Pondělí 22.07. 2024 Praha 18:42New York 12:42Londýn 17:42Frankfurt 18:42Moskva 20:42Hong Kong 00:42Tokio 01:42

Akciové analýzy

Každý investor se snaží provádět taková investiční rozhodnutí, která by mu přinášela maximální zhodnocení jeho vkladu. Klíčové jsou přitom otázky co koupit nebo prodat a následně pak kdy. V zásadě každý se tak musí zaobírat dvěmi základními typy investiční analýzy - fundamentální a technickou.

I. Fundamentální analýza

Dává nám odpověď na otázku, co máme koupit či prodat. Popisuje nám sílu národních ekonomik, vývoj jednotlivých odvětví a z nich pak ukazují na nejlepší společnost. Fundamentální analýza se podle toho rozděluje na globální, v rámci níž se zkoumají inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt, výše úroků a obchodní bilance, dále pak odvětvovou a firemní. Je to způsob jak nejlépe zhodnotit základní údaje o každém emitentovi cenného papíru, jeho postavení v rámci odvětví, zda disponuje či nedisponuje monopolní silou, hospodářské výsledky, výši základního jmění. Samozřejmě to však předpokládá, že se plně spoléháte na Vámi dostupné materiály jako např. na výroční zprávy, propagační brožury apod. Výsledkem fundamentální analýzy by měl být výběr vhodného papíru k nákupu a stanovení správné "vnitřní hodnoty", za kterou se ještě vyplatí danou akcii nakoupit. Tedy ceny, která se vypočte na základě finančních ukazatelů příslušné firmy.

1/ Globální analýza

Popisuje současný stav a odhaduje budoucí vývoj hospodářství na základě makroekonomických ukazatelů a jejich vzájemných vztahů, které sledují zdraví sledované ekonomiky, fázi hospodářského cyklu, ve kterém se dané hospodářství nachází, toky výrobních faktorů: kapitálu, produktů, pracovní síly.

Ekonomické faktory jsou považovány za nejdůležitější faktory určující ceny akcií, směnné kurzy měn stejně jako ostatní ceny na finančních trzích. Ekonomové shromažďují údaje z různých zdrojů a porovnávají je s ekonomickými statistikami uveřejňovanými týdně nebo měsíčně statistickými úřady.Tyto údaje jsou potom analyzovány a obchodníci a účastníci trhu zakládají svá obchodní rozhodnutí na předpovědích odvozených z těchto ekonomických údajů.

- Average Workweek - průměrná délka pracovního týdne
- Building Permits - vydaná stavební povolení
- Business Inventories - podnikové zásoby
- Capacity Utilization - stupeň využití výrobních kapacit
- Consumer Confidence - index spotřebitelské důvěry
- CPI - Consumer Price Index - index spotřebitelských cen
- CPI ex- food & energy, tzv. core CPI - index spotř. cen očištěný od cen potravin a energie
- Durable Goods Orders - objednávky zboží dlouhodobé spotřeby
- Employnment Cost Index - index zaměstnaneckých nákladů
- GDP Gross Domestic Product - hrubý domácí produkt
- GDP Deflator - deflátor GDP
- GNP Gross National Product - hrubý národní produkt
- Hourly Earnings - průměrná hodinová mzda
- Housing Starts - zahájená výstavba
- Chicago PM Index - index Chicagské asociace nákupního managementu (Chicago PM)
- Interest Rate - ůroková sazba
- Industrial Production - průmyslová produkce
- ISM Index - index institutu Institut of supplied management, dříve NAPM
- LEI Leading Ekonomic Indicator - vedoucí ekonomický indikátor
- Michigan Sentiment Index - index Michiganské university, sleduje budoucí očekávání
- New Home Sales - prodeje nových domů
- Non - farm Payrolls - počet zaměstnanců mimo zemědělství, tj v průmyslu a službách
- PCE - Personal consumption expenditures - osobní spotřební výdaje
- Personal Income - osobní příjmy
- PPI - Producer Price Index - index výrobních cen
- PPI ex- food & energy , core PPI- index průmyslových cen po vyloučení potravin a energie
- Productivity - produktivita
- Retail Sales - maloobchodní tržby
- Retail Sales ex-autos - maloobchodní tržby očištěné od prodeje automobilů
- Trade Balance - bilance zahraničního obchodu
- Unemploynment Rate - míra nezaměstnanosti
- Wholesales - prodeje do velkoskladů

Komentář k vybraným indikátorům:

1/ Množství peněz v oběhu

Je to celkové množství peněz v oběhu v ekonomice. Hodnoty množství peněz v ekonomice se uveřejňují měsíčně, jejich vyjádřením jsou tzv. měnové agregáty, které se označují velkým M a číslicí, která vyjadřuje míru likvidity dané formy peněz, a to čím vyšší číslo, tím nižší míra likvidity.
M0 = mince, bankovky
M1 = M0 + neúrokové běžné účty, cestovní šeky
M2 = M1 + dohody o zpětném odkoupení v době mezi ukončením a zahájením burzovních a bankovních operací, eurodolary v době mezi zahájením a ukončením burzovních operací, nepřenosné spořitelní vklady a pevné splatné vklady
M3 = termínované vklady velkých nominálních hodnot, dohody o zpětném odkoupení na dobu určitou
M4 = dlouhodobé eurodolary, vkladní knížky, státní cenné papíry na dobu kratší než 1 rok


2/ Hrubý národní produkt (Gross Domestic Product = GDP)

Celková hodnota zboží a služeb vyrobených v ekonomice za určité časové období, obvykle jeden rok. Míra růstu GDP je primárním indikátorem stavu ekonomiky. GDP je nejširším měřítkem ekonomické aktivity a prakticky všechny další ekonomické indikátory poskytují informace o hrubém národním produktu.
Složky GDP v USA: Spotřeba (56%), vláda ( 1 7%), investice ( 14%), obchod (vývoz - dovoz I 3 % )

3/ Index spotřebitelských cen (CPI = Consumer Price Index)

CPI je měřítkem cen na spotřebitelské úrovni pro fixní koš zboží a služeb. Je považován za nejdůležitější měřítko inflace.
Složky CPI: domácnost (42%),jídlo (18%), doprava (17%), lékařská péče (~%), oblečení (6%), zábava (4%), ostatní (4%)

4/ Index cen výrobních prostředků (PPI = Producer Price Index)

Index cen výrobních prostředků je podobný CPI, je však měřítkem cen na výrobní úrovni. Zvyšující se hodnota je první známkou tvorby inflačních tlaků, uveřejňován měsíčně.
Složky PPI: Dokončené spotřební zboží (40%), jídlo (26%), kapitálová výbava (25%), energie (9%)

5/ Index vedoucích nákupu, ISM

Zpráva získaná přímo od vedoucích nákupu ve více než 250 průmyslových společnostech. Účastníci vyplňují dotazník týkající se výroby, objednávek, cen komodit, zásob, výkonů prodejců a zaměstnanosti. Nulou je zde hodnota 50. Nižší číslo představuje kontrakci, vyšší expanzi výrobního sektoru.

Nabídka a poptávka

Cena akcií je velkou měrou ovlivněna budoucím očekáváním investorů. Tento princip se pak promítá do střetu nabídky a poptávky po daném akciovém titulu, celém odvětví popř. i akciích, jako druhu kapitálové investice. Teorie nabídky a poptávky je také nejzákladnějším ekonomickým principem, který řídí ceny výrobků a vysvětluje chování spotřebitele. Rovněž vysvětluje, proč následující faktory ovlivňují ceny směrem nahoru či dolů.

Rovnovážná cena

· cena je stanovena, když nabídka zboží na určitém trhu odpovídá poptávce
· pro výrobce je to cena, která maximalizuje výnosnost výrobku

Zákon nabídky a poptávky

Poptávka < Nabídka - Ceny jdou dolů (recese)
Poptávka = Nabídka - Ceny jsou stabilní
Poptávka > Nabídka - Ceny jdou nahoru (inflace)

Politické zprávy

Ekonomické indikátory a nabídka a poptávka nejsou jedinými faktory ovlivňující chování investorů. V dobách jakýchkoli politických problémů, krize či války investoři nevěnují pozornost zdraví ekonomiky, snaží se především minimalizovat své investiční riziko a obvykle upřednostňují nákup obligací před akciemi, snaží se nakoupit bezpečnou měnu, za níž je tradičně považován americký dolar, a v poslední době i švýcarský frank. Za nejbezpečnější komoditu je pak považováno bankovní zlato.

2/ Odvětvová analýza - snaží se odhalit rozdílné hospodářské charakteristiky v jednotlivých odvětvích a prognózovat jejich budoucí vývoj. Analyzuje se především :
- nákladová stránka výroby
- míra zisku
- podíl na trhu
- vývozní schopnosti
- inovační očekávání atd.

3/ Analýza konkrétního akciového titulu - vychází z toho, že akcie má svoji vnitřní hodnotu. Existují dvě základní metody k výpočtu vnitřní hodnoty akcií.
" substanční metoda
" výnosová metoda

Substanční metoda: při stanovení vnitřní hodnoty akcie substanční metodou se vychází ze zveřejněné bilance a výsledovky akciové společnosti.

AKTIVA - ZÁVAZKY = KNIŽNÍ HODNOTA + NEVYKÁZANÁ AKTIVA V BILACI + TICHÉ REZERVY = SUBSTANČNÍ HODNOTA : POČET AKCÍI = VNÍTŘNI
HODNOTA AKCII

Výnosová metoda: nejvíce používaným ukazatelem je poměr mezi kurzem a ziskem (P/E ratio).
Tento ukazatel udává, kolikrát je zisk v jedné akcii obsažen. Přičemž platí, čím nižší koeficient, tím je akcie levnější.

P/E je jen pomocný ukazatel a slouží nám jen při srovnávání akcií ze stejného odvětví a ze stejné země.

EPS - earnings per share - část čistého příjmu společnosti vztahující se ke každé kmenové akcii, která byla vydána a není splacena.

Beta koeficient - korelační koeficient vyjadřující změnu ceny daného akciového titulu v porovnání s trhem, jako celkem. = 1, akcie posiluje a oslabuje stejně rychle jako trh. > 1, akcie posiluje i oslabuje rychleji než trh. < 1, akcie se pohybuje stejným směrem jako trh, ale pomaleji. < 0, akcie se pohybuje proti trhu. Pokud trh oslabuje, titul posiluje a naopak. Tento druh je zajímavý především v době dlouhodobých propadů.

Tržní kapitalizace - vyjadřuje v tržních cenách celkovou hodnotu upsaných akcií emitentem. Podle velikosti tržní kapitalizace se akcie dělí na tzv.: Small Cap, Middle Cap, Big Cap.

Konkrétní očekávání trhu ve vztahu ke zprávám

"Kupuj, když se o tom šeptá, prodávej, když je to novinka!" Tento princip je založen na pozorování, že se ceny pohybují primárně podle očekávání určitých událostí, ekonomických údajů a politických zpráv spíše než na údajích či zprávách skutečných. Zvláště v případě ekonomické statistiky je to očekávání a předpověď určitých podmínek vně hospodářství, co pohybuje cenami nahoru či dolů. Jakmile byly údaje uveřejněny jako očekávané, trhy mají většinou tendenci jít při příjmu a interpretaci těchto údajů zpět.

Toto platí i pro uveřejňované hospodářské výsledky jednotlivých společností a vysvětluje reakci trhu, kdy společnost uveřejní menší ztrátu za dané časové údobí, než se čekalo a její akcie na trhu zhodnotí a oproti tomu společnost uveřejnivší menší zisk, než se čekalo razantně propadne.

II. Technická analýza:

O studiu grafů a využití určitých matematických metod pro předpověď budoucího pohybu cen bylo napsáno mnoho knih. Technická analýza od 90. let 20. století nabyla na významu díky využití počítačových metod a pokročilých tabulkových technologií. Dnes mohou obchodníci získat přístup k těmto grafům a technickým studiím jediným kliknutím na počítačovém terminálu.

Grafy jsou historické záznamy pohybů cen. Poskytují důležité informace potřebné pro analýzu trendu. Neexistuje však pevně stanovený způsob, jak grafy interpretovat. Schopnost rozpoznat základ takových grafů nám však může pomoci předpovídat budoucí vývoj kursů.Nejdůležitější je si uvědomit, že analýza grafů vychází z názoru, že lidské bytosti se za určitých podmínek chovají podle poznaných a daných vzorců.

V průběhu let byly vzorce identifikovány a pojmenovány hlavními technickými analytiky, za jejichž průkopníka je považován Charles Dow. Na sklonku 19. století napsal Dow, tvůrce Dow Jonesova indexu, sérii článků pro Wall Streeet Journal, v nichž nastínil svoji teorii analýzy trhu.
V dnešní době stále více jak 70% teorie technické analýzy vychází i po sto letech z Dowovy teorie. Její nadčasovost a platnost totiž zaručil její prvotní cíl, a to na základě vývoje hlavního akciového indexu předpovídat budoucí vývoj americké ekonomiky. ( Dow byl obchodník, na burze nespekuloval, sledoval pouze trendy ve vývoji hospodářství, aby se mohl úspěšněji postavit svým konkurentům ve stále se zostřujícím konkurenčním boji. )

Technická analýza vychází ze třech základních postulátů:

" Ceny se pohybují v trendech

- je pravděpodobnější, že pohyb cen v nastoleném trendu bude pokračovat, než že by se směr pohybu otočil

" Historie se opakuje

- v okamžiku, kdy studuji grafické vyjádření cen jakékoli komodity, či finančního nástroje, studuji již vývoj historický. Za posledních sto let bylo prostudováno mnoho obrazců, které v grafickém vyjádření, ceny vytvořily. Tyto vzorce býčího či medvědího trhu byly roztříděny, pojmenovány někdy až kuriozně a kategorizovány dle následujícího cenového vývoje. Vzhledem k tomu, že tyto vzorce fungovaly v minulosti, je důvod se domnívat, že nám stejně dobře poslouží i nyní. Rozpoznání vzorce je intenzivní a náročná práce vyžadující pozorné vizuální zkoumání cenových grafů a správnou aplikaci teoretických východisek.

" Hodnota ceny odráží vše

- Pravidlo, které předpokládá, že tržní vývoj ceny zohledňuje již všechny vlivy: fundamentální, politické, psychologické, ekonomické a jiné .. Bez tohoto stavebního kamene by technická analýza pozbyla smyslu. Techničtí analytici věří, že vše, co by mohlo ovlivnit vývoj ceny daného titulu, či komodity, je již v ceně zohledněno.


Hlavním cílem technické analýzy je nalezení trendu a potvrzení jeho síly.
Pak lze při obchodování praktikovat jeden ze dvou přístupů:

A/ Trend is your friend - trend je Tvůj přítel, obchoduj ve směru trendu

B/ Go against the trend - jdi proti trendu, jdi proti většině

Rozdělení grafů podle časového intervalu

Nejpoužívanějším grafem technické analýzy je bezesporu denní graf. Veškeré analytické systémy však umožňují obchodníkovi použít i jiný časový horizont:
" Monthly - měsíční
" Weekly - týdenní
" Daily - denní
" Hourly - hodinový
" 30 minutes - 30 minut
" 5 minutes - 5 minut

Delší časové intervaly umožňují identifikace trendu a volbu typu spekulace ( měsíční, týdenní a denní grafy ). Pro volbu nejvhodnějšího okamžiku pro vstup do trhu se pak použijí grafy znázorňující kratší časový interval.

Rozdělení grafů podle způsobu zachycení cen

Bar Charts - lišty

Tento typ znázornění používá tzv. lišty, vertikální přímky, z kterých vychází horizontálně dvě krátké přímky. Lišty znázorňují otevírací cenu, nejvyšší cenu, nejnižší cenu a zavírací cenu za daný časový interval.

Candelsticks - svíčky

Svíčky jsou v dnešní době nejpopulárnějším způsobem znázornění pohybu cen. Svíčka jsou tři sta let starou japonskou metodou, která sloužila k zachycení pohybu cen rýže. Původně byly dvojí barvy: červené a černé. Způsob zachycení je stejný jako u lištových grafů. Černé svíčky reprezentují číselně pohyb cen směrem dolů, červené pak směrem nahoru.

Point and figure - grafy xxx a ooo

Toto grafické vyjádření je poněkud méně přehledné, protože zachycuje pouze směr pohybu cen, nezachycuje však ani otevírací ani zavírací ceny, které považoval za důležité ve své teorii i Ch. Dow. Sloupce x znázorňují nárůst, sloupce o znázorňují pokles cen.

Line charts - liniové grafy

Tento typ je tvořen linkou, která je tvořena spojením zavíracích cen

Aritmetické a logaritmické stupnice

Pohyby cen jsou zakresleny pomocí logaritmických či aritmetických stupnic. Tento typ grafu je vhodný pouze pro určení velmi dlouhodobých trendů.

Definice trendu

Koncept trendu je absolutně základním kamenem technické analýzy. Všechny z nástrojů, které používají techničtí analytici - support a resistance, obrazce v grafech, trendové linie, klouzavé průměry atp.- mají pouze pomoci určit v trhu trend, který pak lze využít k volbě správné obchodní strategie.

Všeobecně se dá říci, že trend jako takový vyjadřuje pouze směr vývoje cen. Ale potřebujeme preciznější definici pohybu především proto, že se trh nikdy nevyvíjí v jedné lince jedním směrem.Pro pohyby trhu jsou charakteristické jakési cik cak vlny. Tyto cik cak vlny mají své jasné vrcholy a jasná dna, a jsou to právě tato dna a vrcholy, které charakterizují trend jako takový. Podle toho, jestli dna a vrcholy směřují směrem nahoru, dolů nebo do boku, lze říci, o jaký trend se jedná.

Rozdělení trendů podle směru:
" Uptrend - rostoucí trend
" Downtren - klesající trend
" Sideways, neboli rangetrade - trh bez trendu, ceny se pohybují v určitém rozpětí

Rozdělení trendů podle důležitosti a délky trvání
" Major - trend dlouhodobý, trvá déle jak 1 rok
" Intermediate - trend střednědobý, trvá déle jak 3 týdny a méně jak 3 měsíce
" Minor - trend krátkodobý, trvá méně jak 3 týdny

Každý trend je pouze součástí jiného trendu vyššího řádu a pro úspěšnou spekulaci je proto nutné vycházet z investičního horizontu a s předpokládané délky trvání daného obchodu.

Určení trendu

Trendové linie

Základní trendová linie patří mezi nejjednodušší a nejhodnotnější nástroje technické analýzy.
Správné zakreslení trendové linie, stejně jako u všech ostatních nástrojů technické analýzy, znamená experimentovat.

 

Především zde musí být evidentní přítomnost určitého trendu. Což znamená, že, abychom byli schopni nakreslit up trendline ( stoupající trendovou linii, určující uptrend ), musí se na grafu nacházet dva po sobě jdoucí propady, z nichž druhý propad je výše než ten první. Na obrázku vidíme, že až poté, co se ceny začnou pohybovat nahoru z bodu 3, jsme si jistí, že jsme předběžně našli nějakou trendovou linii. Ovšem abychom si potvrdili platnost této trendové linie, je třeba, aby se trh linie dotkl potřetí a platnost potvrdil následným odrazem.

Down trendline ( klesající trendová linie, určující downtrend ) se kostruuje analogicky pouze s tím rozdílem, že nespojujeme propady cen, ale klesající vrcholy.


Prolomení trendové linie je jedno z prvních varování oslabení trendu.

Určení trendového kanálu

Občas se ceny pohybují v určitém rozpětí, mezi jakýmisi paralelními liniemi - mezi základní trendovou linií a s ní rovnoběžnou přímkou. Pokud vidíme tento vývoj a jsme kanál schopni určit, máme další velkou výhodu, na které můžeme značně vydělat.

Určení channel line je relativně jednoduché. Channel line musí být rovnoběžná se základní trendovou linií. U vzrůstajícího trendu spojuje základní trendová linie spodní propady cen. Linii kanálu vytvoříme tak, že spojíme minimálně dva po sobě následující vrcholy, a to tak, že takto vzniklá přímka musí tvořit rovnoběžku se základní trendovou linií.

Pro downtrend se opět kanál konstruuje analogicky jako u uptrendu. Pouze s tím rozdílem, že základní trendová linie spojuje klesající vrcholy trendu a linie kanálu pak rovnoběžně spojuje klesající dna.

Ch. Dow ve své teorii stanovil, že zdravý uptrend je trend, při kterém všechny po sobě jdoucí vrcholy musí být výš, než předcházející a všechny propady musí být taktéž výš než předcházející. Zdravý downtrend je pak trend, při kterém všechny následující vrcholy musí být níž, než předcházející a všechny propady musí být také níž ne předcházející.

Pokud tomu tak není, máme první signály oslabení nebo otočení trendu.

Index relativní síly, RSI

Koncepce: Analýza nadmíry kupních či prodejních pozic je hlavním momentem indexu relativní síly. Tento index se pokouší odhadnout současnou sílu nebo slabost trhu během daného období. Tento odhad je založen na předpokladu, že vyšší závěrečné ceny ukazují na silný trh, zatímco nižší na trh slabší.

Použití: Pro podmínky nadmíry kupních/prodejních pozic platí: tradice velí očekávat cenové dno, když index klesne pod 20 (25), a cenový vrchol, když se pohybuje nad 80 (75). Pro projektování změn trendu je RSI jeden z nejpopulárnějších indikátorů sledování divergence. Jako potvrzení změn trendu někteří obchodníci zjistili, že na většině trhů má index obchodování tendenci zůstávat nižší než
60 během dlouhodobých sestupných trendů a vyšší než 40 během náhlých vzestupů.

Klouzavé průměry

Koncepce: Klouzavé průměry k určení trendů jsou často používané profesionálními portfolio manažery. Jsou velmi populární, protože trend jimi může být určen matematicky použitím počítačové analýzy cenových trendů. Směr těchto pohybů cen určuje trend, což je základ používání klouzavých průměrů.

Použití: Prostý klouzavý průměr je konstruován součtem závěrečné ceny určitého počtu period (r) a následným vydělením tímto číslem (n). V každé časové periodě (nejčastěji dni) je nejstarší cena v sérii vypuštěna a nejnovější závěrečná je přidána. Když se tyto hodnoty graficky znázorní, můžeme vidět hladký trend. Všeobecný princip je takový, že delší období (tj. 200 dní) jsou používána k určení dlouhodobého trendu. Kratší období jsou používána k určení denních pohybů cen a nejvhodnějšího okamžiku pro vstup do trhu.

Jeden úspěšný obchodní model s vynikajícími výsledky používá klouzavé průměry 4., 9. a 18.ti období. Tento model je často využíván jako střednědobý indikátor. Pro dlouhodobou analýzu je pak použito 50, 100 a 200 období.Když je průměr za čtyři období nižší než průměr za devět období a tento je nižší než průměr za osmnáct období, znamená to signál k prodej i. Všechny tyto průměry musí mít klesající tendenci. Pozice kupujícího (krytá pozice) nebo prodávajícího (nekrytá pozice) je po signálu k nákupu/prodej i udržována tak dlouho, dokud průměr za osmnáct období neztratí hybnou sílu (dokud není plochý nebo nezmění směr). Je důležité poznamenat, že klouzavé průměry jsou nejčastěji používány během silných tržních trendů.

Moving Average Convergence/ Divergence MACD

Koncepce: MACD patří mezi oscilátory, které používají 2 exponenciální klouzavé průměry. Co dělá tyto indikátory tak užitečnými, že kombinují některé techniky oscilátorů s technikou 2 klouzavých průměrů. Na obrazovce vidíme pouze 2 linie, i když pro kalkulace jsou použity linie 3. Tzv. rychlejší linie MACD je exponenciálně upraveným klouzavým průměrem za 12 a 26 dní nebo týdnů. Tzv. pomalejší linie MACD je exponenciálně upravený 9-ti denní či týdenní průměr.
Použití: Konkrétní nákupní a prodejní signály jsou dány v momentě, kdy se tyto dvě linie protnou. Pokud MACD ( 12,26 ) protne MACD ( 9 ) shora, jde o signál prodejní, pokud ji protne ve směru ze spodu, jde o signál nákupní.

Objem - Volume

Koncepce: Velikost objemu měří intenzitu nebo tlak, který se skrývá za pohybem cen. Vyšší objem signalizuje vyšší intenzitu či tlak a naopak.
Použití: Objem by se měl zvyšovat, pokud se ceny vyvíjí ve směru trendu. V okamžiku, kdy nastane korekce pohybu objem by měl poklesnout. Velikost objemu je také důležitým pomocným indikátorem při potvrzení některých obrazců, které potvrzují trend nebo předznamenávají jeho otočení.

Technická analýza je platná pro všechny kapitálové trhy. Obchodník však musí při jejím využití zohlednit specifika toho konkrétního trhu, kde se rozhodl obchodovat. ( Ceny komodit jsou ovlivněny i počasím, všeobecně uvažovaná spekulace s komoditami se neprovádí se surovinami jako takovými, ale prostřednictvím derivátů, jejichž specifikum je expirace, která může zásadně ovlivnit míru využití daného typu analýzy ).

" " " Zpravidla se technická a fundamentální analýza doplňují - poněvadž fundamentální analýza slouží k investorské politice (makroekonomická fundamentální analýza) a výběru titulů (mikroekonomická fundamentální analýza).
Naopak technická analýza se převážně používá ke správnému načasování obchodu.

Diverzifikace a teorie portfolií

Diversifikace

Diverzifikace znamená utvořit takové portfolio, které bude zahrnovat cenné papíry z různých druhů aktiv. Cena obligací má sklon růst, když cena akcií klesá, proto můžete vytvořit portfolio, které bude zahrnovat určité procento akcií a určité procento obligací. Když se cena obligací zvýší, část vašeho portfolia by se mohla zvýšit. Když vzroste cena akcií, zvýší se jiná část vašeho portfolia.
Jiný způsob diverzifikace je nákup cenných papírů stejného druhu ale z různých oblastí. Například, zábavné podniky, služby, obchodní domy, aerolinie. To jsou úplně odlišné obchodní oblasti. V závislosti na ekonomice dané země se v těchto odvětvích může dařit lépe než v jiných. Pokud vytvoříte portfolio, které zahrnuje cenné papíry z mnoha hospodářských oblastí, je šance, že v jedné nebo ve více z nich by se mohlo dařit lépe než v průměru.
Pokud diverzifikujete snažte se ujistit, zda v daném čase hodnota některé akcie, kterou vlastníte, klesá a některá stoupá, ale především, že se celkově vašemu portfoliu daří. Uměním je najít takové cenné papíry, jejichž ceny nemají tendence růst nebo klesat ve stejné době.Důležitým prvkem je i forma pozastavení obchodování (trade off) jako způsob vyrovnávání rizika a návratnosti do diverzifikovaného portfolia. Znamená, že kdybyste měli nediverzifikované portfolio, návratnost investic by byla o něco nižší. Každopádně diverzifikované portfolio bude mít menší ztrátovost a vyšší návratnost.

Diverzifikace ale nevylučuje riziko. Představuje jen nástroj, kterým je možné snížit riziko, které přichází s investicemi.

Příjmové akcie

Jde o cenné papíry, jejímiž emitenty jsou společnosti s již stabilizovanou pozicí na trhu, které podléhají jeho pohybům jen minimálně. Jedná se hlavně o společnosti, které jsou ve třetí nebo čtvrté fázi svého životního cyklu se stabilním růstovým potenciálem. Tempo míry růstu zisku však již negraduje, ale pouze stagnuje. Představují je především tituly tzv. "starého průmyslu", pojišťovnictví a některé banky.
Akcionářům jsou pravidelně (čtvrtletně, ročně) vypláceny hotovostní dividendy, tedy jejich podíl na zisku společnosti.

Blue chips

Jedná se o akcie velkých průmyslových gigantů kopírující vývoj trhu, neboť jsou zpravidla zahrnuty v bázi jednotlivých indexů. Jejich majitelům jsou pravidelně vypláceny dividendy, byť spíše nižší - to je však vyváženo relativní stabilitou ceny těchto cenných papírů. Prakticky jde o příjmové akcie, které jsou zařazené v indexech.

Růstové akcie

Jejich majitelům jsou nejčastěji vypláceny dividendy v podobě nových akciích dané společnosti. Hotovostní dividendy vypláceny nejsou nebo jen velmi nízké. Veškeré zisky jsou reinvestovány. Půjde zejména o technologické společnosti s větší dávkou rizika.

Cyklické akcie

Tyto cenné papíry podléhají nejsnáze pohybům trhu. V případě konjunktury jejich hodnota prudce roste, v recesi naopak klesá ještě rychleji než trh samotný. Jedná se zejména o automobilky, ocelárny či aerolinie.

Stabilní akcie

Představují účast ve společnostech produkujících výrobky či služby každodenní potřeby, tedy bez ohledu na stávající hospodářskou situaci. Akcie společností potravinářského a farmaceutického průmyslu či telekomunikací minimálně podléhající pohybům trhu, nicméně v době recese se pohybují spíše nad vývojem trhu, v období růstu naopak.
Vytvořením portfolia zahrnutím výše uvedených kategorií akcií snížíte možná rizika na minimum. Vždy je však třeba vycházet z Vašich cílů a zamýšleného časového horizontu, neboť uvažujete-li v delším časovém horizontu, bude na místě zdůraznit váhu spíše růstových akcií, pohybují-li se Vaše cíle do vzdálenosti 1 roku, připadají v úvahu naopak akcie příjmové.

Diversifikace v rámci průmyslových odvětví

Nutno si uvědomit, že každý zodpovědný investor provádí nejen výše popsanou diversifikaci, ale nesmí zapomínat i na tzv. odvětvovou diversifikaci. Její význam nelze v žádném případě podcenit. Je potřeba do svých portfolií vybrat tituly z různých odvětví. Dojde-li totiž k případné recesi v jednom odvětví, nemusí se to odrazit v jiném, ve kterém jste též zainvestoval. Na druhou stranu však velmi významnou roli hraje tzv. multiplikační efekt. Pokles jednoho odvětví může totiž s sebou "stáhnout" i ta navazující. Tak např. recese ropného průmyslu může implikovat pokles automobilového průmyslu, ten zase ocelářského a tak dále.
Obezřetný investor tedy diversifikuje své zdroje napříč celým hospodářským spektrem.

Diversifikace podle kapitalizace

Tržní kapitalizace společností, tedy aktuální hodnota společnosti na trhu, umožňuje jejich rozčlenění do tří základních košů - velkého, středního a malého.
Velký zahrnuje většinu společností, jejichž akcie tvoří index S&P 500. Malý koš obsahuje společnosti nově vzniklé, nezařazené ještě na žádném trhu. Investice do nich představuje značné riziko. Střední koš pak tvoří vlastně zbytek, tedy společnosti příliš velké, než aby byly zařazeny do malého, ale nezařaditelné do velkého. Jednotlivá odvětví se samozřejmě prolínají přes všechny tři koše.
Investice do společností velkého koše představují menší riziko a relativně stabilní zdroj příjmů. Naopak investice do malého koše, tedy do mladých, dynamicky rostoucích společností, hlavně z technologického sektoru, mohou přinést výrazný zisk nebo také ztrátu. Obecně jsou tak více rizikové.

Teorie portfolií

Výnosové portfolio (income preservation)

Výnosové portfolio (income preservation) je portfolio určené pro investory s finančními potřebami většinou v období do 2 let, nebo velmi nízkou tolerancí tržního rizika a volatility (nestálosti trhu).

Složení:
Akcie 20%
Obligace a podílové listy 60%
Hotovost 20%
Profil investora výnosového portfolia:
Pro investora tohoto typu portfolia je na nejdůležitější stabilita současného příjmu, zatímco růst a zhodnocení kapitálu pro něj hrají až druhořadou roli. Správné načasování investorových finančních potřeb a výběrů je důležitější, než jejich doba. Z toho vyplývá, že "výnosové portfolio" může byt vhodné jak pro 65-tileté důchodce, tak pro vysokoškoláky, za předpokladu, že potřebují stabilní příjem a chtějí minimalizovat vliv kolísaní trhu.

Konzervativní výnosové portfolio (conservative income)

Konzervativní výnosové portfolio (conservative income) je určeno pro investory, kteří upřednostňují plynulý výnosový příjem a po dobu od 2 do 4 let jsou ochotni nést mírné riziko.

Složení:
Akcie 40%
Obligace a podílové listy 45%
Hotovost 15%
Profil investora konzervativního výnosového portfolia:
Investor s krátkodobým výhledem a vyšší tolerancí rizika může považovat za rozumné investování do některých rizikovějších akcií, i když akcie velkých firem jsou bezpečnější. "Konzervativní výnosové portfolio" může byt tedy tou správnou volbou, například pro rodinu šetřící si finanční prostředky na koupi domu v blízké budoucnosti.

Růstové a výnosové portfolio (growth & income)

Růstové a výnosové portfolio (growth & income) je sestaveno pro investory, kteří očekávají zhodnocení svého vloženého kapitálu, ale nemají okamžitou potřebu výnosu.

Složení:
Akcie 60%
Obligace a podílové listy 30%
Hotovost 10%
Profil investora růstového a výnosového portfolia: Tolerance rizika těchto investorů je poměrně malá, se střednědobým časovým horizontem od 4 do 7 let. Jsou ochotni snášet krátkodobější výkyvy trhu při dodržení mírného ale spolehlivého růstu a kapitálového zhodnocení. Konzervativní investor s tímto časovým výhledem by vložil peníze spíše do "blue-chip" akcií (akcie největších světových firem). Investor s vyšší tolerancí rizikovosti, by si ale zvolil kombinaci akcií malých a středných firem, globální a sektorové cenné papíry. Toto portfolio je určeno například pro mladou rodinu odkládající peněžní prostředky na budoucí studium svých dětí.

"Budovatelské" portfolio (wealth builder)

"Budovatelské" portfolio (wealth builder) je určeno pro dlouhodobější investory vyhledávající rychlý růst a zhodnocení svých peněžních prostředků. Protože časový horizont těchto investorů je nejméně deset let, je pro ně zajímavější budování budoucího majetku než současný výnos.

Složení:
Akcie 75%
Obligace a podílové listy 20%
Hotovost 5%
Profil investora "budovatelského" portfolia:
Tento mírně agresivní typ portfolia může být zajímavý pro rodinu šetřící si finanční prostředky na koupi domu nebo pro mladou rodinu odkládající peněžní prostředky na budoucí studium dětí. Investoři s takovým časovým horizontem a vyšší tolerancí rizika jsou ochotni investovat vyšší procento svých akcií do agresivních růstových akcií, akcií malých a středních podniků, sektorových a globálních akcií. Všechny výnosy jsou opět proinvestovány.

Agresivní růstové portfolio (aggressive growth)

Agresivní růstové portfolio (aggressive growth) je navrženo pro investory s dlouhodobějším horizontem a vysokou tolerancí rizika. Současný výnos pro ně není podstatný. Tito investoři jsou ochotni akceptovat vysoký stupeň krátkodobé volatility pokud realizují vysoké výnosy z dlouhodobějšího hlediska.

Složení:
Akcie 90%
Obligace a dluhopisy 5%
Hotovost 5%
Profil investora agresivního rastového portfolia:
Čím tolerantnější je tento investor vůči riziku, tím více investuje do agresivních růstových akcií, akcií malých firem, sektorových a globálních akcií. Tento typ investora si šetří na důchod a vychutnává radosti investování.


Operace a pokyny


Každý investor může provádět dvě základní operace a dvě speciální. Koupě a prodej nepotřebují bližší vysvětlení, avšak tzv. prodej na krátko resp. zpětné pokrytí ( short sell & buying to cover) a margin obchody ano. Posledně dvě jmenované si jistě zaslouží podrobnější výklad.

Prodej na krátko

Při této strategii investor profituje z poklesu ceny prodávané akcie. Jde o spekulaci na pokles kurzu. Principem celé operace je, že prodávané cenné papíry nejsou majetkem prodávajícího, ale příslušného brokera/obchodníka. Prodávající si cenné papíry, u nichž očekává pokles, vypůjčí od obchodníka s tím, že v budoucnu, až budou levnější, je vrátí. Prodávající investor předpokládá, že cena půjde dolů a on je na trhu zpětně nakoupí levněji, a vydělá tak rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.
Hlavní nebezpečí představuje další růst ceny a tedy ztráta na straně investora. Od krachu NYSE v roce 1929 platí pravidlo, že prodávat na krátko lze pouze v případě, že mu předcházel růst ceny, byť pouze jediný.

Margin obchody

Tento způsob obchodování umožňuje investorům nakupovat cenné papíry bez toho, aniž by měli k dispozici vlastní prostředky k jejich nákupu v plné výši. Váš broker/obchodník Vám na základě žádosti půjčí požadovanou sumu a to až do stanoveného stropu, který zpravidla dosahuje 50 % aktuální tržní hodnoty majetku (vlastněné CP a peněžitý zůstatek) na účtu. Cílem je prodat za vyšší cenu, než za jakou koupil, a splatit půjčku včetně úroku.
Samozřejmě i zde hrozí, že místo očekávaného růstu nastane pravý opak a cena poklesne, čímž se investor dostane do ztráty.

Pokyny

V zásadě rozlišujeme čtyři druhy pokynů: pokyn trhu, limitní pokyn, stop pokyn a limitní stop pokyn. Každý z nich představuje specifickou dispozici a je úkolem této kapitoly, aby Vám pomohla se v nich správně orientovat.

Pokyn trhu (market order) - příkaz, který Vaši objednávku na nákup či prodej umístí okamžitě na trh za nejlepší tržní cenu.

Limitní pokyn (limit order) - příkaz, který Vám zaručí, že nekoupíte (neprodáte) hůř než za jakou cenu jste uvedli. Při objednávce na nákup to bude cena totožná nebo nižší Vámi zadané ceně. Při objednávce na prodej to bude taková cena, kterou jste udali, nebo cena vyšší.

Stop pokyn (stop order) - odkládá účinnost příkazu až do okamžiku dosažení zadané ceny na trhu, poté automaticky vstupuje na trh. Po jeho aktivaci se uspokojí s nejlepším protinávrhem. Cílem tohoto pokynu je zabránit popř. minimalizovat ztráty, které by mohly nastat v případě prudkého propadu ceny Vašeho cenného papíru.

Limitní stop pokyn (stop limit order) - jde o pouhou modifikaci stop pokynu s jednou výjimkou. Po dosažení zadané hodnoty se pokyn promění v limitní pokyn, na rozdíl od výše zmíněného, kde dochází ke změně na tradiční pokyn trhu.

Margin

Margin je pojem užívaný v oboru obchodování s cennými papíry a představuje půjčku. Když si otevřete standardní obchodní účet a uzavřete smlouvu o máržovém účtu a obchodech na krátko, Váš clearinghouse Vám může půjčovat prostředky k obchodování. V současné době požívá Penson Financial Services Inc. (clearinghouse firmy RML Trading), maržový poměr 2 ku 1.
Jinými slovy, jestliže máte 50 000 USD v equity (hotovost plus nebo mínus tržní hodnota cenných papírů), Penson Vám půjčí dalších 50 000 USD k obchodování.

Příklad:
Otevření dlouhé pozice - 50%
Jestliže koupíte 1000 akcií ABC za 100 USD za kus, Váš maržový požadavek je 50 000 USD. Firma Vám půjčí zbývajících 50 000 USD
Otevření dlouhé pozice - 50%
Pokud prodáte nakrátko 1000 akcií ABC za 100 USD, Váš marginový požadavek je 50 000 USD. Firma Vám půjčí zbývajících 50 000 USD.

Úroky na obchodech, kdy koupíte a prodáte ve stejný den, jsou 0%.
Penson účtuje úroky pouze v tom případě, že držíte pozici do dalšího dne. Úroková sazba je v takovém případě obvykle 2 body nad sazbou broker call, což je obvykle 2 body pod sazbou prime rate. Sazba prime rate se mění denně.

Maintenance

Maintenance je equity, kterou musíte mít stále na svém účtu.

Equity

Equity představuje hotovost plus nebo mínus tržní hodnota cenných papírů. Tržní hodnota je současná hodnota cenného papíru vypočítaná podle ceny posledního obchodu uzavřeného poslední obchodní den. To znamená, že tržní hodnota Vašich cenných papírů, které držíte přes noc, je založená na cenách těchto cenných papírů v závěru obchodního dne.

Příklad:
Na účet vložíte 50 000 USD.
Clearinghouse Vám půjčí 50 000 USD k obchodování na margin.
Nakoupíte 1 000 akcií ABC za 100 (100 000 USD)
Co se stane, když cena akcií ABC klesne na 80? (tržní hodnota je nyní 80 000 USD)
Vaše equity je nyní 30 000 USD, a Vy nadále dlužíte 50 000 USD. (Vaše equity poklesly o 20 000 USD, ale částka, kterou Vám zapůjčil clearinghouse zůstává stejná).
Co když akcie ABC budou pokračovat v poklesu až na 60? (Tržní hodnota je 60 000 USD).
Vaše equity je nyní 10 000 USD, a Vy stále dlužíte 50 000 USD. ( Vaše equity pokleslo o dalších 20 000 USD, ale Vy stále dlužíte stejnou částku, kterou jste si vypůjčili).

Nedoporučujeme být plně zaúvěrování u dlouhodobých pozic. Pokud se rozhodnete držet cenné papíry přes noc, doporučujeme je držet pouze jako cash pozice (plně splacené Vaše equity).

Pravidla Penson Financial Services Inc. ohledně držení cenných papírů přes noc jsou následující:
Když uzavřete pozici, kterou jste drželi přes noc, Penson nevrátí ihned 25 % tržní hodnoty zpět na Váš obchodní účet. Vaše tržní hodnota se změní následující pracovní den. Kupní síla, se kterou začínáte na začátku dne, bude Vaší kupní silou po celý obchodní den.


Příklad obchodní transakce:

Máme založen marginový účet v hodnotě 50 000.- USD
Nakoupíme 1000 akcií ABC po 90,- USD
1000 x 90 = 90 000,- + polplatky
poplatky = 90 000 + 1,35% + 25,- USD

(90 000 x 1,0135) + 25 = 91 240,- USD

V tento okamžik máme nakoupené akcie v hodnotě 91 240,- USD. Naše hotovost činila 50 000,- USD. To znamená, že náš clearinghouse nám půjčil 41 240,- USD.
Tentýž den se akcie dostanou na hodnotu 96,- USD za akcii. Zadáme příkaz na prodej akcií ABC.
1000 x 96= 96 000,- - poplatky
poplatky = 96 000 - 1,35% - 25,- USD

(96 000 / 1,0135) - 25 = 94 696,26 USD
Náš clearinghouse si odečte částku kterou nám půjčil (tj. 41 240,- USD) . Na účtu zůstane částka
53 456,26 USD .
Náš čistý zisk z celé operace činí 3 456,26 USD.

Penson Financial Services vypořádává obchody do tří pracovních dnů - tj. T + 3

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura