Pondělí 22.07. 2024 Praha 18:52New York 12:52Londýn 17:52Frankfurt 18:52Moskva 20:52Hong Kong 00:52Tokio 01:52

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti právnické osoby založené za účelem podnikání

Druhy obchodních společností

Veřejná obchodní společnost

 • nejméně 2 osoby
 • ručí za závazky celým svým majetkem

Komanditní společnost (označení k.s.)

 • komanditisté ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku
 • jeden nebo více komplementářů ručí celým svým majetkem

Společnost s ručením omezeným(označení s.r.o.)

základní jmění tvořeno vklady společníků, ti ručí za závazky společnosti do výše svých vkladů zapsaných v obchodním rejstříku viz. centrální obchodní rejstřík České republiky www.justice.cz.

Akciová společnost(označení a.s.)

 • základní jmění rozdělěno na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.
 • Akciová společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
 • Jednotlivý akcionář neručí za závazky společnosti.
 • Základní jmění společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 mil. Kč, bez veřejné nabídky minimálně 2 mil. Kč.

Evropské hospodářské zájmové sdružení

sdružení členů EHZS se sídlem na území různých členských zemí, jehož účelem není dosahování zisku,ale usnadnění podnikání členů.

Evropská společnost (SE)

 • jedná se o specifický druh a.s.
 • která může být založena alespoň 2 právnickými osobami
 • jednotlivé osoby mohou mít sídlo v jiné členské zemi EU (přímá účast FO je vyloučena).

Statutární osoby ve společnostech

 • Společník - který má většinu hlasů je většinovým společníkem.
 • Ovládající osoba -rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby (ovládaná osoba). Mateřská a dceřiná společnost. Disponuje většinou hlasovacích práv (alespoň 40%). Když se osoba/y podrobí jednotnému řízení jinou osobou, tvoří koncern (holding).
 • Jednání ve shodě - dvě/více osob jednají s cílem nabýt hlasovací práva -prosazování společného vlivu (např. ovládající a ovládaná os, nebo koncern)

Akcie

akcie je cenný papír s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení akciové společnosti, podílet se na zsku zisku a likvidačním zůstatku.

Náležitosti akcie:

 • musí obsahovat:
 • název akciové společnosti
 • sídlo akciové společnosti
 • jmenovitou hodnotu
 • označení formy
 • výši základního jmění
 • datum emise

Druhy akcií

akcie na jméno 

seznam akcionářů, je převoditelná rubopisem a předáním.

akcie na majitele

 • má neomezenou převoditelnost.
 • akcionářská práva vykonává ten, kdo akcie předloží

Akcie s omezenou převoditelností

na českém akciovém trhu existují akcie, jejichž převoditelnost je omezena. Akcionář nemůže tyto akcie prodat bez souhlasu orgánů společnosti, představenstva. Samostatně převoditelná práva-Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a právo na vyplacení podílu při likvidaci.

Prioritní akcie

právo na úrok(dividendu) nezávisle na rozhodnutí valné hromady


Nabývání vlastních zatímních listů a akcií

společnost nesmí upisovat vlastní akcie.

Jmenovitá hodnota všech vlastních akcií nepřesáhne 10 % ZK, vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši.

Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií

Prospekt cenného papíru musí být před uveřejněním veřejné nabídky akcií schválen ČNB.
Upisovatel je povinen splatit případné emisní ážio a alespoň 10 % jmenovité hodnoty upsaných akcií. Upisovatelé, kteří upsali akcie v zakladatelské smlouvě (30 %), musí se splatit nejpozději do zahájení ustavující valné hromady(schvaluje stanovy a orgány).(jinak se jí nemohou účastnit)

Zatímní list

nahrazuje všechny upisovatelem upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií a povinnost splatit jejich emisní kurz.

Práva a povinnosti akcionářů

právo na podíl na zisku společnosti (dividendu),Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiéma). Právo účastnit se valné hromady, a hlasovat na ní.Ten, kdo získá rozhodný podíl na hlasovacích právech, musí do 30 dnů dát povinnou nabídku převzetí všem vlastníkům účastnických cenných papírů.(rozhodný podíl je 30%)

Orgány společnosti

Valná hromada

Nejvyšší orgán společnosti. Koná se min.1x za rok a svolává ji představenstvo. Je usnášeníschopná při přítomnosti min.30% ZK Představenstvo -statutární orgán řídící společnost, obchodní vedení/účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku návrh na rozdělení zisku.Členové voleni valnou hromadou- odpovídají společnosti za škodu.

Dozorčí rada

dohlíží na představenstvo, 2/3 volí valná hromada 1/3 zaměstnanci

Zvýšení základního kapitálu

a)upsáním nových akcií -je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Upisovatel povinen splatit minimálně 30% jmenovité hodnoty. Akcionáři mají předností právo upisovat. (Když upisovatel zcela splatil emisní kurz akcie, může společnost vydat poukázky na akcie)

b)Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti z čistého zisku (podmínka zachování ZK a rezervních fondů- nelze použít rezervních fondů)

Zvýšení základního kapitálu

1)vydáním nových akcií

2)zvýšením jmen.hodnoty dosavadních akcií.

Snížení základního kapitálu

Nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. a)Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů-snižuje se poměrně u všech akcií společnosti b)Vzetí akcií z oběhu na základě losování Za vylosované akcie společnost platí úplatu ve výši přiměřené ceny. c)Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura