Pondělí 22.07. 2024 Praha 18:50New York 12:50Londýn 17:50Frankfurt 18:50Moskva 20:50Hong Kong 00:50Tokio 01:50

Burzovní pravidla část 7.


Pravidla pro automatické obchody

OBECNÁ USTANOVENÍ


Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato část Burzovních pravidel upravuje způsob uzavírání burzovních obchodů v automatických
obchodech včetně způsobu stanovení ceny investičního cenného papíru (dále jen „cenný papír“) v automatických
obchodech.
(2) Automatické obchody jsou typem promptních obchodů podle burzovních pravidel části I. Pravidla
obchodování.
Článek 2
Automatické obchody
(1) V rámci automatických obchodů dochází k uzavírání burzovních obchodů na základě objednávek
k nákupu a prodeji cenných papírů průběžně vkládaných a zpracovávaných v AOS.
(2) V rámci automatických obchodů jsou obchodovány všechny cenné papíry přijaté k burzovnímu
obchodu. Výjimku mohou tvořit variabilní dluhopisy, pro které není na daný burzovní den známa nová úroková
sazba, a tím i hodnota AÚV pro režim vypořádání automatických obchodů ve smyslu čl. 5, odst.6 burzovních
pravidel části XIII. - Speciální operace s cennými papíry.
(3) Obchodování v rámci automatických obchodů je rozděleno na fáze obchodování. Pořadí a doba
jednotlivých fází je stanovena časovým harmonogramem burzovního dne.
(4) Aukčním režimem se rozumí obchodování ve fázi 1 až 3 automatických obchodů a kontinuálním
režimem se rozumí obchodování ve fázi 4 automatických obchodů.
(5) Zařazení cenných papírů do obchodování v jednotlivých režimech automatických obchodů se řídí
těmito pravidly a zařazením cenných papírů do obchodních skupin1.
(6) Při zpracování objednávek v rámci aukčního režimu se uplatňuje princip poměrného krácení
objednávek a v rámci kontinuálního režimu princip cenové a následně časové priority.
1 Pravidla obchodování
2
Článek 3
Náležitosti objednávky
(1) Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
a) ISIN cenného papíru,
b) směr objednávky (nákup nebo prodej),
c) počet kusů cenných papírů,
d) cena (limitní nebo tržní),
e) identifikační číslo člena burzy, který objednávku zadal
f) kód účtu ve vypořádacím systému,
g) číslo účtu, na který/z kterého mají být cenné papíry převedeny,
h) identifikační číslo záznamu o pokynu nebo identifikační číslo záznamu o obchodu na vlastní účet
člena burzy uvedené v evidenci člena burzy2,
i) datum zadání pokynu.
(2) Kromě údajů podle odst. 1 objednávka může obsahovat zejména:
a) časovou podmínku,
b) objemovou podmínku; tato podmínka může být obsažena pouze v objednávce určené pro
kontinuální režim,
c) způsob vyřízení,
d) externí číslo objednávky,
e) číslo pobočky člena burzy,
f) zobrazovaný počet cenných papírů (tj. počet cenných papírů určený členem burzy, který má být
zobrazen na obrazovkách terminálů v systému ostatních členů burzy); tato podmínka může být obsažena pouze
v objednávce určené pro kontinuální režim,
g) identifikaci zákazníka.
(3) Pokud objednávka neobsahuje
a) časovou podmínku, je platná pouze pro burzovní den, ve kterém byla vložena,
b) objemovou podmínku, je možné spárovat její libovolnou část s jinou objednávkou.
(4) Spárované objednávky nelze rušit ani měnit údaje v nich uvedené, s výjimkou situace, kdy člen
burzy v objednávce uvedl nesprávné údaje týkající se účtu, na který/z kterého májí být koupené/prodané cenné
papíry převedeny, a s výjimkou situace, kdy je nutno zajistit řádné vypořádání. V takovém případě je člen burzy
oprávněn nahradit tyto údaje odpovídajícími údaji. Tato možnost trvá až do okamžiku řádného vypořádání
obchodu. Pokud člen burzy v souladu s předchozím ustanovením nahrazuje údaje týkající se vlastního účtu údaji
o účtu zákazníka nebo naopak, je povinen o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do konce daného
burzovního dne, informovat (faxem nebo e-mailem) ředitele odboru inspekce, a to včetně zdůvodnění, a toto do
tří dnů písemně potvrdit.
(5) Zneužití oprávnění podle odst. 4 za účelem upřednostňování obchodů na vlastní účet nebo
upřednostňování obchodů na účet některých zákazníků na úkor jiných zákazníků, je považováno za závažné
porušení Burzovních pravidel.
(6) Při vkládání objednávek je každé objednávce automaticky přiřazen index časové posloupnosti
v závislosti na době, kdy byla objednávka vložena. V případě změny objednávky je objednávce přiřazen nový
index časové posloupnosti.
2 Pravidla vedení evidence pokynů, transakcí a cenných papírů
3
(7) Burzovní komora je oprávněna stanovit maximální výši teoretického objemu objednávky, který je
roven součinu zadaného počtu kusů v objednávce a předchozího závěrečného kurzu cenného papíru.
Objednávka, která překročí stanovenou maximální výši teoretického objemu nebude přijata do AOS.
AUKČNÍ REŽIM
Článek 4
Fáze aukčního režimu
(1) Obchodování v aukčním režimu je založeno na zpracování objednávek k nákupu a prodeji cenných
papírů soustředěných k jednomu časovému okamžiku, jehož výsledkem je stanovení ceny pro danou emisi
cenných papírů.
(2) V průběhu fáze 1 (uzavřená aukce) jsou přijímány a zpracovány objednávky, přičemž členům
burzy nejsou průběžně poskytovány žádné informace o aktuálním stavu trhu.
(3) Fáze 2 je určena pro manuální nastavení aukční ceny na základě porovnání objednávek na prodej a
nákup v AOS (obchodování ve speciálním modu).
(4) V průběhu fáze 3 (otevřená aukce) jsou přijímány a zpracovány objednávky, přičemž členům
burzy jsou průběžně poskytovány informace o aktuálním stavu trhu, zejména teoretická cena, převis, počet
cenných papírů na prodej, počet cenných papírů na nákup, kód trhu, míra alokace. Poskytované informace jsou
aktualizovány ihned po uskutečnění každé změny v rámci této fáze, zejména po každém vložení, zrušení nebo
změně objednávky.
(5) Přechod mezi jednotlivými fázemi v rámci aukčního režimu může být uskutečněn včetně párování
objednávek nebo bez tohoto párování. Způsob přechodu mezi fázemi aukčního režimu vyplývá z časového
harmonogramu burzovního dne.
Článek 5
Výsledky obchodování
(1) Výsledkem obchodování v aukčním režimu je stanovení aukční ceny a určení poměru mezi
počtem cenných papírů, které byly skutečně prodány či koupeny a kumulovaným počtem všech cenných papírů
nabízených k prodeji nebo poptávaných k nákupu (dále jen „míra alokace“). V závislosti na stanovené aukční
ceně a míře alokace může být každá objednávka pro obchodování v aukčním režimu
a) uspokojena zcela,
b) uspokojena částečně, přičemž zkrácení objednávky je dáno koeficientem KA nebo KB.
c) zcela neuspokojena - v tomto případě, pokud jsou splněny stanovené podmínky, se stanoví pouze nová
aukční cena.
(2) Ke krácení objednávek se použije v závislosti na stavu trhu
a) koeficient KA, který se vypočítá podle vzorce
( ) KA
C C P
P
p i
i =
- -
,
kde Pi .......... počet cenných papírů s limitem nabízené ceny
totožným s novou aukční cenou,
C .......... kumulovaný počet všech cenných papírů nabízených
k prodeji (poptávaných k nákupu) za cenu totožnou s
novou aukční cenou,
Cp .......... počet cenných papírů, které byly skutečně prodány
(koupeny).
b) koeficient KB, který se vypočítá podle vzorce
4
KB C
C
p = ,
kde C .......... kumulovaný počet všech cenných papírů nabízených
k prodeji (poptávaných k nákupu) za cenu totožnou s
novou aukční cenou,
Cp .......... počet cenných papírů, které byly skutečně prodány
(koupeny).
(3) Míra alokace je stonásobkem příslušného koeficientu a je uváděna v procentech.
(4) V závislosti na struktuře jednotlivých objednávek v AOS pro daný cenný papír může trh být
v jednom z 8 stavů trhu, jimž je přiřazen číselný kód, a které jsou definovány takto
Kód 1 - „dokonalá rovnováha“
Kumulovaný počet cenných papírů nabízených k prodeji za cenu totožnou s novou aukční cenou
a kumulovaný počet cenných papírů poptávaných k nákupu za cenu totožnou s novou aukční cenou se shoduje.
Nová aukční cena se nachází v povoleném rozpětí. Obchod se uskuteční a všechny objednávky na prodej s cenou
nižší nebo rovnou nové aukční ceně a všechny objednávky na nákup s cenou vyšší nebo rovnou nové aukční
ceně jsou uspokojeny.
Kód 2 - „lokální převis nabídky“
Kumulovaný počet cenných papírů nabízených k prodeji za cenu totožnou s novou aukční cenou je
větší než kumulovaný počet cenných papírů poptávaných k nákupu za cenu totožnou s novou aukční cenou.
Nová aukční cena se nachází v povoleném rozpětí. Obchod se uskuteční. Všechny objednávky na nákup s
nabízenou cenou vyšší nebo rovnou nové aukční ceně jsou uspokojeny. Z objednávek na prodej s nabízenou
cenou nižší nebo rovnou nové aukční ceně se zkrátí pouze objednávky na prodej s limitem nabízené ceny
shodným s novou aukční cenou a to tak, že počet cenných papírů v každé z nich uvedený se vynásobí
koeficientem KA.
Kód 3 - „lokální převis poptávky“
Kumulovaný počet cenných papírů poptávaných k nákupu za cenu totožnou s novou aukční cenou je
větší než kumulovaný počet cenných papírů nabízených k prodeji za cenu totožnou s novou aukční cenou. Nová
aukční cena se nachází v povoleném rozpětí. Obchod se uskuteční. Všechny objednávky na prodej s nabízenou
cenou nižší nebo rovnou nové aukční ceně jsou uspokojeny. Z objednávek na nákup s nabízenou cenou vyšší
nebo rovnou nové aukční ceně se zkrátí pouze objednávky na nákup s limitem nabízené ceny shodným s novou
aukční cenou a to tak, že počet cenných papírů v každé z nich uvedený se vynásobí koeficientem KA.
Kód 4 - „globální převis nabídky“
Kumulovaný počet cenných papírů nabízených k prodeji za cenu totožnou s novou aukční cenou je
větší, než kumulovaný počet cenných papírů poptávaných k nákupu za cenu totožnou s novou aukční cenou.
Nová aukční cena je rovna dolní hranici povoleného rozpětí. Obchod se uskuteční. Všechny objednávky na
nákup s nabízenou cenou vyšší nebo rovnou nové aukční ceně jsou uspokojeny. Všechny objednávky na prodej s
nabízenou cenou nižší nebo rovnou nové aukční ceně se vykrátí tak, že počet cenných papírů v každé z nich
uvedený se vynásobí koeficientem KB.
Kód 5 - „globální převis poptávky“
Kumulovaný počet cenných papírů poptávaných k nákupu za cenu totožnou s novou aukční cenou je
větší, než kumulovaný počet cenných papírů nabízených k prodeji za cenu totožnou s novou aukční cenou. Nová
aukční cena je rovna horní hranici povoleného rozpětí. Obchod se uskuteční. Všechny objednávky na prodej s
nabízenou cenou nižší nebo rovnou nové aukční ceně jsou uspokojeny. Všechny objednávky na nákup s
nabízenou cenou vyšší nebo rovnou nové aukční ceně se vykrátí tak, že počet cenných papírů v každé z nich
uvedený se vynásobí koeficientem KB.
Kód 6 - „totální převis nabídky“
5
Kumulovaný počet cenných papírů nabízených k prodeji za cenu totožnou s novou aukční cenou je
větší, než kumulovaný počet cenných papírů poptávaných k nákupu za cenu totožnou s novou aukční cenou.
Nová aukční cena je rovna dolní hranici povoleného rozpětí. Míra alokace určená koeficientem KB je menší než
hodnota stanovená burzovním výborem pro burzovní obchody (dále jen „výbor“). Obchod se neuskute ční.
Kód 7 - „totální převis poptávky“
Kumulovaný počet cenných papírů poptávaných k nákupu za cenu totožnou s novou aukční cenou je
větší, než kumulovaný počet cenných papírů nabízených k prodeji za cenu totožnou s novou aukční cenou. Nová
aukční cena je rovna horní hranici povoleného rozpětí. Míra alokace určená koeficientem KB je menší než
hodnota stanovená výborem. Obchod se neuskuteční.
Kód 8 - „nekotováno“
Nebyly podány žádné objednávky na prodej ani nákup, nebo takové objednávky byly podány, ale
nabízené ceny objednávek na prodej se v žádném případě nepřekrývají s nabízenými cenami objednávek na
nákup. Aukční cena se nestanovuje. Obchod se neuskuteční.
Článek 6
Stanovení středu povoleného rozpětí
(1) Za střed povoleného rozpětí pro obchodování v aukčním režimu se považuje
a) poslední stanovená cena,
b) závěrečný kurz předchozího burzovního dne, pokud nebyla v rámci daného burzovního dne stanovena
cena podle písm. a).
(2) V případě, kdy je cenný papír uveden poprvé na burzovní trh, určí burza namísto neexistujícího
předchozího závěrečného kurzu střed povoleného rozpětí. Při jeho stanovení se přihlíží k návrhu emitenta, ke
jmenovité hodnotě cenného papíru, ke všeobecnému očekávání trhu, jeho ceně na primárním trhu, na
mimoburzovním trhu, jakož i ke kurzům obdobných cenných papírů platným v okamžiku uvedení na trh.
(3) V případě, kdy je cenný papír opětovně uváděn na burzovní trh, postupuje se při stanovení středu
povoleného rozpětí podle Burzovních pravidel části XIII. – Speciální operace s cennými papíry.
Článek 7
Stanovení aukční ceny
(1) Aukční cenou se rozumí cena, za kterou je možné cenný papír kupovat a prodávat v rámci
aukčního režimu.
(2) Základem pro stanovení aukční ceny je teoretická cena, která je cenou, za kterou by se mohl
uskutečnit obchod při obchodování v aukčním režimu, pokud by nebylo stanoveno povolené rozpětí. Není-li dále
stanoveno jinak, teoretickou cenou se rozumí cena, při které je dosaženo největšího možného počtu prodaných a
koupených cenných papírů.
(3) Pokud by způsobem podle odst. 2 bylo dosaženo stejného největšího možného počtu prodaných a
koupených cenných papírů pro více cen, bude teoretickou cenou taková cena, při které je dosaženo nejmenšího
rozdílu mezi kumulovaným počtem nabízených a poptávaných cenných papírů (dále jen „převis“).
(4) Pokud by způsobem podle odst. 3 bylo dosaženo stejného převisu pro více cen, teoretickou cenou
bude
a) nejnižší z cen kumulovaných objednávek, které odpovídají příslušným převisům (dále jen „nabízené
ceny“), pokud vzniknou převisy pouze na straně nabídky,
b) nejvyšší z nabízených cen, pokud vzniknou převisy pouze na straně poptávky,
c) nabízená cena nejbližší středu povoleného rozpětí, při níž je možno krátit objednávky způsobem
odpovídajícím kódu trhu 2 nebo 3, pokud vzniknou převisy jak na straně nabídky, tak na straně poptávky,
d) střed povoleného rozpětí, pokud se teoretická cena nachází mezi dvěma nabízenými cenami.
(5) Jestliže se teoretická cena nachází v povoleném rozpětí, je novou aukční cenou.
6
(6) Jestliže se teoretická cena nachází vně povoleného rozpětí, stanoví se nová aukční cena na hranici
povoleného rozpětí nejbližšího teoretické ceně (dále jen „vynucená aukční cena“).
KONTINUÁLNÍ REŽIM
Článek 8
Fáze kontinuálního režimu
V průběhu fáze 4 dochází k přijímání a zpracování objednávek, přičemž členům burzy jsou průběžně
poskytovány informace o aktuálním stavu trhu, zejména aktuální cena, počet cenných papírů na nákup, počet
cenných papírů na prodej, počet uzavřených obchodů, hloubka trhu (počet objednávek a zobrazované množství
cenných papírů s uvedením ceny). Poskytované informace jsou aktualizovány ihned po uskutečnění každé
změny v rámci této fáze, zejména po každém vložení, zrušení nebo změně objednávky. Obchodování v
kontinuálním režimu je způsobem obchodování, při kterém dochází k uzavírání obchodů na základě průběžného
párování objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů.
Článek 9
Lot
Lot je jednotka minimálního obchodovatelného množství cenných papírů, které se může stát
předmětem obchodu v kontinuálním režimu. Velikost lotu stanoví výbor.
Článek 10
Zpracování objednávek
(1) Počet zobrazovaných cenných papírů uvedený v objednávce se musí rovnat jednomu lotu nebo být
jeho celým násobkem. Pokud počet cenných papírů uvedený v objednávce není násobkem lotu, může být
objednávka uspokojena pouze do výše násobku lotu.
(2) Ke spárování objednávek pro daný cenný papír může dojít pouze za splnění následujících
podmínek
a) objednávky se týkají opačného směru obchodu,
b) objednávka na prodej obsahuje nižší nebo stejnou cenu než je cena obsažená v objednávce na nákup,
c) každá z objednávek by po spárování byla uspokojena nejméně v rozsahu objemové podmínky
obsažené v dané objednávce,
d) cena, které by bylo dosaženo spárováním objednávek, musí splňovat podmínku podle čl. 13.
(3) V případě, že výsledkem zpracování objednávky je pouze její částečné uspokojení, může být
takováto objednávka dále zpracována, pokud zbývající počet cenných papírů obsažených v této objednávce je
roven nebo větší než jeden lot. Objemová podmínka u částečně uspokojené objednávky je rovna jedné.
Článek 11
Stanovení středu povoleného rozpětí
(1) Za střed povoleného rozpětí pro obchodování v kontinuálním režimu se považuje
a) poslední stanovená aukční cena,
b) závěrečný kurz předchozího burzovního dne, pokud nedošlo v rámci daného burzovního dne ke
stanovení ceny podle písm. a).
Článek 12
Čekací doba
(1) Pokud by spárováním objednávek bylo dosaženo ceny, která by se nacházela mimo povolené
rozpětí, začne běžet ochranná lhůta, po jejímž řádném uplynutí dojde k rozšíření povoleného rozpětí příslušným
směrem (dále jen „čekací doba“). Délku a počet čekacích dob stanoví výbor.
(2) Čekací doba je předčasně ukončena, pokud
7
a) neexistuje žádná objednávka na nákup obsahující cenový limit nad horní hranicí stávajícího
povoleného rozpětí, pokud se čeká na zvýšení horní hranice povoleného rozpětí,
b) neexistuje žádná objednávka na prodej obsahující cenový limit pod dolní hranicí stávajícího
povoleného rozpětí, pokud se čeká na snížení dolní hranice povoleného rozpětí.
(3) V případě, že nedojde k předčasnému ukončení čekací doby jedním ze způsobů uvedených v odst.
2, rozšíří se po jejím uplynutí povolené rozpětí. Maximální rozšíření povoleného rozpětí stanoví výbor.
(4) Pokud způsobem uvedeným v odst. 1 až 3 není dosaženo ceny, která se může stát cenou obchodu,
je poslední čekací doba prodloužena do konce obchodování v daném kontinuálním režimu .
(5) V průběhu čekací doby je možno vkládat objednávky, které se zpracovávají podle čl. 10;
povolené rozpětí zůstává nezměněno.
Článek 13
Stanovení ceny obchodu
(1) Teoretická cena obchodu v kontinuálním režimu je rovna
a) limitní ceně dříve vložené objednávky, pokud obě objednávky mají stanovenu limitní cenu,
b) limitní ceně stanovené v objednávce s limitní cenou, pokud druhá objednávka nemá stanovenu limitní
cenu,
c) aktuální ceně v automatických obchodech, pokud obě objednávky jsou bez limitní ceny; aktuální
cenou se rozumí poslední stanovená cena.
(2) Je-li pro teoretickou cenu podle odst. 1 stanoveno povolené rozpětí od středu povoleného rozpětí,
pak cena obchodu je rovna
a) teoretické ceně, pokud je teoretická cena uvnitř povoleného rozpětí nebo na jeho hranici,
b) horní hranici povoleného rozpětí, je-li teoretická cena nad horní hranicí povoleného rozpětí a limitní
cena objednávky na prodej je pod horní hranicí povoleného rozpětí či na této horní hranici nebo je objednávka na
prodej bez limitní ceny,
c) dolní hranici povoleného rozpětí, je-li teoretická cena pod dolní hranicí povoleného rozpětí a limitní
cena objednávky na nákup je nad dolní hranicí povoleného rozpětí či na této dolní hranici nebo je objednávka na
nákup bez limitní ceny.
(3)
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 14
Ukončení obchodování a převod objednávek
Po ukončení obchodování zůstávají objednávky, které nebyly v rámci příslušné fáze automatických
obchodů zcela uspokojeny, v centrální evidenci objednávek a jsou zařazeny k dalšímu zpracování.
Článek 15
Účinnost
Tato část Burzovních pravidel „Pravidla pro automatické obchody“ byla schválena na základě usnesení.174.
zasedání burzovní komory Burzy cenných papírů Praha, a.s. konané dne 10.8.2005 a nabývají účinnosti
dnem1.9.2005.

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura