) S warranty nemohou členové burzy uzavírat blokové obchody23.
20 Pravidla obchodování
21 Blokové obchody
22 Pravidla pro automatické obchody
23 Blokové obchody
Článek 31
Odpovědnost
(1) Přijetím k obchodování nepřebírá burza žádné závazky z těchto certifikátů, resp. warrantů.
(2) Burza neodpovídá za případné škody, které vznikly členům burzy nebo třetím osobám v důsledku:
a) obchodování s těmito certifikáty, resp. warranty,
b) porušení povinností členů burzy stanovených Burzovními pravidly,
c) technické závady, která neumožnila členům burzy vkládat instrukce v souladu s touto částí
Burzovních pravidel.
Článek 32
Účinnost
Tato část Burzovních pravidel byla schválena burzovní komorou dne 15.11.2006 a nabývají
účinnosti dnem 1.12.2006.

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura